ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام /۴

۳۰۱، هر که هنگام خواب قل هوالله خواند خدای عزوجل پنجاه هزار فرشته به نگهبانی او بگمارد.


۳۰۲، چون خواستید بخوابید پیش از اینکه پهلو بر زمین نهید بگوئید: (اعیذ نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی و خولنی بعزه الله و عظمه الله و جبروت الله و سلطان الله و رحمه الله و رافه الله و غفران الله و قوه الله و قدره الله و بجلال الله و بضع الله و ارکان الله و برسول الله و بجمع الله و بقدره الله علی ما یشاءمن شر السامه و الهامه و من شر الجن و الانس و من شرما یدب فی الارض و ما یخرج منها و من شر کل دابه انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم و هو علی کل شی قدیر و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. پیغمبر صلی الله علیه و آ
له این دعا را برای حفظ حسن و حسین میخواند و به ما هم دستور داد بخوانیم
.


۳۰۳، مائیم خزانه داران دین خدا مائیم کلیدهای علم و دانش هرگاه چراغی از ما خاموش شود چراغ دیگری بیفروزید هرکه پیروی ما کند گمراه نشود هرکه منکر ما شود راه نیابد هر که با دشمنان به ظلم ما برخیزد روی رستگاری نه بیند هرکه ما را واگذارد مدد کاری نیابد پس به طمع دنیا و کالای بی ثبات آن از ما کناره نگیرید چه هرکس آخرت بدنیا فروشد و عالم فانی را بر ما ترجیح دهد فردا حسرتش بسیار باشد چنانکه خدا فرماید: (از بهترین چیزی که بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه …) کسی بگوید ای دریغ از آن تقصیرها که درباره خدا کردم و از مسخره کنان بودم.


۳۰۴، بوی زننده گوشت را از کودکان بشوئید که شیطان آنرا می بوید و کودک در خواب می ترسد علاوه که دو فرشته نویسنده اعمال از آن اذیت میشوند.


۳۰۵، نخستین نگاه به زن نامحرم (که چشم بیفتد) مانعی ندارد از فتنه بپرهیزید و دوباره نگاه نکنید.


۳۰۶، شرابخوار مانند بت پرست از دنیا رود.حجر بن عدی پرسید شرابخوار کیست: فرمود: آنکه هر وقت پیدا کرد بخورد.


۳۰۷، هرکه نوشابه مست کننده بنوشد چهل روز نمازش قبول نیست.


۳۰۸، هرکس به منظور عیبجوئی و آبروریزی سخنی به مسلمانی بگوید خدا او را در چرکی که از بدن زنان زناکار آید حبس کند تا از عهده جواب بر آید.


۳۰۹، دو مرد زیر یک لحاف نخوابند اگر خوابیدند باید تادیب شوند.


۳۱۰، کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد میکند پیغمبر صلی الله علیه و آله به کدو علاقه داشت.


۳۱۱، قبل و بعد غذا ترنج بخورید آل محمد چنین میکنند.


۳۱۲، گلابی قلب را جلا میبخشد و دردهای داخلی را تسکین می دهد.


۳۱۳، چون کسی به نماز ایستد ابلیس از روی حسد به او بنگرد چون می بیند نعمت خدا (سراپای) او را فرا گرفته.


۳۱۴، بدترین کارها بدعتهای تازه است و بهترین کارها آن است که خدا از آن راضی باشد.


۳۱۵، هرکه دنیا پرستد و آنرا بر آخرت مقدم دارد عاقبتش وخیم است.


۳۱۶، آب را به جای بوی خوش بکار برید.


۳۱۷، هرکه به داده خدا رضا دهد و راضی باشد تنش آسایش یابد.


۳۱۸، آنکه زندگی را در کارهائی که موجب دوری از خداست بگذراند زیان کرده.


۳۱۹، اگر نماز گزار بداند چه جلالی از جانب خدا او را فرا گرفته دوست ندارد هرگز سر از سجده بردارد.


۳۲۰، مبادا کار خیر را تاخیر اندازید تا بتوانید در انجامش پیشدستی کنید.


۳۲۱، آن رزقی که مقدر است با ضعف و ناتوانی هم میرسد و آن بلائی که تقدیر شده چاره ندارد.


۳۲۲، امر به معرو
ف و نهی از منکر کنید و در مصیبت صابر باشید
.


۳۲۳، چراغ مومن معرفت ما است بدترین کور کسی است که فضائل ما را نبیند و بی جرم و گناه با ما دشمنی ورزد صرفا برای اینکه ما او را به حق دعوت میکنیم و دیگران به فتنه و دنیا بیچاره دنیا و فتنه را میگزیند و نسبت به ما بیزاری میجوید و دشمنی میکند.


۳۲۴، پرچم
حق به دست ما است هرکه به آن پناه برد سایه بر سرش افکند هرکه به جانب آن شتابد رستگار شود هرکه تخلف جوید هلاک گردد هرکه از آن جدا شود سقوط کند و هرکس بدان چنگ زند نجات یابد
.


۳۲۵، من سالار مومنانم و مال سالار ستمگران.


۳۲۶، به خدا جز مومن مرا دوست ندارد و جز منافق با من دشمنی نورزد& lt;SPAN dir=ltr>.


۳۲۷، هنگام ملاقات برادران مصافحه کنید و با خوشروئی و خرمی با هم مواجه شوید تا چون جدا شوید گناهانتان بریزد.


۳۲۸، چون یکی عطسه کند بگوئید: یر حمکم الله او هم جواب دهد: یغفرالله لکم و یرحمکم خدا فرموده: چون به شما درود گویند بهتر از آن جواب دهید یا همان را باز گوئید.


۳۲۹، با دشمن دست بده و مصاحفه کن ولو او مایل نباشد این دستور خداست در قرآن فرموده: بدی را به بهترین وجه از خود بگردان آنگاه کسی که بینتان دشمنی بوده چون دوستی مهربان خواهد شد اما این رویه را جز مردان صابر و صاحبان بهره فراوان به کار نبندند.


۳۳۰، کیفری بالاتر از این برای دشمن نیست که درباره او فرمان خدا را اطاعت کنی (و مرتکب گناهی
نشوی) این بس که بینی دشمن بمعصیت خدا مشغول است
.


۳۳۱، دنیا دست به دست میگردد تو به نیکوترین وجه به دنبال بهره خویش باش تا نوبتت برسد.


۳۳۲، مومن بیدار و مترصد و بیمناک است همیشه منتظر یکی از دو خیر است (یا وصول به رحمت الهی در آخرت یا بهره مندی از لطف او در دنیا) از بلائی که مجازات گناه او است
میترسد و به رحمت خدا امید وار است
.


۳۳۳، مومن از بیم و امید خالی نیست از کرده های خود بیمناک است از وعده های خدا غافل نیست و از تهدیدهای او ایمنی ندارد.


۳۳۴، شما آباد کنندگان زمین اید خدا شما را جانشین امتهای گذشته کرده تا معلوم دارد چه میکنید؟ در کارهائی که خدا می بیند مراقب او باشید.


۳۳۵، از شاهراه خارج نشوید مبادا دیگران بجای شما آنرا بپیمایند.


۳۳۶، هرکه عقلش کامل باشد نیک رفتار و دین نگهدار است<SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&g t;.


۳۳۷، برای رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشتی که به پهنای آسمانها و زمین است سبقت گیرید که جز بوسیله تقوی به آن نمیرسید.


۳۳۸، هرکس شیفته گناه شود از یاد خدا بی خبر ماند.


۳۳۹، هرکه از پیشوای بر حق دریافت وظیفه نکند خدا شیطانی بر او بگمارد که دست از او بر ندارد.


۳۴۰، چرا مخالفان شما در گمراهی خود بصیرترند و در بذل ما سخاوتمندتر؟!این نیست جز برای اینکه شما به زندگی پست دنیا ساخته اید بظلم و ستم تن داده اید و بی ارزش دنیا بخل می ورزید در آنچه مایه عزت و سعادت و غلبه بر دشمن است کوتاهی و قصور دارید.نه از خدا شرم میکنید و نه به فکر خویشتن اید.<o:p&gt ;


۳۴۱، هر روز ستمی تازه میکشید و از خواب گران سربر نمیدارید و سستی شما تمام نمیشود.


۳۴۲، نمی بینید! دین و دیار شما روز به روز فرسوده تر میشود و بغفلت میگذرانید؟ خدا به شما فرموده: ستمکاران را به پشتیبانی نگیرید که آتش شما را فرا گیرد و جز خدا یاوری ندارید و کسی به یاری شما بر نخیرد.</o:p&g t;


۳۴۳، بچه ها را در شکم مادر نامگذاری کنید اگر نمیدانید پسر است یا دختر دو نام بر او بگذارید چه اگر سقط شود و نامی نداشته باشد در قیامت از پدر مواخذه کند پیغمبر صلی الله علیه و آله جنین زهرا سلام الله علیها را پیش از تولد محسن نامید.


۳۴۴، ایستاده آب نخورید که باعث درد بی درمان است مگر اینکه خدا علاج کند.<o:p&gt ;


۳۴۵، چون سوار چهارپا شوید نام خدا برید: بگوئید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کناله مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون.


۳۴۶، هنگام حرکت برای سفر بگوئید: اللهم انت الصاحب فی السفر و الحامل علی الظهر و الخلیفه فی الاهل و المال و الولد.


۳۴۷، چون در منزلی فرود آئید بگویید: اللهم انزلنا منز لامبارکاوانت خیر المنزلین.


۳۴۸، چون برای خرید جنس به بازار روید بگوئید: اشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم انی اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین فاجره و اعوذبک من بوار الایم.


۳۴۹، کسی که پس از نمازی به انتظار وقت نماز دیگر در مسجد بنشیند زوار خدا محسوب میشود و بر خدا لازم است که زوارش را احترام کند و حاجتش را بر آورد.


۳۵۰، آنکه به سفر حج یا عمره میرود مهمان خدا است و بر خدا لازم است که مهمانش را گرامی دارد و مشمول عفو خود قرار دهد.


۳۵۱، هرکه به کودک بی خبری شراب دهد که مستش کند خدا او را در چرک بدن زنان زناکار حبس کند تا از عهده جواب این جنایت برآید.


۳۵۲، صدقه برای مومن سپر بزرگی است در برابر آتش و برای کافر مانع اتلاف مال است در دنیا عوض میگیرد مانع بلا است و در آخرت نصیبی ندارد.


۳۵۳، دوزخیان را زبان در آتش افکنده.


۳۵۴، نوریان را زبان نورانی کرده زبان را نگه دارید و به ذکر خدا مشغولش کنید.


۳۵۵، پلیدترین کارها آنست که گمراهی آورد و بهترین دست رنج کار خیر است.


۳۵۶، از صورتگری بپرهیزید که روز قیامت بازخواست کنند.


۳۵۷، اگر کسی خار و خاشاکی از تو دور کرد بگو خدا آنچه را نمیپسندی از تو دور کند.


۳۵۸، اگر موقع بیرون آمدن از حمام برادرت گفت گوارا باد آب گرم (عافیت باشد) بگو: آسوده خاطر باشی.


۳۵۹، اگر گفت درود خدا بر تو بگو درود خدا بر تو جایت بهشت باشد.


۳۶۰، در راه قضای حاجت نکن.۳۶۱
، تقاضا بعد از مدح و ثنا است اول مدح خدا گوئید بعد حاجت خواهید.


۳۶۲، ای دعا کننده مطلب حرام و نشدنی درخواست مکن.


۳۶۳، اگر خواستید میلاد پسری را به پدر تبریک گویید بگوئید خدا این موهبت را مبارک کند او را نیرومند کند و احسان وی را قسمت تو نماید.


۳۶۴، چون کسی از مکه بازگردد میان چشمانش را ببوس که به خانه خدا افتاده دهانش را بوسه ده که با آن حجرالاسود را بوسیده که پیغمبر صلی الله علیه و آله هم بر آن بوسه زده پیشانی و صورتش را ببوس برای عرض تبریک بگو خدا حجت را قبول کند بر کوششت ترحم فرماید آنچه خرج کردی عوض دهد این سفر را آخرین زیارتت قرار ندهد.


۳۶
۵
، از فرومایگان بترسید اینها مردمی هستند که از خدا نمیترسند کشندگان پیمبران و دشمنان ما در این طبقه اند.


۳۶۶، خداوند متعال توجهی به زمین کرد و ما را انتخاب فرمود و برای ما هم شیعیانی گزید که ما را یاری کنند در شادی ما شاد باشند و در اندوه ما غمگین و مال و جانشان را در راه ما دریغ ندارند اینها از ما هستند و ما از اینهائیم.


&l t;SPAN dir=rtl>۳۶۷، هر یک از شیعیان ما که عملی بر خلاف دستور ما انجام دهد پیش از مرگ بلائی به جان یا مال یا اولادش برسد که از گناه پاک و هنگام لقای پروردگار گناهی نداشته باشد اگر باز چیزی مانده باشد در دم مرگ بر او سخت گیرند تا آمرزیده شود.


۳۶۸، شیعیان ما چون بمیرند صدیق و شهید در شمار آیند چه ولایت ما را تصدیق کرده اند و در راه ما برای خدا و رسول دوستی و دشمنی کرده اند خدا فرموده: (آنها که به خدا و پیغمبر ایمان آرند آنان نزد خدا صدیقان (راستی پیشه گان) و شهیدان اند و اجر و نور خویش دارند)


۳۶۹، بنی اسرائیل هفتادو دو فرقه شدند این امت هفتادو سه فرقه شوند و تنها یک فرقه بهشتی اند.


۳۷۰، هرکه سر ما را فاش کند خدا (حرارت) آهن را به او بچشاند.


&lt ;/SPAN>۳۷۱، نوزاد را روز هفتم ختنه کنید از سرما و گرما هم نترسید چه آنکه ختنه پاک کننده بدن است.


۳۷۲، و زمین از بول ختنه نشده به خدا می نالد.


۳۷۳، مستی چهارگونه است مستی شراب مستی ثروت مستی خواب و مستی سلطنت


۳۷۴، هنگام خواب دست راست زیر گونه راست نهید کسی نمیداند از خواب برمیخیزد یا نه.


۳۷۵، من دوست دارم مومن پانزده روز یک بار نوره بکشد.


۳۷۶، ماهی کم بخورید که بدن را آب میکند بلغم را زیاد و خون را غلیظ مینماید.


۳۷۷، سر کشیدن شیر ، خوردن شیر درمان هر دردی است بجز مرگ.


۳۷۸، انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی میکند.


۳۷۹، هر دانه انار که در معده قرار گیرد تا چهل شب دل را زنده کند و جان را از امراض امان بخشد و وسوسه شیطان را براند.


۳۸۰، سرکه نان خورش خوبی است صفرا بر و حیات بخش قلب است.


۳۸۱، کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ آن مینشیند.


۳۸۲، آب باران بخورید که بدن را پاک کند و مرض را براند خدا فرموده: (از آسمان باران فرود آورد تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از جانتان دور کند و دلها را محکم و قدمها را استوار نماید)


۳۸۳، سیاه دانه دوای هر دردی است مگر زهر آگین باشد.


۳۸۴، گوشت گاو درد است.


۳۸۵، و شیرش دوا


۳۸۶، و روغنش شفا& lt;o:p>


۳۸۷، برای زن آبستن دوا و غذایی بهتر از خرمای تازه نیست خدای متعال به مریم فرمود: (درخت خرما را به جانب خود تکان ده خرمای تازه برایت فرو ریزد بخور و بنوش و چشم روشن دار)


۳۸۸، با خرما کام نوزادان را بردارید پیغمبر صلی الله علیه و آله با حسن و حسین علیه السلام چنین کرد.


۳۸۹، چون کسی اراده کند با زن خود بیامیزد شتاب نکند زنان هم کارهائی دارند.


۳۹۰، اگر کسی زن بیگانه ای دید که از او خوشش آمد بازن خویش همبستر شود که او هم خواسته او را دارد مبادا شیطان را بدل راه دهد چشم از نامحرم بگرداند.


۳۹۱، اگر زن ندارد دو رکعت نماز بگزارد و بسیار شکر خدا کند و صلوات بر پیغمبرص فرستد سپس از فضل خدا طلب کند البته از رافت و مهربانی خود بی نیازش کند.


۳۹۲، هنگام مباشرت با زن سخن کوتاه کنید که موجب گنگی (فرزند) است.


۳۹۳، کسی بداخل فرج همسرش نگاه نکند ممکن است چیز ناپسندی به بیند علاوه باعث کوری (فرزند) است.


۳۹۴، هنگام جماع بگویید: اللهم انی استحلک فرجها بامرک و قبلتها بامانتک فان قضیت لی منها ولدافا جعله ذکر اسویا و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا و لا شریکا.


&l t;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-bidi-language: FA” lang=FA>۳۹۵، اماله یکی از چهار درمان است پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین دارو اماله است شکم را بزرگ کند درد درون را برطرف نماید و بدن را نیرو دهد.


۳۹۶، با بنفشه انفیه بسازید.


۳۹۷، حجامت را از دست ندهید.


۳۹۸، اول و نیمه ماه جماع نکنید که شیطان در فرزند شرکت میکند.


۳۹۹، از نوره کشیدن و حجامت چهارشنبه اجتناب کنید که چهارشنه روز نحس دائمی است و جهنم آنروز خلق شده.


۴۰۰، در روز جمعه ساعتی است که هرکه حجامت کند بمیرد.


منبع: کتاب نصایح باب چهارصد از صفحه ۳۷۳ تا ۴۰۴


فرآوری و تنظیم مطلب: سایت رهبران شیعه، مسلم مهکی www.shia-leaders.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید