ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اضطراب را پاک کن!

همه ما در مواقع مختلف زندگي احساس اضطراب ميکنيم. از آنجا که اضطراب داراي دو
جنبه عيني و ذهني است برخي از رويدادهاي زندگي مار ا متقاعد ميکند که در وضعيت خطرناکي هستيم. در اين شرايط اضطراب واکنش طبيعي ماست.

کار اضطراب بسيج کردن نيروي دفاعي بدن است و به ما هشدار ميدهد که گوش به زنگ باشيم و خود را حفظ کنيم. زماني که ارزيابي اوليه از خطري قريب الوقوع واقعبينانه و درست است، افراد بايد به دنبال يافتن پاسخ مقابلهاي مناسبي باشند. به همين دليل اضطراب نه تنها مشکلي ندارد بلکه در طول فرآيند مقابله به ما انرژي و نيرو نيز ميدهد.

البته اضطراب مشکل آفرين هم هست به خصوص زماني که افراد بدون دليل موجهي احساس ناراحتي و تنش دارند. در اين حالت آنها بي جهت دجار رنج و عذاب ميشوند زيرا بدن و ذهنشان براي دفع خطر يا تهديدي که به طور اشتباه براي خود ايجاد کرده برانگيخته ميشود. افراد مضطرب معمولاً عادت دارند با انديشيدن به بدترين نتايج ممکن، فاجعهاي را در ذهن خود بيافرينند و سپس خود را متقاعد کنند که بيمناکي آنها از اينکه: «اگر اين يا آن اتفاق بيفتد چه ميشود؟» واقعاً بجا و مناسب است.

پنج مهارت براي مقابله با اضطراب

مهارت اجتناب نکردن
اجتناب يکي از سبک هاي مقابله اي مشکل زاست. اجتناب در کوتاه مدت اضطراب را کاهش ميدهد ولي چون مسئله يا موضوع را کاملاً برطرف نميکند، در طولاني مدت موجب مشکلاتي ميشود. به بيان ديگر چون اجتناب موجب تسکين موقت ميشود، روش وسوسه انگيزي براي مقابله با اضطراب است. اجتناب از افراد، مکانها و تکاليفي که زندگي را دچار مشکل ميکنند، تقويت کننده است. متاسفانه تا زماني که فرد با اين منابع اضطراب روبه رو نشود، آنها مرتفع نميشوند. هر چه افراد بيشتر از اين منابع اضطراب زا اجتناب کنند آنها بيشتر در فرد ايجاد ميشوند. در اين شيوه چون فرد مضطرب به طور دائم گوش به زنگ است هيچ وقت کاملاً احساس آرامش نميکند زيرا هي
چ وقت نميداند که عامل اضطراب چه زماني ظاهر خواهد شد.
افراد تسلط گرا انرژي خود را براي کسب و توسعه مهارت ها صرف ميکنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل ميسازند. اين نوع نگرش نسبت به چالش ها و مشکلات زندگي در مقابل عملکردگرايي قرار دارد که اولين هدف آن اجتناب از اشتباه کردن است

مهارت استفاده از رويارويي مثبت
اشاره شد که اجتناب روش خوبي براي مقابله با اضطراب نيست. پس روش خوب کدام است؟
«فردي با رئيس خود مشکلي داشت. واکنش او آدم را متعجب ميکرد. او به جاي اجتناب کردن از رئيس از هر فرصتي استفاده ميکرد و در مقابل ديد رئيس خود قرار ميگرفت و کار خود را چنين توجيه ميکرد: ميخواهم خود را درون آتش بيافکنم تا بر آن تسلط يابم.» استفاده از رويارويي مثبت براي مقابله با اضطراب دو دليل خوب دارد: اول اينکه مواجهه و رويارويي راهي است براي حساسيت زدايي خود نسبت به افراد، مکانها و تکاليفي که زندگي را براي ما دشوار ميکنند. دوم، رويارويي مثبت با مسائل بر خود پنداره افراد تاثير ميگذارد. در اين حالت افراد به جاي اجتناب از اضطراب به کار دستي روي آورده و دچار احساسات متفاوتي ميشوند.اگر ميخواهي موفق باشي طوري عمل کن که انگار موفق هستي و موفق خواهي شد.

مهارت تسلط گرا بودن
افراد تسلط گرا انرژي خود را براي کسب و توسعه مهارت ها صرف ميکنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل ميسازند. اين نوع نگرش نسبت به چالش ها و مشکلات زندگي در مقابل عملکردگرايي قرار دارد که اولين هدف آن اجتناب از اشتباه کردن است. براي افراد عملکردگرا سخت است که بعد از شکست بتوانند سرحال باشند.
غلبه بر کمرويي و به دست گرفتن ابتکار عمل در روابط شخصي نيز براي اين افراد سخت است. جاي ديگري که تسلط گرا بودن خوب است هنگام امتحان دادن است. تسلط گرا بودن مستلزم دو چيز است: اول، بايد توجه خود را به کاري که در پيش داريد متمرکز کنيد و از خود ترديدها و ساير عقايد منفي که مزاحم عملکرد بهتر شما هستند اجتناب کنيد. دوم، بايد به تکليف به عنوان يک چالش نگاه کرد.

مهارت يادداشت برداري
يادداشت برداري روش مناسب ديگري براي مقابله با اضطراب است. اطلاعات ذيل بايد در اين گونه يادداشتها گنجانده شده باشد:

* تاريخ، ساعت، روز و موقعيت
* درجه بندي اضطراب خود براساس مقياس 1 تا 5 (خفيف تا شديد)
* ارزيابي هاي خود از موقعيت
* مهارت مقابله اي که به کار برديد.
* درجه بندي مجدد اضطراب براساس همان مقياس 5 درجه اي.
يادداشت برداري به شما کمک ميکند تا مهارتهاي مقابلهاي مفيد و اثر بخش را از مهارتهاي مقابله اي نامناسب تشخيص دهيد يادداشت برداري چند نتيجه مفيد دارد: اول آنکه از زمان يا مکاني که مضطرب ميشويد آگاهي دقيق داريد و اين اطلاعات در طرح ريزي مهارت هاي مقابله اي به شما کمک ميکند. دوم اينکه يادداشت برداري به شما کمک ميکند تا مهارتهاي مقابله اي مفيد و اثر بخش را از مهارتهاي مقابله اي نامناسب تشخيص دهيد.

مهارت آمادگي براي تمرين
اگر همه چيز در زندگي آسان بود خوب بود وليکن خسته کننده ميشد. اگر مايليد به طرز موثري با اضطراب مقابله کنيد بايد روي آن کار کنيد. اثربخشي مهارت هاي مقابله با اضطراب در تحقيقات علمي نيز ثابت شده است. اما اين مهارتها تنها زماني اثر بخش هستند که شرکت کنندگان براي تسلط بر آنها وقت و تلاش کافي صرف کنند و به تمرين آن بپردازند. بايد هر روز مهارتهاي مقابله با اضطراب را تمرين کرد.


http://edunews.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید