ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

100 ویژگی رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم

فهرست مطالب

&l t;v:f eqn=”sum @0 0 1″>

صد ویژگی رسول الله الاعظم محمد مصطفی(
ص) از کتاب‌های «منتهی الآمال» مرحوم محدث قمی و «مکارم الاخلاق» مرحوم طبرسی

1- هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت.
2- در راه رفتن قدم ها را بر زمین نمی کشید.
3- نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود.
4- هرکه را می دید مبادرت به سلام می کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت.
5- وقتی با کسی دست می داد دست خود را زودتر از دست او بیرون نمی کشید.
6- با مردم چنان معاشرت می کرد که هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد نزد آن حضرت است.
7- هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه ی چشم نظر نمی کرد.
8- هرگز به روی مردم چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کرد.
9- چون اشاره می کرد با دست اشاره می کرد نه با چشم و ابرو.
10- سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود.
11- هرگاه با کسی هم صحبت می شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد.
12- چون با کسی سخن می گفت کاملا برمیگشت و رو به او می نشست.
13- با هرکه می نشست تا او اراده ی برخاستن نمی کرد آن حضرت برنمی خاست.
14- در مجلسی نمی نشست و برنمی خاست مگر با یاد خدا.
15- هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب می نشست نه در صدر آن.
16- در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از آن نهی می کرد.<BR&g t;17- هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد.
18- اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود.
19- اگر در محضر او چیزی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده می گرفت.
20- اگر از کسی خطایی صادر می گشت آن را نقل نمی کرد.
21- کسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه نمی کرد.
22- هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد.
23- هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید.
24- پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود.
25- چون سخن ناصواب از کسی می شنید. نمی فرمود
«چرا فلانی چنین گفت» بلکه می فرمود «بعضی مردم را چه می شود که چنین می گویند؟»
26- با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد.
27- دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت.
28- هدیه را قبول می کرد اگرچه به اندازه ی یک جرعه شیر بود.
29- بیش از همه صله ی رحم به جا می آورد.
30- به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.
31- کار نیک را تحسین و تشویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از آن نهی می کرد.
32- آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می گفت هرآنچه حاضران از من می شنوند به غایبان برسانند.
33- هرکه عذر می آورد عذر او را قبول می کرد.
34- هرگز کسی را حقیر نمی شمرد.
35- هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند.
36- هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد.
37- هرگز عیب مردم را جستجو نمی کرد.
38- از شر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو بود.
39- هرگز مذمت مردم را نمی کرد و
بسیار مدح آنان نمی گفت.
40- بر جسارت دیگران صبر می فرمود و بدی را به نیکی جزا می داد.
41- از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه ی مدینه بود.
42- سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.
43- اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد.
44- با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود.
45- در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است
46- میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
47- وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.
48- هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی داد.
49- اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می امد نمازش را کوتاه می کرد.
50- اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.
51- عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می رسید.
52- احدی از محضر او نا امید نبود و می فرمود « برسانید به من حاجت کسی را که نمی تواند حاجتش را به من برساند.»
53- هرگاه کسی از او حاجتی می خواست اگر مقدور بود روا می فرمود و گرنه با سخنی خوش و با وعده ای نیکو او را راضی می کرد.
54- هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد.
55- پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود.
56- غریبان را خیلی مراعات می نمود.
57- با نیکی به شروران دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد.
58- همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا بردل داشت .
59- چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد.
60- اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد .
61- مزاح می کرد اما به بهانه ی مزاح و خنداندن حرف لغو و باطل نمی زد.
62- نام بد را تغییر می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت.
63- بردباریش همواره بر خشم او سبقت می گرفت.
64- از برای فوت دنیا ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد.
65- از برای خدا آنچنان به خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناخت
66- هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حر
یم حق شکسته شود.
67- هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغگویی نبود.
68- در حال خشنودی و نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.
69- هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد .
70- در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت.
71- بر روی خاک می نشست و بر روی خاک غذا می خورد.
72- بر روی زمین می خوابید.
73- کفش و لباس را خودش وصله می کرد.
74- با دست خودش شیر می دوشت و پای شترش را خودش می بست.
75- هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرقی نمی کرد.
76- هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیر انداز خود استفاده می کرد.
77- اکثر جامه های آن حضرت سفید بود.
78- چون جامه ی نو می پوشید جامه ی قبلی خود را به فقیری می بخشید.
79- جامه ی فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود.
80- در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می کرد.
81- ژولیده مو بودن را کراهت می دانست.
82- همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود.
83- همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک می زد.
84- نور چشم او در نماز بود و اسایش و آرامش خود را در نماز می یافت.
85- ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می داشت.
86- هرگز نعمتی را مذمت نکرد.
87- اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد.
88- هرگز از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت.
89- موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود.
90- در سر سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود.
91- بر سر غذا از همه زودتر حاضر می شدو از همه دیرتر دست می کشید.
92- تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد.
93- معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد.
94- در غذا هرگر آروغ نزد.
95- تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد.
96- بعد از غذا دستها را می شست و بر روی خود می کشید.
97- وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول آنها بسم الله و آخر آنها الحمدلله.
98- از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود.
99- چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست.
100- اوقات داخل منزل را به سه بخ
ش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و نیز بخشی برای خودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می کرد.


http://eo313.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید