ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام/۲

۶۱. در آنچه نزد خدا است رغبت کنید.


62. به دنبال
طاعت روید.


63.و رنج آنرا تحمل کنید


64. چه زشت است مومن رسوا وارد بهشت شود.


65. روز قیامت ما را بتکلف و رنج گناهانتان دچار نکیند یعنی گناه چندان نباشد که شفاعتش میسر نشود عبارت احتمال معنای دیگر هم دارد )
روز قیامت خود را در برابر دشمنان رسوا نکنید شما که دعوی دارید ما نزد خدا رتبه و مقام داریم با آلودگی به این دنیای بی مقدار خود را دروغگو معرفی نکنید.


66. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی (دائم) و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر(ص) حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب بیاید و دیده ها روشن گردد و عاشق دیدار حق شوید(یعنی فاصله غیر از مرگ نیست)و البته آنچه نزد خدا است بهتر و پایدار تراست.


67. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی دائم و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب خدا بیاید و دیده ها روشن گرددو عاشق دیدار حق شوید ( یعنی فاصله غیر از مرگ نیست) و البته آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.


68. ضعیفان را تحقیر نکنید هر که مومنی را حقیر شمارد خدا او را با آن مومن در بهشت جمع نکند (یعنی او را به بهشت نبرد) مگر اینکه توبه کند.


69. اگر مومنی حاجت برادرش را فهمید او را وادار به اظهار نکند ( پیش از اظهار حاجتش را روا کند) به یکدیگر کمک و مهربانی و بخشش کنید. به سان منافقان نباشید که میگویند ولی عمل نمی کنند.


70.ازدواج کنید که سنت پیغمبر (ص) است آنجناب مکرر میفرمود هرکه خواهد از سنت من متابعت کند ازدواج نماید که از جمله سنتهای من است.


71. و در طلب فرزند باشید که من فردا به کثرت جمعیت شما بر سایر امتها افتخار کنم شیر زناکار و دیوانه به فرزندانتان ندهید که شیر موجب سرایت است.


72. از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند اجتناب کنید.  


73. از خوردن گوشت درندگان نیشدار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید. 


74.سپرز( دمبلان گوسفند ) نخورید که خون را فاسد میکند.


75. سیاه نپوشید که لباس فرعون است. 


76. از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک میکند. 


77. در دین قیاس نکنید که بسیاری از احکام دینی قیاسی نیست جمعیت هایی بیایند که قیاس را به کار برند اینان دشمن دین اند اول کسی که قیاس کرد شیطان بود.


78. کفشهای هموار نپوشید که کفش فرعون است او اول کسی بود که اینگونه کفش پوشید


79. با میخواران مخالفت کنید.


80. خرما بخورید که شفای هر دردی است


81. از گفتار پیغمبر (ص)پیروی کنید که فرمود : هرکه یک در سوال بر روی خود بگشاید خدا یک دراز فقر برویش باز کند


82. زیاد استغفار کنید که موجب وسعت رزق است


83. هر چه بتوانید عمل خیر جلو فرستید که فردا می یابید  


84. از مجادله بپرهیزید که تولید شک میکند.


85. هرکه به خدا حاجتی دارد در سه وقت بخواهد : یکی در روز جمعه و هنگام ظهر یکی موقع وزیدن باد و باز شدن درهای آسمان و فرود آمدن رحمت و آواز دادن پرندگان سوم آخر شب نزدیک طلوع فجر که دو فرشته صدا میزنند آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را قبول کنند ؟ آیا سائلی هست که خواسته اش را بدهند ؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزند ؟ آیا حاجتمندی هست که حاجتش را روا کنند ؟ منادی خدا را جواب دهید.


86. بین سپیده دم و طلوع خورشید به دنبال روزی روید که از گذشتن روی زمین در تحصیل معاش موثرتر است این ساعتی است که خدا رزق بندگان را قسمت میکند.


87 . همیشه منتظر فرج و گشایش باشید هیچگاه از رحمت خدا نا امید نشوید که هیچ عملی را خدا مانند انتظار فرج دوست ندارد.&nb
sp; 


88. بعد از نماز صبح بر خدا توکل کنید که این وقت بر آمدن حاجتها است.


 89. با شمشیر به جانب حرم (مکه) نروید.


90. در نماز شمشیر پیش رو نگذارید که قبله امن است.


91. هنگام مسافرت مکه به زیارت پیغمبر (ص) روید که دستور خدا است و ترکش جفا و ناسپاسی است.  


92 . به زیارت قبر هایی که خدا رعایت حقش را لازم کرده بروید و آنجا طلب روزی کنید.


93. گناه کم را کوچک نشمارید که کم کم
زیاد میشود.


94. سجده را طول دهید که هیچ عملی برای شیطان از این سخت تر نیست که ببیند پسر آدم در سجده است چه او مامور به سجده شد و نافرمانی کرد و این دستور را اطاعت میکند و رستگار میشود.


95. مرگ و موقع خروج از قبر و ایستادن برابر خدا را بسیار یاد کنید تا مصیبتها بر شما آسان شود.


96. اگر به درد چشم مبتلا شدید آیه الکرسی بخوانید و به خود تلقین کنید که خوب شدم انشاء الله بهبودی پیدا می کنید.


97. از گناه اجتناب کنید که هر گرفتاری و تنگی رزق در اثر گناه است حتی خراش بدن و زمین خوردن و مصیبت   خدا فرموده : ((هر مصیبتی به شما رسد نتیجه کردار خود شما است و بسیاری را هم خدا می بخشد)). 


98. بر سر سفره غذا نام خدا ببرید و طغیان نکنید که نعمت و روزی خدا است میخورید.


99. با نعمت خوش رفتاری کنید که نعمت از دست می رود و هر عملی به آن کرده باشید شهادت میدهد.


100. هر که به رزق کم قانع شود خدا هم به عمل اندک او راضی میشود.


101. از تقصیر بپرهیزید که روزی حسرت میخورید که حسرت فایده ندارد.


102 . در میدان جنگ رو به دشمن کمتر سخن گوئید و بسیار یاد خدا کنید و پشت به دشمن نکنید که موجب غضب خدا هست.


103. اگر در میدان دیدید یکی از برادرانتان مجروح شده یا عقب نشینی کرده یا دشمن در او طمع بسته با جان خود در حفظ او بکوشید.


104. هرچه بتوانید کار خیر کنید که از مرگ بد جلوگیری میکند .


& lt;P style=”TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto” dir=rtl class=MsoNormal align=justify>105. هرکه میخواهد بداند مقامش نزد خدا چگونه است به بیند مقام خدا هنگام گناه در نظر او چگونه است؟ اگر خدا در نظرش عظمت دارد و گناه را به احترام فرمان او ترک میکند او هم نزد خدا مقامی دارد.   


 106. هیچکس چیزی با برکت تر از گوسفند برای عائله اش در منزل تهیه نکرده هرکه یک گوسفند در خانه داشته باشد روزی یک مرتبه ملائکه برایش تقدیس و تسبیح میکنند و هرکه دو تا داشته باشد دو مرتبه و هرکه سه تا داشته باشد سه مرتبه میگویند مبارک باشد.  


   107 . هرگاه مسلمانی ضعیف شد گوشت و شیر بخورد که خدا در آنها قوت نهاده .


108. برای سفر حج لوازم سفر را قبلا تهیه کنید خداوند میفرماید : اگر خیال حرکت داشتند وسائلی تهیه کرده بودند . ( این دستور برای این است که گاهی آماده نبودن موجب ترک حج میشود).


109. در آفتاب پشت به خورشید بنشینید که خورشید هر درد خفته ای را بیدار میکند.


110. در سفر حج به خانه خدا زیاد بنگرید که خدا آنجا صدو بیست رحمت دارد شصت تا برای طواف کنندگان چهل تا برای نماز گزاران بیست تا برای نگاه کنندگان.


111. میان در خانه و حجر الاسود به گناهانی که در نظر دارید اقرار کنید هر کس آنجا گناهانش را بشمارد و اقرار کند و از خدا آمرزش خواهد بر خدا حق است که او را بیامرزد.


112. پیش از آمدن بلا دعا کنید.


113. پنج وقت درهای آسمان باز است : وقت آمدن باران هنگام جنگ موقع اذان در حال قرائت قرآن ظهر و سپیده دم .   


114. کسی که میت را غسل میدهد باید بعد از کفن کردن او غسل کند.


115 . کفن را با عود معطر نکنید جز کافور عطری به مردگان نزنید که میت مثل حاجی در احرام است.


116 . به بستگانتان سفارش کنید با لای سر مرده سخنان مناسب گویند . زنان بنی هاشم پس از مرگ پیغمبر ص به همدردی حضرت زهرا س آمدند ( و به شمردن فضائل پیغمبر ص و گریه زاری پرداختند ) حضرت فرمود : شماره را رها کنید و به دعا پردازید.  


117 . به زیارت مردگان بروید که به دیدار شما خرسند میشوند و سر قبر پدر و مادر اول در حق آنها دعا کنید و بعد حاجت خود را (از خدا ) بخواهید.       


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید