ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آشنایی مطهری با نهج البلاغه

آشنایی مطهری با نهج البلاغه

شهید بزرگوار آیتاللّه مرتضی مطهّری دربارهی آشنایی خود با نهجالبلاغه مینگارد:

 

شاید برایتان پیش آمده باشد ــ و اگر هم پیش نیامده میتوانید آنچه را میخواهم بگویم در ذهن خود مجسّم سازید ــ که سالها با فردی در یک کوی و محلّه زندگی میکنید؛ حدّاقل روزی یک بار او را میبینید و طبق عرف و عادت سلام و تعارفی میکنید و رد میشوید؛ روزها و ماهها و سالها به همین منوال میگذرد… تا آن که تصادفی رخ میدهد و چند جلسه با او مینشینید و از نزدیک با افکار و اندیشهها و گرایشها و احساسات و عواطف او آشنا میشوید. با کمال تعجّب احساس میکنید که هرگز نمیتوانستهاید او را آنچنان که هست حدس بزنید و پیشبینی کنید.

 

از آن به بعد چهرهی او در نظر شما عوض میشود؛ حتّی قیافهاش در چشم شما طور دیگر مینماید؛ عمق و معنی و احترام دیگری در قلب شما پیدا میکند؛ شخصیّتش از پشت پردهی شخصش متجلّی میگردد؛ گویی شخص دیگری است غیر آن که سالها او را میدیدهاید؛ احساس میکنید دنیای جدیدی کشف کردهاید.

 

برخورد من با نهجالبلاغه چنین بود. از کودکی با نام نهجالبلاغه آشنا بودم و آن‎</ SPAN> را در میان کتابهای مرحوم پدرم ــ اعلیاللّه مقامه ــ میشناختم؛ پس از آن سالها تحصیل میکردم… و در همهی این مدّت نام نهجالبلاغه بعد از قرآن بیش از هر کتاب دیگر به گوشم میخورد…

 

امّا اعتراف میکنم که با دنیای نهجالبلاغه بیگانه بودم. بیگانهوار با آن برخورد میکردم و بیگانه>وار میگذشتم. تا آن که در تابستان سال هزار و سیصد و بیست، پس از پنج سال که در قم اقامت داشتم، به اصفهان رفتم و تصادف کوچکی مرا با فردی آشنا با نهجالبلاغه، آشنا کرد.۱

 

او دست مرا گرفت و اندکی وارد دنیای نهجالبلاغه کرد. آن وقت بود که عمیقاً احساس کردم این کتاب را نمیشناختم و بعدها مکرّر آرزو کردم که ای کاش کسی پیدا شود و مرا با دنیای قرآن نیز آشنا سازد.

 

از آن پس چهرهی نهجالبلاغه در نظرم عوض شد. مورد علاقهام قرار گرفت و محبوبم شد. گویی کتاب دیگری است، غیر آن کتابی که از دوران کودکی آن را میشناختم. احساس کردم که دنیای جدیدی را کشف کردهام۲

 

 

 

 یادی از استاد

 

استاد شهید مرتضی مطهّری، دربارهی عالم ربّانی&، حاج میرزا علیآقا شیرازیقَدّس سرّه میفرماید: دریغ است از آن بزرگواری که مرا نخستین بار با نهجالبلاغه آشنا ساخت و درک محضر او را همواره یکی از «ذخایر» گرانبهای عمر خودم، که حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه کنم، میشمارم و شب و روزی نیست که خاطرهاش در نظرم مجسّم نگردد، یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیر ننمایم.

 

به خود جرأت میدهم و میگویم او به حقیقت یک «عالم ربّانی» بود…

 

او هم فقیه بود و هم حکیم و هم ادیب و هم طبیب. فقه و فلسفه و ادبیّات عربی و فارسی و طب‎ّ قدیم را کاملاً میشناخت و در برخی متخصّص درجهی اوّل به شمار میرفت.

 

… یگانه تدریسی که با علاقه مینشست نهجالبلاغه بود. نهجالبلاغه به او حال میداد و روی بال و پر خود مینشاند و در عوالمی که ما نمیتوانستیم درست درک کنیم، سیر میداد.

 

او با نهجالبلاغه میزیست، با نهجالبلاغه تنفّس میکرد، روحش با این کتاب همدم بود، نبضش با این کتاب میزد و قلبش با این کتاب میتپید. جملههای این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد مینمود. غالباً جریان کلمات نهجالبلاغه بر زبانش با جریان سرشک از چشمانش بر محاسن سپیدش همراه بود.

 

برای ما، درگیری او با نهجالبلاغه، که از ما و هر چه در اطرافش بود می>برید و غافل میشد، منظرهای تماشایی و لذّتبخش و آموزنده بود. سخن دل را از صاحبدلی شنیدن&: 9 ‎، تأثیر و جاذبه و کشش دیگری دارد.

 

او نمونهای عینی از سلف صالح بود. سخن علی(ع) دربارهاش صادق مینمود: 

 

 

 

             وَلَوْلاَ الاْءجَل‎ُ الَّذی‎ِ کُتِب‎َ لَهُم‎ْ لَم‎ْ تَسْتَقِرَّ أرْوَاحُهُم‎ْ فِی أَجْسَادِهِم‎ْ طَرْفَه‎َ عَیْن‎ٍ، شَوْقاً إِلَی الثَّواب‎ِ،

 

             وَ خَوْفَاً مِن‎َالْعِقَاب‎ِ، عَظُم‎َ الْخَالِق‎ُ فِی أَنْفُسِهِم‎ْ فَصَغُرَ مَادُونَه‎ُ فِی أَعْیُنِهِم‎ْ

 

 

 

 «اگر نبود اجل معیّنی که برای آنان مقدّر شده، روانهاشان در تنهاشان نمیماند، از کمال اشتیاق به پاداشهای الهی و ترس از کیفرهای الهی. آفریننده در روحشان به عظمت تجلّی کرده، دیگر غیر او در چشمهایشان کوچک مینماید.»

 

ادیب محقّق، حکیم متألّه، فقیه بزرگوار، طبیب عالیقدر، عالم ربّانی مرحوم آقای حاج میرزا علیآقا شیرازی اصفهانی (قَدِّس سرّه) راستی مرد حق و حقیقت بود.۴

 

 

 

پی نوشت:

 

1- عالم ربّانی، مرحوم میرزا علیآقا شیرازی (قَدّس>الله سرّه).

 

2- سیری در نهجالبلاغه / ۷؛ با اندکی تلخیص.

 

3- نهجالبلاغه، خطبهی متّقین.

 

4- سیری در نهجالبلاغه / ۹.

 

 

 

http://nahjnews.com

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه. آشنایی مطهری با نهج البلاغه
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید