تاریخ ارسال خبر : چهارشنبه 09 آذر 1390 ساعت 01:17   تعداد بازدید : 1519

خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی

استان: خراسان جنوبی

نام

نام خانوادگی

شهر

نمره

رتبه

تلفن

وجیهه

امیری

قائنات

35.0

27

 

فرزانه

رحیمی

قائنات- شاهرخت

30.0

29

 

وجیهه سادات

شاهرخت

قائنات- شاهرخت

22.50

32

 

سکینه

کهرمی

قائنات- شاهرخت

92.50

4

 

زهرا

کهرمی

بیرجند

75.0

11

 استان: خراسان رضوی

نام

نام خانوادگی

شهر

نمره

رتبه

تلفن

علی

ابراهیمی

نیشابور

27.50

30

 

افسانه

ابراهیمی

کاشمر

35.0

27

 

مهین

احمدی

نیشابور

42.50

24

 

رقیه

احمدی مقدم

مشهد

67.50

14

 

خیرنساء

اسدی انارستانک

نیشابور

50.0

21

 

شعله

اسماعیلی

مشهد

65.0

15

 

اکرم

اکبری

نیشابور

60.0

17

 

فاطمه

انتظاری

نیشابور

42.50

24

 

زهرا

انتظاری

نیشابور

57.50

18

 

محدثه

انوری

مشهد

57.50

18

 

زهره

اوگی

نیشابور

40.0

25

 

سمانه

آبجقانی

نیشابور

45.0

23

 

آسیه

آخوندان

نیشابور

65.0

15

 

وجیهه

آمارلو

نیشابور

65.0

15

 

سمیه

آمارلو

نیشابور

80.0

9

 

فرشته

باشعلی

نیشابور

55.0

19

 

زکیه

باغشینی

نیشابور

60.0

17

 

سمیه

بافقی

نیشابور

57.50

18

 

شمس

بخشایش فر

نیشابور

57.50

18

 

رقیه

بخشی

مشهد

85.0

7

 

منصوره

بخشی

مشهد

90.0

5

 

ربابه

بخشی

مشهد

80.0

9

 

زهرا

بخشی

مشهد

75.0

11

 

علی

برهانی

نیشابور

80.0

9

 

حمیده

بلوکی

نیشابور

75.0

11

 

آسیا

بلوکی

نیشابور

27.50

30

 

المیرا

بهاری

مشهد

75.0

11

 

اکرم

بهشتی فرد

نیشابور

62.50

16

 

زهرا

بهشتی فرد

نیشابور

80.0

9

 

طاهره

بوژمهرانی

نیشابور

50.0

21

 

علی

پاش علی

نیشابور

27.50

30

 

مصطفی

پورحسن

مشهد

47.50

22

 

معصومه

پوژ مهرآنی

نیشابور

32.50

28

 

بهروز

تاتاری

نیشابور

75.0

11

 

فاطمه

ترابی

مشهد

85.0

7

 

اشرف

توزنده جانی

نیشابور

27.50

30

 

زهرا

جعفری

نیشابور

52.50

20

 

منیژه

جعفری

نیشابور

77.50

10

 

انسیه

جعفری

نیشابور

62.50

16

 

فاطمه

جهانشیری

کاشمر

55.0

19

 

تکتم

جهانگیری کلوخی

گلبهار

87.50

6

 

مهدیه

جوکی

نیشابور

57.50

18

 

مرضیه

حاجی بگلو

نیشابور

45.0

23

 

معصومه

حسین آبادی

نیشابور

65.0

15

 

مرضیه

حسین آبادی

نیشابور

77.50

10

 

ثریا بیگم

حسینی

نیشابور

55.0

19

 

سهیلا سادات

حسینی

نیشابور

85.0

7

 

خدیجه سادات

حسینی

نیشابور

77.50

10

 

زهرابیگم

حسینی

نیشابور

45.0

23

 

زهرا سادات

حسینی

نیشابور

42.50

24

 

زهره بیگم

حسینی

نیشابور

77.50

10

 

زینب

حسینی

نیشابور

92.50

4

 

فاطمه

حسینی

مشهد

75.0

11

 

سیده عالیه

حسینی رضایی

مشهد

87.50

6

 

مریم سادات

حسینی فرد

نیشابور

85.0

7

 

کبری

حیاتی

مشهد

80.0

9

 

معصومه

حیران

نیشابور

65.0

15

 

فاطمه

خاتمی پور

کاشمر

50.0

21

 

بتول

خانی دهنوئی

نیشابور

85.0

7

 

مهناز

دررودی

نیشابور

77.50

10

 

حسن

دشتی

نیشابور

42.50

24

 

فاطمه

دلیر

نیشابور

55.0

19

 

طاهره

دلیری

نیشابور

97.50

2

 

زهرا

دهنوی

نیشابور

75.0

11

 

زهراسادات

دورودی

نیشابور

27.50

30

 

عزت

دیدار

نیشابور

67.50

14

 

علی اصغر

راستگو

نیشابور

70.0

13

 

صفیه

رحمانی بایگی

مشهد

72.50

12

 

زهرا

رضائی

نیشابور

67.50

14

 

فاطمه

رضای فر

قدمگاه

57.50

18

 

زهرا بیگم

رضوی نژاد

نیشابور

92.50

4

 

نجمه

رمضانی

نیشابور

32.50

28

 

فهیمه

ره آمنش

کاشمر

72.50

12

 

سمانه

زاهدی

کاشمر

35.0

27

 

مرضیه

زمانی

نیشابور

45.0

23

 

نفسیه

سالاریان

نیشابور

90.0

5

 

طیبه

سرائی

نیشابور

92.50

4

 

لیلا

سرابیان

نیشابور

90.0

5

 

بتول

سرافزاری

نیشابور

87.50

6

 

منصوره

سکاکی

نیشابور

75.0

11

 

مریم

سلیمانی

مشهد

72.50

12

 

منیر روشن

سوقندی

نیشابور

75.0

11

 

آرزو

سوقندی

نیشابور

70.0

13

 

زهرا

شاکری

نیشابور

42.50

24

 

جواد

شاکری

نیشابور

97.50

2

 

ابوالفضل

شاکری

نیشابور

40.0

25

 

زهرا

شایسته پور

مشهد

45.0

23

 

زهرا

شریعت

کاشمر

47.50

22

 

مینا

شریف زاده

مشهد

75.0

11

 

محمود

شفیعی

نیشابور

50.0

21

 

معصومه

شور روزی

نیشابور

67.50

14

 

فاطمه

شور روزی

نیشابور

42.50

24

0915----033

فاطمه

شورئی

نیشابور

82.50

8

0915----477

فهمیه

شورگشتی

نیشابور

50.0

21

 

فاطمه

شورگشتی

نیشابور

95.0

3

 

زهرا

شورگشتی

نیشابور

87.50

6

 

زهرا

شورگشی

نیشابور

90.0

5

 

اعظم

شورنی

نیشابور

77.50

10

 

زهرا

شوریابی

نیشابور

62.50

16

 

زهره

شیخانی

نیشابور

55.0

19

 

معصومه

صادقی

نیشابور

67.50

14

 

زهره

صدیقی

نیشابور

52.50

20

 

جلال

صدیقی

نیشابور

65.0

15

 

سکینه

صفایی اویدری

کاشمر

57.50

18

 

آتکه

ضمیری

نیشابور

90.0

5

 

الهام

طاهری

نیشابور

75.0

11

 

فاطمه

عباسی

نیشابور

92.50

4

 

عاطفه

عباسی زاده

کاشمر

55.0

19

 

زینب

عباسیون

کاشمر

55.0

19

 

فضه

عربخانی

نیشابور

70.0

13

 

مریم

عربخانی

نیشابور

50.0

21

 

خدیجه

عرفانی

مشهد

37.50

26

 

نرگس

عصمتی

مشهد

75.0

11

 

ثمانه

عطاء الهی

نیشابور

65.0

15

 

محمد

علی اکبرخانی

مشهد

72.50

12

 

مریم

علیخان زاده

مشهد

35.0

27

 

فهیمه

علیدری

نیشابور

72.50

12

 

حسین

عمارلو

نیشابور

90.0

5

 

طاهره

غلامی

مشهد

75.0

11

 

فاطمه

فارسی توبائی

نیشابور

45.0

23

 

فاطمه

فتح آبادی

نیشابور

77.50

10

 

محمد

فراستی

نیشابور

65.0

15

 

قدسی

فروغی فر

مشهد

80.0

9

 

معصومه

فضلی

نیشابور

65.0

15

 

محمد رضا

فیاضی نسب

نیشابور

62.50

16

 

شهربانو

فیروز نیا

کاشمر

35.0

27

 

وجیهه

قاسمی

نیشابور

60.0

17

 

عاطفه

قاسمی

نیشابور

65.0

15

 

محمدعلی

قاسمی

مشهد

55.0

19

 

الهه

قانعی

کاشمر

60.0

17

 

عزت

قلعه نویی

نیشابور

55.0

19

 

هانیه

کردان

نیشابور

65.0

15

 

سمیه

کرمانی

مشهد

70.0

13

 

زهرا

کرمانی

مشهد

92.50

4

 

امیر حسین

کریمی

نیشابور

42.50

24

 

سلطان

کرین

نیشابور

27.50

30

 

صدیقه

کشتگر

مشهد

82.50

8

 

زهرا

کمالی

نیشابور

100.0

1

 

فاطمه

کمزائیان

مشهد

55.0

19

 

لینا

کوشتی

سبزوار

100.0

1

 

ابوالحسن

کیانی

مشهد

90.0

5

 

زهرا

گرمابی

نیشابور

30.0

29

 

حبیبه

مجیدی

کاشمر

42.50

24

 

زینت

محمدی

نیشابور

25.0

31

 

ابوالفضل

محمدی

نیشابور

40.0

25

 

نرگس

محمدی بایزدی

کاشمر

80.0

9

 

سید سعید

مرتضوی

مشهد

90.0

5

 

فاطمه

مرشدلو

نیشابور

85.0

7

 

علی اصغر

مروح

مشهد

32.50

28

 

محبوبه

مظفری

نیشابور

62.50

16

 

منیره سادات

معصومیان حسینی

مشهد

65.0

15

 

سعیده

معینی زاده

نیشابور

52.50

20

 

ناهید

مهدوی زرنوخی

مشهد

42.50

24

 

معصومه

مهرآبادی

نیشابور

52.50

20

 

ریحانه

مهربانی

نیشابور

47.50

22

 

میناسادات

موسوی

نیشابور

85.0

7

 

معصومه

مولوی بزدی

مشهد

67.50

14

 

یگانه

میرا

نیشابور

12.50

36

 

نجمه

میرزا ثانی

نیشابور

65.0

15

 

مجید

میری

نیشابور

87.50

6

 

مرضیه

نادری

مشهد

85.0

7

 

خدیجه

ناصری

نیشابور

60.0

17

 

فاطمه

نجفی

نیشابور

27.50

30

 

سکینه

نجفی

نیشابور

42.50

24

 

آزاده

نجفی

کاشمر

77.50

10

 

سمیه

نصوی

نیشابور

45.0

23

 

محمدعلی

نهاردانی

مشهد

80.0

9

 

نصرت

نیک اختر

نیشابور

40.0

25

 

طاهره

همتی

نیشابور

95.0

3

 

وجیهه

یاور تولای

نیشابور

45.0

23

 استان: خراسان شمالی

نام

نام خانوادگی

شهر

نمره

رتبه

تلفن

نفسیه سادات

امیروادی

شیروان

75.0

11

 

خدیجه

حسن پور

شیروان

62.50

16

 

سیده سمیرا

حسینی

شیروان

42.50

24

 

طاهره

رحیمی

شیروان

65.0

15

 

زهرا

شادکام چری

شیروان

55.0

19

 

فرزانه

صدیقی چوکانلو

شیروان

85.0

7

 

فریبا

عابدین زاده