ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام /۲

۱۰۱، از تقصیر بپرهیزید که روزی حسرت میخورید که حسرت فایده ندارد.


۱۰۲. در میدان جنگ رو به دشمن کمتر سخن گوئید و بسیار یاد خدا کنید و پشت به دشمن نکنید که موجب غضب خدا هست.


۱۰۳</SPAN&g t;، اگر در میدان دیدید یکی از برادرانتان مجروح شده یا عقب نشینی کرده یا دشمن در او طمع بسته با جان خود در حفظ او بکوشید.


۱۰۴، هرچه بتوانید کار خیر کنید که از مرگ بد جلوگیری میکند.


۱۰۵، هرکه میخواهد بداند مقامش نزد
خدا چگونه است به بیند مقام خدا هنگام گناه در نظر او چگونه است؟ اگر خدا در نظرش عظمت دارد و گناه را به احترام فرمان او ترک میکند او هم نزد خدا مقامی دارد
.


۱۰۶، هیچکس چیزی با برکت تر از گوسفند برای عائله اش در منزل تهیه نکرده هرکه یک گوسفند در خانه داشته باشد روزی یک مرتبه ملائکه برایش تقدیس و تسبیح میکنند و هرکه دو تا داشته باشد دو مرتبه و هرکه سه تا داشته باشد سه مرتبه میگویند مبارک باشد.


۱۰۷. هرگاه مسلمانی ضعیف شد گوشت و شیر بخورد که خدا در آنها قوت نهاده.


۱۰۸، برای سفر حج لوازم سفر را قبلا تهیه کنید خداوند میفرماید: اگر خیال حرکت داشتند وسائلی تهیه کرده بودند. (این دستور برای این است که گاهی آماده نبودن موجب ترک حج میشود).


<SPAN dir=rtl&g t;۱۰۹، در آفتاب پشت به خورشید بنشینید که خورشید هر درد خفته ای را بیدار میکند.


۱۱۰، در سفر حج به خانه خدا زیاد بنگرید که خدا آنجا صدو بیست رحمت دارد شصت تا برای طواف کنندگان چهل تا برای نماز گزاران بیست تا برای نگاه کنندگان.


۱۱۱، میان در خانه و حجر الاسود به گناهانی که در نظر دارید اقرار کنید هر کس آنجا گناهانش را بشمارد و اقرار کند و از خدا آمرزش خواهد بر خدا حق است که او را بیامرزد.


۱۱۲، پیش از آمدن بلا دعا کنید.


۱۱۳، پنج وقت درهای آسمان باز است: وقت آمدن باران هنگام جنگ موقع اذان در حال قرائت قرآن ظهر و سپیده دم.


۱۱۴، کسی که میت را غسل میدهد باید بعد از کفن کردن او غسل کند.


۱۱۵. کفن را با عود معطر نکنید جز کافور عطری به مردگان نزنید که میت مثل حاجی در احرام است.


۱۱۶. به بستگانتان سفارش کنید با لای سر مرده سخنان مناسب گویند. زنان بنی هاشم پس از مرگ پیغمبر ص به همدردی حضرت زهرا س آمدند (و به شمردن فضائل پیغمبر ص و گریه زاری پرداختند) حضرت فرمود: شماره را رها کنید و به دعا پردازید.


۱۱۷. به زیارت مردگان بروید که به دیدار شما خرسند میشوند و سر قبر پدر و مادر اول در حق آنها دعا کنید و بعد حاجت خود را (از خدا) بخواهید.


&l t;/SPAN>۱۱۸، مسلمان آینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید بضد او قیام نکنید به نفعش کار کنید با رفاقت و مدارا ارشاد و نصیحتش کنید از اختلاف بپرهیزید که موجب پراکندگی است راست گویید تا مقرب شوید و اجر ببرید.


۱۱۹، هرکه با حیوان سواری سفر کند در وقت پیاده شدن اول با آب و علف حیوان بپردازید.


۱۲۰، در صورت حیوان نزنید چه به شکر خدا تسبیح میگوید.


۱۲۱، هرکس در مسافرت گم شد یا جانش در مخاطره افتاد فریاد زند یا صالح اغثنی: ای صالح بفریادم برس. در برادران جنی شما شخصی به نام صالح است که برای رضای خدا به منظور نجات شما روی زمین گردش میکند چون صدا را بشنود اجابت کند گمشده را راهنمایی کند و حیوانش را نکه دارد.


۱۲۲، هرکه از شیر بترسد جانش یا گوسفندش در خطر افتد دایره ای دور خود رسم کند و بگوید: ای خدای دانیال و چاه و خدای هر شیر درنده مرا و گوسفندم را حفظ کن.


۱۲۳، هرکه از عقرب بترسد این آیه ها را بخواند: سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین.


۱۲۴، هرکه از غرق شدن بترسد بگوید: بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم بسم الله الملک القوی و ما قدروا الله حق قدر ه و الارض جمیعا قبضته یوم القیمته و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.


۱۲۵، روز هفتم برای نوزادان قربانی کنید و هم وزن موی سرشان نقره صدقه دهید پیغمبر ص در میلاد حسن و حسین علیه السلام و سایر فرزندانش چنین کرد.


۱۲۶، وقتی چیزی به سائل دادی بگویید برای شما دعا کند دعای او در حق شما مستجاب است اما در حق خودش اثری ندارد چون غالبا دروغ میگوید.


۱۲۷، بعد از احسان به فقیر دست خود را ببوسید که صدقه را پیش از آنکه بدست سائل برسد خدا میگیرد چنانکه در قرآن است مگر نمیدانید آن خدا است که توبه بندگان را میپذیرد و صدقات را میگیرد.


۱۲۸، شب صدقه دهید صدقه شبانه غضب خدا را خاموش میکند.


۱۲۹، گفتارتان را جزء اعمالتان حساب کنید تا در غیر کارهای خیر کمتر سخن گویید.


۱۳۰، از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق کنید که انفاق کننده مثل مجاهد در راه خداست هرکه بداند خدا عوض میدهد سخاوت مندانه میبخشد.


۱۳۱، هرکه اول یقین داشت بعد شک کرد به یقین سابق عمل کند شک یقین را نمیشکند.


۱۳۲، شهادت ناحق ندهید.


۱۳۳، بر سر سفره ای که در آن شراب میخورند ننشینید کسی نمیداند کی خدا او را میگیرد (شاید در همان مجلس عذاب یا مرگ فرا رسد)


۱۳۴، بر سر سفره مثل غلامان بنشینید چهار زانو نزنید که خدا اینگونه نشستن و این نشیننده را خوش ندارد.


۱۳۵، پیغمبران پس از نماز عشاء شام میخوردند.


۱۳۶، بدون شام نخوابید که بدن ویران میشود.


۱۳۷، تب پیش در آمد مرگ و زندان خدا در زمین است خدا هر بنده ای را بخواهد باین زندان می افکند اما تب گناه را میریزد چنانکه کرک از گرده شتر میریزد.


۱۳۸، هر دردی از داخل بدن است بجز زخم و تب که (از خارج) به بدن میرسد.


۱۳۹، سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گوئیا از نفس جهنم است.


۱۴۰، تا مرض بر صحت غلبه نکند نباید مسلمان درمان کند.


۱۴۱، دعا قضا و قدرمحکم را برگرداند آنرا سپرخود قرار دهید.


۱۴۲، وضو بعد از طهارت ده حسنه دارد خود را طاهر کنید.


۱۴۳، از تنبلی بر حذر باشید که تنبل حق خدا را ادا نمیکند.


۱۴۴، بوی ناراحت کننده بدن را با آب برطرف کنید.


<SPAN dir=rtl& gt;۱۴۵، همیشه خود را وارثی کنید (کثیف نباشید)خدا بنده کثیفی را که موجب آزار همنشین است دشمن دارد.


۱۴۶، در نماز با ریش خود بازی نکنید و به کاری که شما را مشغول کند نپردازید.


۱۴۷، پیش از آنکه به کار دیگرسر گرم شوید به عمل خیر بپردازید.


۱۴۸، مومن جانش از وی در عذاب است و مردم از او در آسایش.


۱۴۹، گفتارتان ذکر خدا باشد.


۱۵۰، از گناه بترسید که مانع روزی میشود.


۱۵۱، بیماران را با صدقه درمان کنید.


۱۵۲، اموال را با زکات بیمه کنید.


۱۵۳، نماز مایه تقرب پرهیزگاران است.


۱۵۴، حج جهاد مردم ناتوان است.


۱۵۵، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.


۱۵۶، فقر بزرگترین مرگ است.


۱۵۷، کمی عائله خود ثروتی است.


۱۵۸، اندازه گیری نصف زندگی است.


۱۵۹، غصه نصف پیری است.


۱۶۰، هرکه میانه روی کند تهی دست نشود.


۱۶۱، هرکه مشورت کند هلاک نشود.


۱۶۲، احسان جز با مردم شرافتمند یا دیندار شایسته نیست.


۱۶۳، هرچیز میوه ای دارد میوه احسان تعجیل در آن است.


۱۶۴، هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه بخشش کند.


۱۶۵</SPAN&gt ;، هر که در مصیبت دست بر رانش زند اجرش پامال شود.


۱۶۶، بهترین اعمال انتظار فرج از خداست.


۱۶۷، هرکه پدر و مادر را اندوهگین کند بر آنها ستم کرده.


۱۶۸، با صدقه روزی را فرود آرید.


۱۶۹، امواج بلا را پیش از رسیدن با دعا از خود بگردانید به آن خدایی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده هجوم بلا به جانب مومن از سرازیر شدن سیل از بالای تپه و دویدن اشتر سریعتر است.


۱۷۰، از خدا عافیت از سختی بلا را بخواهید که شدت بلا دین را بر باد میدهد.


۱۷۱، خوشبخت آن است که از دیگران پند گیرد


۱۷۲، با ریاضت اخلاق نیک را در خود پرورش دهید که انسان با خوی خوش به درجه روزه دار شب بیدار میرسد.


۱۷۳، هرکه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرک و خون دوزخیان بخوراند هر چند آمرزیده شود.


۱۷۴، نذر گناه صحیح نیست.


۱۷۵، قسم برای قطع رحم صحیح نیست.


۱۷۶، دعا کننده بی عمل مثل تیر انداز بی زه است.


۱۷۷، زن مسلمان باید خود را برای شوهر خوشبو کند.


۱۷۸، آن که در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است.


۱۷۹، مغبون نه ستوده است نه اجری دارد.


۱۸۰، قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بی اجازه شوهر صحیح نیست.


۱۸۱، یک روز تا شب ترک سخن روا نیست مگر به ذکر خدا مشغول باشد.


۱۸۲، پس از مهاجرت به شهر اسلامی بازگشت به وطن کفر جایز نیست و بعد از فتح (مکه) هجرت واجب نیست.


۱۸۳، به تجارت پردازید که از مال مردم بی نیاز شوید خدا کاسب امین را دوست دارد.


۱۸۴، هیچ کاری نزد خدا محبوب تر از نماز نیست هیچ کار دنیا شما را از نماز به وقت باز ندارد که
خدا گروهی را مذمت کرده که از نماز سهو میکنند یعنی غافل میشوند و وقت نماز را سبک می گیرند
.


۱۸۵، بدانید که دشمنان شما در کارهای نیک تظاهر و ریا میکنند و خداوند توفیق عمل خالص به آنان نمی دهد جز عمل خالص را هم نمی پذیرد.


۱۸۶، نیکی کهنه نشود و گناه فراموش نگردد خداوند جلیل با کسانی است که پرهیزگا
ر و نیکو کارند
.


۱۸۷، مومن به برادرش تقلب و خیانت نکند او را وانگذارد متهمش نکند به وی نگوید من از تو بیزارم.


۱۸۸، برای کارهای بدنمای برادرت عذری بجوی اگر عذری نیافتی پرده پوشی کن.


۱۸۹، از جا کندن کوهها از برانداختن سلطنتی که عمرش سر نیامده آسانتر است از خدا کمک خواهید و صبر کنید که زمین مال خداست به هر یک از بندگان بخواهد واگذار می کند و سرانجام (نیک) از پرهیزگاران است.


۱۹۰، پیش از وقت به کاری دست نزنید که موجب پشیمانی است مبادا طول مدت و مرور زمان دلهای شما را سخت کند.


۱۹۱، بر ناتوانان ترحم کنید و بدین وسیله رحمت خدا را جلب کنید.


۱۹۲، از غیبت مسلمان بپرهیزید خدا فرموده: از یکدیگر غیبت نکنید هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟با این آیه مسلمانی حاضر به غیبت نمیشود<SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&gt ;.


۱۹۳، مسلمان نباید در نماز دستها را مثل مجوسیان روی هم بگذارد.


۱۹۴، مانند بندگان سر سفره بنشینید و روی زمین غذا بخورید.


۱۹۵، ایستاده آب نخورید.


۱۹۶، اگر در نماز گزنده ای یافتید یا دفنش کنید و بر آن آب دهن افکنید یا در لباستان به پیچید تا فارغ شوید.


۱۹۷، رو گرداندن زیاد از قبله نماز را باطل میکند اگر کسی چنین کرد اذان گوید و نماز را از سر گیرد.


۱۹۸، هرکه صبح گاه یازده مرتبه قل هوالله و انا انزلناو آیته الکرسی بخواند مالش را از گزند حفظ کرده هر که پیش از آفتاب قل هوالله و انا انزلنا بخواند آنروز دچار گناه نشود هر چند شیطان بکوشد.


۱۹۹، از انحراف دین و غلبه مردان (به دین) به خدا پناه ببرید هرکه از ما تخلف کند هلاک شود.


۲۰۰، بالا زدن لباس پاک نگهداشتن آن است خداوند فرموده: (لباسهایت را پاک کن) یعنی بالا بزن.</SPAN&gt ;


۲۰۱، با انگشت (یا زبان) عسل خوردن درمان هر دردی است خداوند فرموده: (از شکم زنبورها نوشابه ای رنگارنگ بیرون آید که در آن برای مردم شفا است) عسل خوردن و قرآن خواندن و کندر جویدن بلغم را آب کند.


۲۰۲، پیش از غذا نمک بخورید اگر مردم از خواص نمک خبر داشتند آنرا بر باز هر مجرب ترجیح میدادند. هرکه قبل از غذا نمک بخورد هفتاد بلا و آفتهایی که جز خدا نمی داند از جانش دور شود.


۲۰۳، در تابستان بر بدن تب دار آب سرد بریزید که حرارت را خاموش میکند.


۲۰۴، ماهی سه روز روزه بگیرید که ثواب روزه یک عمر را دارد ما پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط را روزه میگیریم زیرا جهنم چهارشنبه خلق شده.

& #x0D;

۲۰۵، کسی که حاجتی دارد صبح زود پنجشنبه به دنبالش رود پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا کرد: خدایا صبح پنجشنبه را برای امت من مبارک کن.


۲۰۶، و چون از خانه درآیید آیات سوره آل
عمران و انا انزلنا و سوره حمد و آیته الکرسی را بخواند که موجب بر آمدن حاجتهای دنیا و آخرت است
.


۲۰۷، لباس ضخیم بپوشید هرکس جامه اش نازک است دینش هم نازک است در برابر خدا با لباس بدن نما نه ایستید


۲۰۸، توبه کنید به خدا بر گردید و در محبت او وارد شوید که خدای عزوجل توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد مومن زیاد توبه میکند.


۲۰۹، هرگاه مومنی به برادرش بگوید اف بر تو میان آنها جدایی افتد(و رشته برادری آنان بگسلد) اگر بگوید تو کافری حتما یکی از آن دو کافر است(اگر است بگوید شنونده و اگر دروغ بگوید گوینده)


۲۱۰، اگر بوی تهمت زند اسلام در دلش مثل نمک آب شود
.


ادامه دارد…


منبع: کتاب نصایح باب چهارصد از صفحه ۳۷۳ تا ۴۰۴


فرآوری و تنظیم مطلب: سایت رهبران شیعه، مسلم مهکی www.shia-leaders.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید