ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

55 روایت از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

فهرست مطالب

1. نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش درپشت ابرهاست و همانا من ايمنی بخش اهل زمين هستم، همچنانکه ستارگان ايمنی بخش اهل آسمانند.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 181)

 

2. تصرف کردن در مال ديگری بدون اجازه صاحبش جايز نيست.
(وسائل الشيعة، ج 17، ص 309)

 

3. من ذخيره خدا در روی زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم.
(تفسير نور الثقلين، ج 2، ص 392)

 

3. ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخير بيندازد، تا زمانی که ستارگان آسمان پديدار شوند.
(بحار الأنوار، ج 52، ص 15)

 

5. هيچ چيز مانند نماز بينی شيطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاک بمال.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 182)

 

6. ملعون است، ملعون
است، کسی که نماز صبحش را به تأخير بيندارد، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند.
(بحارالأنوار، ج 52، ص 16)

 

7. هر يک از پدرانم بيعت يکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود، ولی من در حالي قيام خواهم کرد که بيعت هيچ طاغوتی به گردنم نباشد.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 181)

 

8. من آخرين جانشين پيامبر هستم، و به وسيله من است که خداوند بال را از خاندان و شيعيانم دور می سازد.
(بحار الأنوار، ج 52، ص 30)

 

9. هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد، خدا نيز وی را در دستيابی به حاجتش ياری می کند.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 331)

 

10. سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است که حق را به فرجام برساند و باطل ر. نابود کند، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است. (بحار الأنوار، ج 53، ص 193)

 

11. برای زود فرارسيدن فرج (و ظهور ما) زياد دعا کنيد، که آن همان فرج و گشايش شماست.
(کمال الدين للصدوق، ج 2، ص 485)

 

12. اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدايت می شوی، و اگر طلب کنی می يابی.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 339)

 

13. ما در رعايت حال شما کوتاهی نمی کنيم و ياد شما را از خطر نبرده ايم، که اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ريشه کن می کردند. پس از خدا بترسيد و ما را پشتيبانی کنيد.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 175)

 

14. و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه کنيد، زيرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 181)

 

15. اگر از خداوند (صاحب عرت و جلال) طلب آمرزش کنی، خداوند تو را می آمرزد.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 329)

 

16. همانا خدايتعالی مردم را بيهوده نيافريده و بدون تکليف و جزا رهايشان نکرده است.
(الغيبة للشيخ الطوسی، ص 174)

 

17. هر يک از شما بايد به آنچه که او را به محبت ما نزديک می سازد عمل کند، و از آنچه که مورد پسند ما نيست و ما را خشمناک می سازد دوری جويد.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 324)

 

18. خداوندا! وعده ای را که به من داداه ای، برآورده کن و امر قيام مرا تمام فرما. قدمهايم را ثابت بدار و در سايه قيام من، جهان را پر از عدل و داد کن.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 13)

 

19. شهادت می دهم که معبودی جز خدای يکتا نيست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نيز شهادت می دهند، آن خدايی که به عدل و داد قيام می کند، نيست خدايی جز او که مقتدر و حکيم می باشد، و همانا دين نزد خدا اسلام است.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 16)

 

20. ايمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خويشاوندی تيست، و هر کس که مر انکار کند از من نيست.
(الغيبة للشيخ الطوسی، ص 176)

 

21. پناه به خدا می برم از نابينايی بعد از روشن بينی، و گمراهی بعد از هدايت، واز اعمال ناشايسته و اتنه های نابود کننده. (بحار الأنوار، ج 53، ص 190)

 

22. شيعيان ما هنگامی به فرجام نيک و زيبای خداوند ميرسند که از گناهانی که نهي شده اند، احتراز نمايند.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 177)

 

23. کفايت در کارها و عنايت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدايتعالی خواهانم.
(بحار الأنوار، ج 25، ص 183)

 

24. قلبهای ما جايگاه مشيت الهی است، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهيم.
(بحار الأنوار، ج 52، ص 51)

 

25. اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم، همانا به شما توجه والتفات نمی کرديم.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 179)

 

26. من مهدی هستم، منم قيام گر زمان، منم آنکه زمين را آکنده از عدل می سازد، آنچنان که از ستم پر شده بود.
(بحار الأنوار، ج 52، ص 2)

 

27. ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد، شک و ترديد از ميان برداشته می شد.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 4)

 

28. من صاحب حقم… علامت ظهورم زياد شدن آشوب ها و فتنه هاست.
(بحار الأنوار، ج 51، ص 320)

 

29. علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چيزی از اخبار شما بر ما پوشيده نمی ماند.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 175)

 

30. دين از آن محمد (ص) و عدايت از آن علی امير المؤمنين علیه السلام است، زيرا عدايت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قيامت. (بحار الأنوار، ج 53، ص 160)

 

31. کسی که نسبت به ما ظلم ورزد، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است، چرا که خدا فرموده است: ” آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران است”.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 182)

 

32. من و تمامی پدرانم… بندگان خداوند عز و جل هستيم.
(بحار الأنوار، ج 25، ص 267)

 

33. سجده شکر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 161)

 

34. هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوييم، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت.
(بحار الأنوار، ج 25، ص 183)

 

35. دختر رسول خدا (ص) برای من سرمشق و اسوه ای نيکوست.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 180)

 

36. زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعيين کنندگان وقت ظهور، دروغگويانند.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 181)

 

37. از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و کارها را به ما واگذاريد، برماست که شما ر از سرچشمه سيراب برگردانيم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهيد.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 179)

 

38. ظهوری نيست مگر به اجازه خداوند متعال، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگير شدن رمين از جور و ستم. (الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 478)

 

39. آگاه باشيد به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد. آگاه باشيد هر کس قبل از ” خروج سفيانی ” و شنيدن صدای آسمانی، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نيرويی جز به خدای بزرگ نيست.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 478)

 

40. من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد (درود
خد بر همگی آنان باد) هستم.
(بحار الأنوار، ج 52، ص 238)

 

ن 41. سيم، خدمتکار حضرت مهدی عليه السلام گويد : آن حضرت به من فرمود : ” آيا تورا در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ “گفتم: آری. فرمود: ” عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.”
(بحار الأنوار، ج 51، ص 5)

 

42. حق با ماست و در ميان ماست، کسی جز ما چنين نگويد مگر آنکه دروغگو و افتر زننده باشد.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 191)

 

43. همانا خداوند متعال، کسی است که اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده، او جسم نيست و در جسمی هم حلول نکرده، “چيزی مثل او نيست و شنوا و داناست.”
(الغيبة للشيخ الطوسی، ص 178)

 

44. خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزی نياز نداريم، و حق با ماست،پس اگر کسانی با ما نباشند، هرگز در ما وحشتی ايجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان، و مردم دست پرورده های ما هستند.
(الغيبة للشيخ الطوسی، ص 172)

 

45. دانش، دانش ماست و از کفر کافر، گزندی بر شما نيست.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 151)

 

46. اگر شيعيان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خويش موفق بدارد – در وفاي به عهد و پيمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پيمان را محترم می شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمی افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل می شدند.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 499)

 

47. من از افرادی که می گويند: ما اهل بيت (مستقلا از پيش خود و بدون دريافت از جانب خداوند) غيب می دانيم و در سلطنت
و آفرينش موجودات با خدا شريکيم، يا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسنديده بالاتر می برند، از چنين افرادی نزد خدا و رسولش بيزاری می جوييم.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 487)

 

48. فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهای واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از نمازهای مستحبی، مانند فضيلت واجبات بر مستحبات است.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 487)

 

49. سجده بر قبر جايز نيست.
(الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 490)

 

50. وجود من برای اهل زمين سبب امان و آسايش است، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند.
(بحار الأنوار، ج 78، ص 380)

 

51. به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود، و اراده الهی مردود نگردد،. چيزی بر توفيق او پيشی نگيرد.
(بحار الأنوار، ج 53، ص 191)

 

52. اما علت و فلسفه آنچه از دوران غيبت اتفاق افتاده است، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : ” ای مؤمنان از چيزهايی نپرسيد که اگر آشکار شود، بدتان آيد. ”
(بحار الأنوار، ج 78، ص 380)

 

53. زمين خالی از محبت خدا نيست، يا آشکار است و يا نهان.
(کمال الدين للصدوق ج 2،ص 511)

 

54. هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم ديگری آشکار گردد، و هر زمان که ستاره اي افول کند، ستاره ای ديگر طلوع نمايد. (بحار الأنوار، ج 53، ص 185)

 

55. بار الها! توفيق بندگی و دوری از گناه و نيت پاک. شناخت حرام را به ما عط فرما، و با هدايت و استقامت در راهت گراميمان بدار.
(المصباح للکفعمی، ص 281)

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج.55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج.55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج. 55 روایت از امام زمان عج.

 http://www.fatehnet.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید