ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

انواع حفظ قرآن

انواع حفظ قرآن

فهرست مطالب

حفظ قرآن به دو شكل ممكن است: 1. حفظ ترتيبى 2. حفظ موضوعى [حـفـظ ترتيبى] يعنى حفظ آيات از ابتداى قرآن تا پايان آن. [حفظ موضوعى] به معناى حفظ آيات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است كسانى كه از حافظه ى متوسط و وقت بـيـش تـربرخوردارند, شايسته است در مسير حفظ ترتيبى گام بردارند.
براى آنان كه از حافظه ى مـتـوسـط يـا فرصت كافى بى بهره اند, حفظموضوعى يا حفظ بعضى از سورهاى كوچك و داراى فضيلت سودمندتر است.
كسانى كه به هيچ وجه توان حفظ آيات قرآن راندارند, بايد بسيار سجده به جـاى آورنـد.
يـكـى از يـاران پـيـامـبراسلام (ص)
نزد حضرت آمد و گفت: قرآن از ذهنم رميده ونگهدارى اش برايم دشوار شده است. حضرت فرمود: [لا تحمل عليك ما لا تطيق و عليك
بالسجود](112) كارى كه توان انجامش را ندارى, انجام مده, و بر تو بادسجده كردن. مراحل حفظ قرآن حفظ قرآن مراحلى دارد. كه رعايت آن ها بسيار سودمند است. اين مراحل عبارت است از:

 

1 – نقطه ى شروع

 

حـفـظ جـزء اول قرآن از حفظ جزء دوم مشكل تر است, و حفظ جزء دوم از جزء سوم دشوارتر.
بدين سبب, يكى ازدانشمندان مى گويد: هركه پنج جزء قرآن را حفظ كند, بايد به حفظ كل قرآن اميدوار باشد. حـفـظ قـرآن در آغاز كار دشوارتر است و هر چه پيش تر رويم,دشوارى ها كم تر مى شود.
از اين رو, شـايـسـته است براى جلوگيرى ازدلسردى حفظ رااز آسان ترين مكان آغاز كنيم.
موارد زير براى شروع حفظ مناسب ترين آيات شمرده مى شود: الف) فهرست سوره هاى قرآن ب) جزء سى ام ج) داستان هاى قرآن در بسيارى از كشورها, جزء سى ام قرآن – كه سوره هايش كوچك و يادگيرى اش تا اندازه يى آسان تر است – با عنوان عم جزء جداگانه چاپ مى شود و متن درسى
قرار مى گيرد.

 

2 – كيفيت حفظ

 

نـخـست بايد سوره يا جزءمورد نظر را تقسيم بندى كردو سپس به حفظ آن پرداخت.
با اين روش, حجم آيات سوره يا جزء كم تر و كارحافظ آسان تر مى نمايد پس از تقسيم بندى سوره يا جزء, نوبت به حفظ مى رسد.
براى حفظ دو راه وجود دارد: الف) حفظ آيات بر اساس صفحه ب) حفظ آيات بر اساس شماره در راه اول, به طور متوسط سهميه ى هر روز يك صفحه است.
اگر كسى اين شيوه را انتخاب كرد, بـايـد تا آخر قرآن بدان پاى بند ماندو بر اساس صفحه پيش رود. در شيوه ى دوم, مناسب ترين راه اين است كه آيات پنج تا پنج تا به خاطر سپرده شود, زيرا كسى كه شماره هاى 1 و 5 و 10 و…
را حفظ كـنـد, شـماره هاى بين آن ها را ناخودآگاه به خاطر مى سپارد و براى اين كار به تمركز شديد فكر نـيـاز نـدارد. بـاايـن روش, خـوانـدن قرآن از آخر به اول نيز دشوارنيست و با اندكى تمرين امكان پذيراست.
بـايـد تـنـها پس از به خاطر سپردن دقيق يك آيه سراغ آيه ى ديگررفت, وقتى آيه ى دوم به خاطر سـپـرده شـد, بايد دو آيه با هم تكرارشود و پس از اطمينان كامل, حفظ آيه ى سوم آغاز گردد.
بر ايـن اسـاس, وقـتـى پـنـج آيه به خاطر سپرده شد, بايد آن قدر به تكرار شان ادامه داد كه در ذهن اسـتقرار يابد.
پس از اين مرحله, باي
د آيات پنج گانه هر روز دست كم پنج بار با فاصله تكرار شود تا در ذهن اثر عميق نهد.
يك روان شناس مى گويد: به خاطر داشته باش كه نيمى از آنچه امروز مى خوانى پس ازنيم ساعت فراموش خواهى كرد, و 23 آن را پـس از 9 سـاعـت و 34 آن رادر مـدت 6 روز و 45 آن را نـيـز در عـرض يـك مـاه از يـاد خواهى برد.

بنابر اين, راه تثبيت آيات در ذهن تكرار روزانه ى آن ها درفاصله هاى مختلف و منظم است.
در روز بـعد, بايد ابتدا پنج آيه ى روز پيش را چندين بار از حفظ خواند و سپس به حفظ پنج آيه ى بعدروى آورد. به كارگيرى دقيق اين شيوه, حفظ قرآن كريم را آسان مى سازد.
در پـايـان ايـن بخش, بايد ياد آور شد كه براى حفظ آيه ى طولانى مى توان آن را به دو يا سه بخش تقسيم كرد و در مدت دو يا سه روز به خاطر سپرد.

 

[كميت يا كيفيت]

 

آنچه به حفظ قرآن كمك مى كند و محفوظات قرآنى را متقن ومستحكم مى سازد, كيفيت است نه كـمـيـت. خوب به خاطر سپردن,بيش از حجم محفوظات اهميت دارد.
پس بايد به تكرار – حتى اگر به طولانى شدن بسيار زمان حفظ قرآن بينجامد – ارج نهاد, زيرا تكرارپيوسته ى محفوظات بر دوام و استحكام آن ها مى افزايد.

 

3 – تثبيت محفوظات

 

نـگهدارى هر پديده يى از ايجاد آن دشوارتر است. اين قانون در[حفظ قرآن [ نيز جارى است.
پس از مـرحـلـه ى دشـوار حـفظ, بايد درانديشه ى مرحله ى دشوارتر تثبيت محفوظات بود.
تثبيت آيات درذهن به چند شكل زير انجام مى پذيرد: 1- تكرار 2- گوش سپردن به نوارهاى قرآنى 3- نوشتن آيات در اين ميان, نيرومندترين و مؤثرترين ابزار تكرار است كه در بحث آينده از آن, سخن گفته خواهد شد. شيوه ى تكرار تكرار خود به شكل هاى گوناگونى نيز تحقق مى يابد, براى مثال مى توان به سه شيوه ى زير اشاره كرد:

 

1 – قرائت در نماز

 

قـرائت قـرآن در نمازهاى واجب و مستحب, نوعى تكرار شمرده مى شود.
در نماز واجب بايد بعد از سـوره ى حـمـد يـك سـوره ى كـامل قرائت شود, ولى در نماز مستحبى بعد از حمد هر مقدار آيه خوانده شود, كافى است و نماز صحيح است.
بااجراى اين روش, مى توان به تكرار محفوظات قرآنى پرداخت و آن هارا در ذهن متقن و مستحكم ساخت.

 

2 – تكرار انفرادى

 

حافظ قرآن بايد روزانه بخشى از وقت خويش رابه تكرارمحفوظات اختصاص دهد. هركس با توجه بـه حـافظه و موقعيت خويش مى تواند زمان مورد نياز براى تكرار خود را در يابد, ولى تجربه نشان مى دهد كه بايد هر 10 روز يا حداكثر 30 روز به تدريج همه ى محفوظات قرآنى تكرار شود.
از آن جا كه قرائت هر جزء به طورمتوسط نيم ساعت وقت مى خواهد, مى توان جدول زير را, به عنوان روش مطمئن استقرار محفوظات در ذهن, به عاشقان قرآن ارائه داد: نوع حافظزمان لازم براى تكرار در روز كل قرآن يك ساعت و نيم 20 جزء يك ساعت 10 جزء نيم ساعت 5 جزء يك ربع نـاگـفـته نماند, مهم تلاوت قرآن است نه مرور آن در ذهن.
افزون براين, بايد زمان تكرار در تمام روز تـقـس
ـيـم شود, براى مثال بهتر است حافظ كل قرآن زمان يك ساعت و نيم تكرار را به 3 نيم سـاعـت تـقـسـيـم كند: نيم ساعت صبح, نيم ساعت ظهر و نيم ساعت پيش از خواب شبانه.
البته مطلوب
آن است كه حافظ به زمان هاى ياد شده بسنده نكند و از هر فرصتى براى تكرار و استحكام محفوظاتش بهره گيرد. خداوند مى فرمايد: [فاقرؤا ما تيسر من القرآن].
(116) هر قدر ممكن است قرآن تلاوت كنيد. در پـايـان ايـن بخش, ذكر روش استاد طبلاوى در تكرار آيات, به عنوان يك الگو, سودمند به نظر مـى رسـد.
او روز جـمعه تكرار رامى آغازد و سوره هاى بقره, آل عمران و نساء را به پايان مى رساند.
روزيـكشنبه از ابتداى سوره ى يونس تا آخر نحل مى خواند و بر اساس تقسيم بندى خويش, تا پايان هفته يك بار قرآن راختم مى كند. اومى گويد: اختصاص داده ام و آن را به سرعتى بيش من براى مرور قرآن هر روز دو ساعت و نيم وقت از ترتيل تلاوت مى كنم, چرا كه تلاوت با تجويد زمان بيش ترى مى طلبد.
سهم هر روز من اين است كه در هرنيم ساعت يك جزء بخوانم و اين دو ساعت ونيم را به اين طريق در روز تقسيم كرده ام كه صـبح يك ساعت يعنى دو جزء, عصر يك ساعت يعنى دو جزء و هنگام خوابيدن نيز نيم ساعت يعنى يك جزء كه روى هم رفته پنج جزء را قرائت مى كنم.

 

3 – عرضه بر ديگران

 

يـكـى از راه هاى تكرار محفوظات قرآنى, عرضه بر ديگران است.
حافظ قرآن هنگام عرضه به نقاط ابـهـام و ضـعـف خـود پـى مـى برد ومحفوظاتش متقن ومستحكم مى گردد. پيامبر اسلام (ص) كـه فـصـيـح تـريـن مـردم اسـت و قـرآن را از جـبـرئيل دريافت مى كرد – در ماه رمضان هر سال محفوظاتش رابر جبرئيل عرضه مى داشت.
صحابه نيز محفوظات خويش را بر پيامبر عرضه مى كردند تا بردرستى اندوخته هاى قرآنى شان مهر تاييد زنند و اطمينان يابند.
حافظ قرآن مى تواند با شركت در محافل حفظ يا گزينش دوست به تكرار آيات بپردازد يا دست كم محفوظات خود را بر يكى از بستگان و آشنايانش عرضه كند.

 

شيوه ى حفظ آيات همانند

 

در حـفظ قرآن, به ويژه دراثناى آن, با مسئله يى به نام حفظ [آيات همانند] روبه رو مى شويم.
براى حـفـظ ايـن آيـات, بايد آن ها را چندبرابر آيات ديگر تكرار كرد تا از دوام بيش ترى برخوردار شوند, آيات همانند به شكل هاى مختلف ديده مى شوند.
گاه دو يا چند آيه,جز دريك يا دو حرف يا كلمه, باهم شبيه اند, مانند آيات 84 آل عمران و13
6 بقره: [قـل امنا باللّه و ما انزل علينا و ما انزل على ابرهيم و اسمعيل واسحق و يعقوب والاسباط و ما اوتى موسى و عيسى و النبيون من ربهم لانفرق بين احدمنهم و نحن له مسلمون].
[قـولوا امناباللّه و ما انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و اسمعيل واسحق و يعقوب والاسباط و ما اوتى موسى و عيسى و ما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احدمنهم و نحن لهمسلمون
ايـن دو آيـه در كـلمات:[قل و قولوا], [علينا و الينا] و [على ابراهيم و الى ابراهيم] با يكديگر تفاوت دارند. افزون براين, در آيه ى دوم واژه ى [و ما اوتى] دوبار تكرار شده است.
اين همانندى به شكلى ديگر در سوره ى انشراح ديده مى شود: [فان مع العسر يسرا.
 ان مع العسر يسرا.]
 اين دو آيه تنها در فاى آغازين تفاوت دارند. گاه اين شباهت تنها در پايان آيات است, مانند آيات 1 احزاب و30 دهر: [يا ايها النبى اتق اللّه و لا تطع الكافرين و المنافقين ان اللّه كان عليما حكيما.] و ما تشاؤن الا ان يشاء اللّه ان اللّه كان عليما حكيما]
زمانى نيز اين تشابه تنها در صدر آيات است, مانند آيات 10 و116 آل عمران: [ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم و لا اءولادهم من اللّه شيئا و اولئك هم وقود النار].
[ان الـذيـن كـفـروا لـن تـغـنـى عـنـهـم امـوالـهـم و لا اءولادهـم مـن اللّه شـيـئاو اولئك اءصحاب النارهم فيهاخالدون] گـاه دو آيه با يكديگر همانند است, ولى كلمات متفاوت نيزدرآن ها به چشم مى خورد, مانند آيات 100 و 149 آل عمران:] يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين.]
[يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين].
 بـرخـى اوقـات تـنـها عبارت ميانى دو آيه با يكديگر شبيه است ودر صدر و پايان شان تفاوت ديده مى شود, مانند آيات اول صف وجمعه: [سبح للّه ما فى السموات و ما فى الارض و هو العزيز الحكيم ].
[يسبح للّه ما فى السموات و ما فى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم.]
 بـى تـرديـد شـكل هاى همانندى ب
سيار است و بررسى همه ى آن هاما رااز هدف اصلى باز مى دارد. آنـچـه بـديـن مـجـمـوعه مرتبط است,شيوه ى به خاطر سپردن آن هاست.
دراين باره, روش هاى متعددى وجود دارد كه عبارت است از:

 

1 – تكرار

 

براى حفظ و استقرار آيات همانند, بايد آن ها را چند برابرآيه هاى معمولى تكرار كرد.

 

2 – روش مقايسه

 

[ مـقـايـسـه] يعنى كنار هم قرار دادن آيات همانند و به حافظه سپردن دقيق موارد اختلاف آن ها, بـراى مـثـال وقـتـى آيـه هـاى 136 بقره و 84 آل عمران را كنار هم مى نهيم و دقت مى كنيم, در مـى يـابـيـم كه آيه ى 136 بقره كلمه ى [قولوا] دارد و آيه ى 84 آل عمران [قل] دراولى [الى] و در ديـگرى [على] ديده مى شود. افزون براين, در اولى [اوتى] دوبار تكرار شده است. پس اين دوآيه در سه مورد با يكديگراختلاف دارند.
وقتى آيات همانند را يك جا قرار دهيم و بايكديگرمقايسه كنيم, در حافظه بهتر جاى مى گيرند و از دوام بيش ترى برخوردار مى شوند.

 

3 – روش تناسب

 

يـكى از بهترين و سودمندترين راه هاى حفظ آيات همانند, روش [تناسب صدر و ذيل] است كه در فـن بديع [تمكين ] (121) خوانده مى شود.
تمكين يعنى آن كه ذيل آيه با صدر آن در معنا تناسب دارد,براى مثال درآيه 103 انعام مى خوانيم: لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار و اللطيف الخبير.
] او خدا] را هيچ چشمى در نمى
يابد و او بينندگان رامشاهده مى كند, و او نامرئى وآگاه است. بـى تـرديـد وقـتـى چـيـزى لطيف باشد چشم ها از ديدنش ناتوانند. بنابراين, كلمه ى [اللطيف] با جـمـلـه ى [لاتدركه الابصار] مناسبت دارد.
افزون براين, هركس از حقيقت اشيا آگاه باشد, خبير خوانده مى شود. پس كلمه ى [الخبير] با جمله ى [و هو يدرك الابصار] متناسب است.

در آيه ى16 نساء نيز مى خوانيم: [و الذان ياءتيانها منكم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضواعنهما ان اللّه كان توبا رحيما.[
 هـركـس از مـسـلـمانان كردار ناشايست مرتكب شود چه زن چه مرد, آن ها را با سرزنش بيازاريد.
چنانچه توبه كردند, متعرض آنها نشويد, زيراخداوند توبه ى خلق رامى پذيرد و مهربان است.
در صدر اين آيه, جمله ى [فان تابا و اصلحا] و در پايان آن صفات [توابا] و[رحيما] ذكر شده است كه با [تابا] و [اصلحا] تناسب دارد. البته گاه ميان كلمات و عبارات صدر و ذيل آيه به ظاهر تناسبى مشاهده نمى شود, ولى با دقت و تامل بيش تر مى توان رگه هاى تناسب راشناسايى كرد.

 

4 – روش قرداد

 

[قرداد] يعنى رمزى كه حافظ قرآن براى به خاطر سپردن دقيق آيات همانند درست مى كند.
البته ايـن رمز گاه معنا و مفهوم
روشنى ندارد و تنهاحافظ را در تداعى الفاظ آيات يارى مى دهد, براى مثال در آيات 176 و 177 و 178 سوره ى آل عمران به ترتيب مى خوانيم: [ولايحزنك الذين…
و لهم عذاب عظيم.
[ ان الذين اشترو…
و لهم عذاب اليم.
[ و لايحسبن الذين…
و لهم عذاب مهين.
خ بـراى حـفظ آخر اين آيات – كه با يكديگر همانند است – قرارداد[عام] سودمند مى نمايد.
سه حرف [ع], [الف] و [م] به ترتيب حروف آغازين كلمات [عظيم], [اليم] و [مهين] است و نشان مى دهد كه ايـن كـلـمـات بـه تـرتيب [عظيم, اليم و مهين] دراين سه آيه آمده است
در آيه ى154 آل عمران مى خوانيم: ثم انزل عليكم…
و ليبتلى اللّه ما فى صدوركم و ليمحص ما فى قلوبكم…
درايـن آيـه, كـلمه هاى [صدوركم] و [قلوبكم] به طور معمول اشتباه مى شود.
در اين جا,
مى توان مـقـدم بـودن حـرف [ص] بـر [ق] درحـروف الفبا را رمز قرار داد و در زمان ترديد با توجه به اين رمزدريافت كه [صدوركم] پيش از [قلوبكم] قرار دارد.
اين قراردادهابيش ترشخصى و مبهم است, ولى رمزهاى غيرمبهم و قابل استفاده براى همگان نيز وجود دارد كه چند نمونه از آن عبارت است از: 1 – در قرآن همواره كلمه ى [ولى] بر [نصير] مقدم است, مانندآيات زير: و اللّه اعلم باعدائكم و كفى باللّه وليا وكفى باللّه نصيرا.
(124) واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
(125) ومالكم من دون اللّه من ولي و لا نصير.

2-در قرآن هميشه [سميع] پيش از [عليم] آمده است, مانندآيات زير: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
(127) فسيكفيكهم اللّه و هو السميع العليم.
(128) ان اللّه سميع عليم.
(129)

 

http://quran.al-shia.org

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن. انواع حفظ قرآن.
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید