صفحه ی اخبار فارسی

اخبار مهم

چه کنیم تا در نماز حواسمان پرت نشود و حضور قلب داشته باشیم

چه کنیم تا در نماز حواسمان پرت نشود

ای نمازگزار اگر می‌دانستی چه کسی به تو نظر می‌نماید و با چه کسی مناجات می‌کنی هرگز از او رو بر نمی‌گرداندی و ابداً از جای خود بر نمی‌خواستی