ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام/۳

۱۱۸.  مسلمان آینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید بضد او قیام نکنید به نفعش کار کنید با رفاقت و مدارا ارشاد و نصیحتش کنید از اختلاف بپرهیزید که موجب پراکندگی است راست گویید تا مقرب شوید و اجر ببرید.  


119. هرکه با حیوان سواری سفر کند در وقت پیاده شدن اول با آب و علف حیوان بپردازید.


 120. در صورت حیوان نزنید چه به شکر خدا تسبیح میگوید .


121. هرکس در مسافرت گم شد یا جانش در مخاطره افتاد فریاد زند یا صالح اغثنی : ای صالح بفریادم برس. در برادران جنی شما شخصی به نام صالح است که برای رضای خدا به منظور نجات شما روی زمین گردش میکند چون صدا را بشنود اجابت کند گمشده را راهنمایی کند و حیوانش را نکه دارد.   


122. هرکه از شیر بترسد جانش یا گوسفندش در خطر افتد دایره ای دور خود رسم کند و بگوید : ای خدای دانیال و چاه و خدای هر شیر درنده مرا و گوسفندم را حفظ کن. 


123. هرکه از عقرب بترسد این آیه ها را بخواند : سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین.     


124. هرکه از غرق شدن بترسد بگوید : بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم بسم الله الملک القوی و ما قدروا الله حق قدر ه و الارض جمیعا قبضته یوم القیمته و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.<o:p&gt ;


125. روز هفتم برای نوزادان قربانی کنید و هم وزن موی سرشان نقره صدقه دهید پیغمبر ص در میلاد حسن و حسین (ع) و سایر فرزندانش چنین کرد.   


126. وقتی چیزی به سائل دادی بگویید برای شما دعا کند دعای او در حق شما مستجاب است اما در حق خودش اثری ندارد چون غالبا دروغ میگوید.


127. بعد از احسان به فقیر دست خود را ببوسید که صدقه را پیش از آنکه بدست سائل برسد خدا میگیرد
چنانکه در قرآن است مگر نمیدانید آن خدا است که توبه بندگان را میپذیرد و صدقات را میگیرد.     


128. شب صدقه دهید صدقه شبانه غضب خدا را خاموش میکند.


129. گفتارتان را جزء اعمالتان حساب کنید تا در غیر کارهای خیر کمتر سخن گویید.


130. از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق کنید که انفاق کننده مثل مجاهد در راه خداست هرکه بداند خدا عوض میدهد سخاوت مندانه میبخشد.


131. هرکه اول یقین داشت بعد شک کرد به یقین سابق عمل کند شک یقین را نمیشکند.      


132.شهادت ناحق ندهید.  


133.بر سر سفره ای که در آن شراب میخورند ننشینید کسی نمیداند کی خدا او را میگیرد ( شاید در همان مجلس عذاب یا مرگ فرا رسد )


134. بر سر سفره مثل  غلامان بنشینید چهار زانو نزنید که خدا اینگونه نشستن و این نشیننده را خوش ندارد.


135. پیغمبران پس از نماز عشاء شام میخوردند.


136. بدون شام نخوابید که بدن ویران میشود.


137.تب پیش در آمد مرگ و زندان خدا در زمین است خدا هر بنده ای را بخواهد باین زندان می افکند اما تب گناه را میریزد چنانکه کرک از گرده شتر میریزد.


138. هر دردی از داخل بدن است بجز زخم و تب که ( از خارج ) به بدن میرسد .


139. سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گوئیا از نفس جهنم است.     


140. تا مرض بر صحت غلبه نکند نباید مسلمان درمان کند.


141. دعا قضا و قدرمحکم را برگرداند آنرا سپرخود قرار دهید.         


142. وضو بعد از طهارت ده حسنه دارد خود را طاهر کنید.


143. از تنبلی بر حذر باشید که تنبل حق خدا را ادا نمیکند.


144. بوی ناراحت کننده بدن را با آب برطرف کنید.    </o:p&gt ;


145. همیشه خود را وارثی کنید ( کثیف نباشید)خدا بنده کثیفی را که موجب آزار همنشین است دشمن دارد.  


146. در نماز با ریش خود بازی نکنید و به کاری که شما را مشغول کند نپردازید. 


147. پیش از آنکه به کار دیگرسر گرم شوید به عمل خیر بپردازید.


148. مومن جانش از وی در عذاب است و مردم از او در آسایش.   


149. گفتارتان ذکر خدا باشد. 


150. از گناه بترسید که مانع روزی میشود.    


151. بیماران را با صدقه درمان کنید.


152. اموال را با زکات بیمه کنید.


153.نماز مایه تقرب پرهیزگاران است.  


154.حج جهاد مردم ناتوان است.


155. جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.


156. فقر بزرگترین مرگ است.


157. کمی عائله خود ثروتی است.       


158. اندازه گیری نصف زندگی است.


159.غصه نصف پیری است.


 160. هرکه میانه روی کند تهی دست نشود. 


    161. هرکه مشورت کند هلاک نشود.


162.احسان جز با مردم شرافتمند یا دیندار شایسته نیست.


163.هرچیز میوه ای دارد میوه احسان تعجیل در آن است.


164.هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه بخشش کند.


165. هر که در مصیبت دست بر رانش زند اجرش پامال شود.


166.بهترین اعمال انتظار فرج از خداست. 


167.هرکه پدر و مادر را اندوهگین کند بر آنها ستم کرده.


168.با صدقه روزی را فرود آرید.


169.امواج بلا را پیش از رسیدن با دعا از خود بگردانید به آن خدایی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده هجوم بلا به جانب مومن از سرازیر شدن سیل از بالای تپه و دویدن اشتر سریعتر است.


170.از خدا عافیت از سختی بلا را بخواهید که شدت بلا دین را بر باد میدهد.


171.خوشبخت آن است که از دیگران پند گیرد     


172.با ریاضت اخلاق نیک را در خود پرورش دهید که انسان با خوی خوش به درجه روزه دار شب بیدار میرسد.


173.هرکه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرک و خون دوزخیان بخوراند هر چند آمرزیده شود.


174.نذر گناه صحیح نیست.


175.قسم برای قطع رحم صحیح نیست.  


176.دعا کننده بی عمل مثل تیر انداز بی زه است.   


177.زن مسلمان باید خود را برای شوهر خوشبو کند.  


178.آن که در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است. 


179.مغبون نه ستوده است نه اجری دارد.


180.قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بی اجازه شوهر صحیح نیست.


181.یک روز تا شب ترک سخن روا نیست مگر به ذکر خدا مشغول باشد.  


182.پس از مهاجرت به شهر اسلامی بازگشت به وطن کفر جایز نیست و بعد از فتح ( مکه ) هجرت واجب نیست.


183.به تجارت پردازید که از مال مردم بی نیاز شوید خدا کاسب امین را دوست دارد.


184.هیچ کاری نزد خدا محبوب تر از نماز نیست هیچ کار دنیا شما را از نماز به وقت باز ندارد که خدا گروهی را مذمت کرده که از نماز سهو میکنند یعنی غافل میشوند و وقت نماز را سبک می گیرند.


185.بدانید که دشمنان شما در کارهای نیک تظاهر و ریا میکنند و خداوند توفیق عمل خالص به آنان نمی دهد جز عمل خالص را هم نمی پذیرد.


186.نیکی کهنه نشود و گناه فراموش نگردد خداوند جلیل با کسانی است که پرهیزگار و نیکو کارند.&l t;o:p>


187.مومن به برادرش تقلب و خیانت نکند او را وانگذارد متهمش نکند به وی نگوید من از تو بیزارم.   


188.برای کارهای بدنمای برادرت عذری بجوی اگر عذری نیافتی پرده پوشی کن.


189.از جا کندن کوهها از برانداختن سلطنتی که عمرش سر نیامده آسانتر است از خدا کمک خواهید و صبر کنید که زمین مال خداست به هر یک از بندگان بخواهد واگذار می کند و سرانجام ( نیک ) از پرهیزگ
اران است.


190.پیش از وقت به کاری دست نزنید که موجب پشیمانی است مبادا طول مدت و مرور زمان دلهای شما را سخت کند.


191.بر ناتوانان ترحم کنید و بدین وسیله رحمت خدا را جلب کنید.


192.از غیبت مسلمان بپرهیزید خدا
فرموده : از یکدیگر غیبت نکنید هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟با این آیه مسلمانی حاضر به غیبت نمیشود.


193.مسلمان نباید در نماز دستها را مثل مجوسیان روی هم بگذارد.


194.مانند بندگان سر سفره بنشینید و روی زمین غذا بخورید.


195.ایستاده آب نخورید.


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید