تاریخ ارسال خبر : شنبه 20 خرداد 1391 ساعت 11:50   تعداد بازدید : 1521

فارس

استان فارس

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شهرستان

نمره

طلا

ابراری

علی

5489374438

خرامه

40

مریم

ابراهیمی

حسن

2301078760

شیراز

78

کبری

ابراهیمی

چراغعلی

2510947990

شیراز

34

الهه

ابراهیمی

محمدقاسم

2431825589

مرودشت

32

مهین

ابوالحسنی

محمد

کازرون

72

فاطمه

احراری

نوراله

2471654029

جهرم

72

فرخنده

احمدنسیب

عبدالله

شیراز

24

صدیقه

احمدی

غلامحسن

2301338721

شیراز

62

سمیه

احمدی

داود

6559894975

شیراز

50

پروانه

احمدی

غلامحسین

2293031470

شیراز

32

سید محمود

احمدی زاده

حبیب

5159711252

لامرد

42

محبوبه

احمدیان

محمدرضا

استهبان

60

زهرا

اختری

فرشاد

خضر- جهرم

36

صفورا

ارشاد

محمدرضا

2471737511

جهرم

78

الهام

استدلر

اکبر

آباده

92

صدیقه

اسدی

خرم

2432743016

ارسنجان

46

مریم

اسدی

رضا

خضر- جهرم

32

احمد

اسدی

مظفر

3255834376

شیراز

90

محمد

اسدی

خرم

2431632075

شیراز

78

سمیه

اسعدی

محمدعلی

2411518429

آباده

24

سعیده

اسفندیاری

خضر- جهرم

26

اعظم

اسکندری

محمدرضا

2529272956

استهبان

38

زهرا

اسلاملو

قاسم

شیراز

46

فاطمه

اسلامی

رمضان

خضر- جهرم

24

فاطمه

اسمعیل پور

عبدالرضا

2480060187

داراب

46

زهرا

اشرف

محمدطاهر

نی ریز

28

عبدالحمید

اطمینانی

حسین

آباده

84

احمدعلی

افسرده

یوسف

2491161745

داراب

34

هدی

افسری

حمزه

2500087778

لامرد

34

مهدی

افشار

امان اله

6489927871

بوانات

70

زهرا

افشار

امان اله

5139963019

بوانات

84

آسیه

افشار

قلی

5139962861

بوانات

60

زیبا

اکبرپور

قربانعلی

2512078779

لارستان

40

فرصت

اکبری

نورعلی

نی ریز

40

فاطمه

اکبری

نورعلی

6160032471

نی ریز

38

فاطمه

اکبری

حبیب

5480101080

خرامه

44

خدیجه

اکبری حقیقی

عباس

2529726426

استهبان

66

زهرا

البرزی

علی حسین

2293023583

شیراز

14

زهرا

الله یاری

علیرضا

2301336921

شیراز

32

معصومه

امانی

ناصر

5159065970

لامرد

94

مریم

امرالهی

تیمور

2280214229

شیراز

40

علیرضا

امیدوار

عبدالرحیم

6550008220

خضر- جهرم

12

علی

امیدی

حسن

2440151424

فیروز آباد

64

زهرا

امیدی

شمس علی

خضر- جهرم

34

زهرا

امیدی

محمود

خضر- جهرم

20

افسانه

امیدی

فریدون

خضر- جهرم

34

مریم

امیری

عوض

2559825937

نی ریز

42

عظیم

امیری بحجانی

کهزاد

شیراز

48

امینه

امیریان

احمد

2471687466

نی ریز

40

زهره

امینی

علی

سپیدان

56

علی

امینی

نبی

2370843241

سپیدان

40

فاطمه

امینی

رحمت ا...

2540083692

سپیدان

62

پریسا

امینی

هدایت اله

5470022927

سپیدان

40

معصومه

امینی

حسن قلی

سپیدان

30

زینب

امینی

بارونی

سپیدان

40

پروین

امینی

سهراب

سپیدان

66

فرشته

امینی

سهراب

سپیدان

54

مریم

امینی

الله قلی

شیراز

70

لیلا

امینی نسب

رضا

2549445104

سپیدان

60

محمدمهدی

امینی نسب

علیرضا

سپیدان

54

محمد

اندایشگر

غلامحسین

5159972064

لامرد

26

جابر

انصاری

محمد

5159723978

لامرد

88

صدیقه

انصاری

محمدرضا

شیراز

66

فرشته

انصاری

غلام عباس

2371428663

شیراز

64

پروین

انصاری

غلامحسین

خرامه

48

مهدی

انصاری حقیقی

عبدالحسن

6579968419

خضر- جهرم

76

الهام

اوحدی

عبدالرسول

3422054715

لارستان

82

علی

اولیائی

محمد

آباده

74

سیف الله

ایزدی

غلامعلی

آباده

82

فریبا

ایزدی

ناصر

2300754185

خرامه

48

مرضیه

ایزدی

غلامرضا

5480023861

خرامه

38

محدثه

ایزدی

غلام رضا

5480125281

خرامه

22

زهرا

ایزدی

عیدی محمد

5480016563

خرامه

80

مرضیه

ایزدی

منصور

10317

خرامه

40

فاطمه

ایزدی

دیندار

5489357037

خرامه

30

فاطمه

آبید

مسیح ا...

جهرم

30

اعظم

آرایش

صفرعلی

5489456817

خرامه

62

زهرا

آزادنژاد

محمّد

خضر- جهرم

22

خدیجه

آزادی خیرآبادی

قیطاس

2571952188

فسا

78

زهرا

آسن

محمد

4723805052

شیراز

72

صدیقه

آسهند

رضا

بوانات

52

ناهید

آشنا

اسداله

0933943271

استهبان

24

طیبه

آشنا

حسن

استهبان

38

عبدالعظیم

آشناگر

محمدیار

2559334429

نی ریز

44

رقیه

آموزگار

نظرعلی

کوار

50

زهرا

بارانی

عبدالرضا

خضر- جهرم

12

وحید

بارونی

علی

خرامه

62

مهسا

بازیاری

حسام الدین

2360323024

کازرون

72

مهناز

باقری

کرامت

فیروز آباد

30

اردشیر

باقری

حمید

5489872152

شیراز

68

ناهید

بامداد

اله مراد

8750560993

کوار

40

سیده زهرا

بحرینی

سیداحمد

قیروکازرون

48

مریم

بدیعی پور

محمود

2296525822

شیراز

40

زینب

بذرگر

رحمت اله

شیراز

86

زهرا

بردبار

مصطفی

خضر- جهرم

34

فاطمه

بستانیان

عبدالرسول

2371824240

کازرون

92

مهرناز

بلوریان

منوچهر

2452167101

فیروز آباد

52

فرنگیس

بنان

ایاز

نی ریز

74

زهرا

بنان

ایاز

2559560951

نی ریز

96

لیلا

بوستان

لطفعلی بوستان

لارستان

26

مدینه

بهاری پور

بهزاد

6839888142

کوار

44

ام کلثوم

بهروز

جلیل

2529640408

استهبان

62

معصومه

بهشتی

سیدمحمود

جهرم

32

سهیلا

بهشتی فر

خلیل

جهرم

32

رعنا

بیدبرگ

قاسم

2460351399

جهرم

76

محمدهادی

پارسائی

نادر

2301139387

شیراز

94

رقیه

پرویزی

شهباز

2550025751

نی ریز

48

محمدحسن

پناهنده

عابد

2430064340

مرودشت

46

معصومه

پناهی

قباد

5479894471

کازرون

80

عذرا

پوراسماعیل

حسین

6549705622

شیراز

60

زهرا

پوربیرک

بهمن

شیراز

54

عزت

پورپولاد

حبیب

2370445572

کازرون

84

هاجر

پورپولاد

حبیب

2372501704

کازرون

94

حمیده

پوررحیم خیرآبادی

گرامی

2571821172

فسا

82

ناهید

پورشجاعی

نجات اله

2470820480

جهرم

46

خدیجه

پوشش

عبدا...

2452120723

فیروز آباد

26

فاطمه

پولادی

نصرالله

جهرم

70

رقیه

پویا

صفر

2540224377

سپیدان

56

مریم

پیوسته

اکبر

داراب

36

صدیقه

تاتی

علی یار

نی ریز

10

حسین

تاج بخش

محمدعلی

نی ریز

48

مصطفی

تدینی

رضا

2452222895

فیروز آباد

62

داود

تراکمی

عبدالله

5159711260

لامرد

56

کلثوم

ترکمان جو

عباسعلی

2530038198

استهبان

66

شیما

ترین

حسن

خضر- جهرم

36

رخسار

تقوی

مرتضی

جهرم

14

زینب

تقی پور جهرمی

رضاعلی

2471698409

جهرم

62

سارا

تمدن

غلامرضا

خضر- جهرم

12

فاطمه

توکلی

محمدعلی

6550034711

خضر- جهرم

50

زهرا

توکلی

علیرضا

خضر- جهرم

46

یاسر

توکلی

محمدرضا

2400133182

خرامه

50

ذبیح اله

توکلیان

نورعلی

آباده

88

طاهره

ثابت اقلیری

غلام رضا

2538970636

اقلید

52

فاطمه

ثانوی شیری

محمد

2420088808

ارسنجان

26

عاطفه

ثانوی شیری

محمد

2420209011

ارسنجان

42

زینب

ثروتی

صدراله

2301337553

شیراز

48

فاطمه

جابری

عیسی

کوار

40

فاطمه

جانباز

حسین

خضر- جهرم

44

جاهد

جاوید نعمت آبادی

یدالله

6559985741

خضر- جهرم

52

مریم

جاویدی

ناصر

6489980082

ارسنجان

54

سعیده

جاویدی آزاد

محمد

2529714649

استهبان

48

مبعث

جاویدی آزاد

محمد

2529701654

استهبان

54

نحله

جعفرزاده جهرمی

حسام الدین

2470257549

جهرم

58

رقیه

جعفری

سبزعلی

2300009188

شیراز

50

حکیمه

جعفری

مهدی

2299952292

شیراز

70

فاطمه

جعفری

ارغوان

2299952411

شیراز

60

لیلا

جعفری

مهدی

2299973486

شیراز

64

سکینه

جعفری

کاظم

2293579786

شیراز

20

عالیه

جعفری

سبزعلی

2281217337

شیراز

54

فاطمه

جعفری

ناصر

22999958940

شیراز

68

الهه

جعفری

عبدالخالق

2301440567

شیراز

52

مریم

جعفری

خلیل

2293587770

شیراز

58

مریم

جعفری

اصغر

شیراز

50

میتراسادات

جعفری

سیدرضا

2282887514

شیراز

44

نیلوفر

جعفری

اسماعیل

2283057868

شیراز

20

فاطمه

جعفری

قربان

لارستان

48

راضیه سادات

جلالی

سیدمحمود

نی ریز

24

فاطمه

جنتی

مسعود

2460063989

جهرم

36

محمدامین

جوانفر

محمدتقی

1288108966

آباده

86

فاطمه سادات

جوانمردی

سیدموسی

2471302858

جهرم

60

راضیه

جواهریان

محمدتقی

2372058584

کازرون

48

انسیه

جواهریان

محمدتقی

2371993141

کازرون

44

مریم

جوکار

نوربخش

شیراز

24

لیلا

جوکاری

علی محمد

2512076881

لارستان