ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

نقش تشکیلات مردمی در ارتقاء جایگاه بخش قرآنی کشور

مقاله حاضر با محوریت تشکلها و مؤسسات قرآنی که در اصطلاح به آنها ۱ است. NGO سازمان مردم نهاد (سمن) نیز گفته می شود که نام وارداتی آن تشکلهای مردمی موضوعی علمی است که بطور دقیق، رسمی، قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا کنکاش بنیادی این مسئله نیاز به پژوهشی گسترده دارد. مباحث مطروحه بیشتر نظری و تاریخی و عقید ه نویسنده است و در واقع تألیف مشاهدات، مطالعات و تجربیات فردی است که در چند دهه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی در بخش دولتی و غیردولتی را طی نموده است، این حرکت نه از سر توانایی و دانایی است بلکه از ناگزیری و تعهدی که به جمهوری اسلامی و بخش غیردولتی به ویژه تشکلهای قرآنی احساس می شد.
امید است صاحب نظران و محققین با ملاحظه این نوشته از راهنمائیها و ارشادات مضایقه نفرموده و با توجه به کاهش تصدی گری و واگذاری فعالیتهای اجرایی به بخش غیردولتی در این راستا کشور را یاری فرمایند.

تعاریفی پیرامون تشکلهای مردمی
اگر کلمات تشکلهای مردمی، مؤسسات غیردولتی، سازمانهای مردم نهاد ، مترادف فرض شود تعریف ذیل برای نگارش این NGO سازمانهای غیردولتی مقاله مد نظر است.
تشکلها سازمانی هستند داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی به منظور تحقق اهدافی جهت پاسخگویی به نیازهای افراد یا گروههای خاص در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تشکیل می گردد
از آنجا که تعریف فوق کلاسیک بوده و در مؤسسات و تشکلهای قرآنی و دینی برداشتها و تحلیلهای مختلف و کاربردهای متفاوتی دارد و بعضاً بهره گیری های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیا سی نیز می شود، بجاست با توضیحاتی در چارچوب فعالیتهای دینی و قرآنی موضوع تشکلها شفافتر گردد.
مرحوم علامه محمد تقی جعفری در
تفسیر نهج البلاغه آورده است (اجتماع) عبارت است از ترکّب و تشکل دو انسان و بیشتر که برای همزیستی (رسیدن به هدف مشترک) دست از نامحدود بودنن تمایلات و فعالیتهای مشخص خود بردارند
اگر از مفهوم فوق در توصیف سازمان، تشکل تلقی شود در قرآن، روایات و احادیث بارها تکرار شده است ، تقریباً در همه جا به مفهوم گروهی انسان که دارای هدف، راه و رهبر واحد هستند، مورد استفاده قرار گرفته است همانگونه امروزه با استفاده از تجزیه و تحلیل سیستمها برای هر سازمانی ابتدا، اوح، افول و مرگ یا تجدید سازمان قائلیم با مراجعه به آیه شریفه ۳۴ سوره اعراف در می یابیم خداوند علی اعلا امتها (جامعه ها یا سازمانها ) زمان سرآمد معینی و انهدام قایل شده است.
در این ارتباط استاد شه ید علامه مطهری در جلد ۵ کتاب مقدمه ای بر قرآن کریم تصریح می کند امت ها و جامعه از آن » : جهان بینی آورده است جهت که امت و جامعه اند (نه صرفاً افراد جامعه ها) سنت ها و قانونها و اعتلاها و انحطاطها دارند. سرنوشت مشترک داشتن به معنی سنت داشتن جامعه «. است
پس سازمانها با هدفی به عنوان یک موجود پویا حیات، رشد، مرگ دارندکه در سازمانهای مادی امروز بر اساس مدیریت تشکیل می گردد، ولی هدف سازمان اسلامی تزکیه و تعلیم، رشد و کمال انسانهاست که جریانی نامحدود را طی می کند و تعاریف زیر بر آن مرتب است.
سازمان: ترکیبی است از گروهی انسان که دو نفر یا بیشتر در جهت هدفی مشترکی که حضور انسان به عنوان عنصر اصلی و رکن سازمان به صورت فعال، در همه جای سازمان ملموس است.
با این نظر مسجد در فرهنگ اسلامی یک سازمان تمام عیار است فعالیت های گوناگونی که هرکدام یک فعالیت سازمانی است که موجب برقراری ارتباط روحی و همسویی فکری و اجتماعی گروهی در انسانها می شود که با هم سرنوشت مشترک دارند و هدفهای واحدی را دنبال می کنند . برخی از فعالیتهای عبارتند از: نماز جماعت، جلسه قرآن، سخنرانی منبر و … می بینیم که هر کدام از فعالیتهای مسجد شمرده می شوند که علاوه بر اینکه هدف تک تک افراد را تأمین می کند اهداف اجتماعی نیز حاصل می گردد . بنابراین فعالیتهای قرآنی تشکلی است که جز گروه سازمانهای دینی با اهداف اجتماعی محسوب می گردد.

پیشینه تشکلهای مردمی قرآنی
الف: تشکلهای سنتی مردمی قرآنی
حیات تشکلهای سنتی به سابقه زندگی جمعی بر
می گیرد، که با شروع آن برای رفع نیازهای مشترک گرد هم آمدند، تشکلهای سنتی معمولاً بصورت غیررسمی، خودجوش، داوطلبانه در محلات شهری و روستایی شکل می گرفت از ویژگیهای این گونه تشکلها داشتن برنامه نانوشته، قابل انعطاف بودن برنامه و فعالیتها، ورود آزاد اهل محل و دوستان، عدم نیاز به حضور منظم در زمینه های، فرهنگی، اجتماعی و دینی و قرآنی فعالیت داشته اند.
جلسات قرآن سنتی، مکتب خانه ها، هیئت ها و تشکلهای دینی از جمله سازمانهای سنتی است که بعضاً کماکان در شهرها و روستاها ادامه فعالیت می دهند. از ویژگیهای این تشکل موارد ذیل قابل ذکر است:
۱- عدم وابستگی به سازمان و دستگاه خاصی ۲- بیشتر از زمینه های دینی قرآنی و اجتماعی برخوردارست.
۳- بعد فعالیت آنها، محلی، ناحیه و منطقه ای است و حداکثر در سطح یک شهر با روستا را در برمی گیرد.
۴- اطلاع رسانی معمولی و بیشتر توسط شرکت کنندگان به یکدیگر صورت می گیرد..
۵- نامگذاری رسمی ندارند و بعضاً تابلو یا پرچم با نامی از اسماء مقدس و چهارده معصوم (ع) برای شناسایی استفاده می کنند.
۶- استاد و مدرس بدون دریافت حق الزحمه و جلسات با هزینه اندک و با حداقل پذیرائی و تشریفات است.
۷- از منازل و مکانهای عمومی (مسجد، تکیه و…) برای برگزاری جلسات استفاده می شود.
۸- مستمعین غیر هم سطح و با تواناییها و معلومات مختلف آزادانه حضور می یابند.
۹- روشهای یادگیری و یاددهی بدون رعایت اصول مدرن، غیرمدون و با تشخیص مدرس.
۱۰- شرکت کنندگان آزادانه بدون ورودیه، شهریه، هزینه، مطالعه قبلی، آزمون حضور می یابند.
۱۱- فراگیری دینی و قرآنی اغلب مردم بدین نحو بود با راندمان مناسب و با جوامع سنتی هماهنگی داشت.
متأسفانه در ارتباط با تشکلهای سنتی مطالعه ای در دسترسی نبود تا تأثیر آن را با سنجش علمی نشان دهد ول ی بصورت معمول پاسخگویی نیازهای مشترک مردم، سؤالات، شبهات بوده و در حال حاضر نیز در برخی شهرهاو روستاها استمرار دارد، ولی فعالیت های فعلی آنان با توجه به جذابیتهای کاذب رسانه ای جای تأمل دارد که در این مقاله نمی گنجد.

ب: تشکلهای رسمی و مدرن
تشکلهای رسمی و مدرن از مفاهیم فلسفه سیاست و مردم به قرن هجده برمی گردد که توسط روسو، هابز و جان راک مطرح شده و سپس از آن بتدر
یج تشکلهای مردمی در کنار فعالیتهای دولتی در نقاط مختلف جهان بویژه غرب آغاز گردید. رشد شهرنشینی و نیازهای مشترک گسترش ها رواج داد، (NGO) تشکلها مردمی را در قالب ساز مانهای غیردولتی بطوریکه رشد چشمگیر آن در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی مورد پذیرش مردم قرار گرفت و بصورت سازمان یافته در خدمت توسعه جوامع قرار گرفت.
هرچند در بعد اقتصادی تعاون و تعاونیها و در شکل سیاسی احزاب و جمعیت ها و در شکل اجتماعی مجتمع ها و کلینی هایی و ….. بوجود آمد و در کنار دولتها بعضاً قویتر از آنها خود را یکی از قدیمترین عناصر سازماندهنده جوامع در زمینه های مختلف قلمداد می نمایند، ولی برخی ویژگیهایی مشترک فعالیتهای آنها عبارتند از:
هرچند در بعد اقتصادی تعاون و تعاونیها و در شکل سیاسی احزاب و جمعیت ها و در شکل اجتماعی مجتمع ها و کلینی هایی و ….. بوجود آمد و در کنار دولتها بعضاً قویتر از آنها خود را یکی از قدیمترین عناصر سازماندهنده جوامع در زمینه های مختلف قلمداد می نمایند، ولی برخی ویژگیهایی مشترک فعالیتهای آنها عبارتند از:
۱- حمله به تشکلهای سنتی و بی برنامه و بی هدف نمایاندن آنها ۲- انتقاد شدیدلحن به باورهای سنتی و ترویج مدرنیسم ۳- انعطاف ناپذیر بودن در رفتار و کردارها ۴- برخورد دکارتی با همه موضوعات فرهنگی، اجتماعی، دینی و ایجاد سؤال و شبهات ۵- منتقد دولت دولت را در حد عنصر سازماندهنده مردم و س ازمانها معرفی می کنند. ۶- بازار را عنصر بی ثبات و غیرقابل اتکا سازماندهی جامعه و اقتصاد می دانند. ۷- ها) را مکمل سنت، دولت و بازار NGO خود (سازمانهای مرد به نهاد معرفی می کنند.
۸- حال را مرحله گذار می دانند و آنرا فرایندی اجتناب ناپذیر معرفی می کنند.
۹- خود را مرشد جامعه می دانند لذا معتقدند دولتها باید بیاموزند که با این سازمانها چگونه رفتار نمایند و سازمانهای مردم نهاد باید فرابگیرند که با دولت چگونه تعامل برقرار نمایند، البته در این مورد برنامه علمی مدون ارائه نمی دهند و اظهار می دارند با مطالعه و پژوهش می توان به این مهم و یافته ها و راهکارهای مناسب دست یافت.
از دیگر موارد قابل ذکر بحث برنامه سوم و چهارم ، فرهنگی، اجتماعی و ها (NGO) اقتصادی کشور است که از ۱۳۷۵ برخی از سازمانهای مردم نهاد با توصیه دستگاههای دولتی تشکیل می شدند، که بیشتر به عنوان با
زوی غیردولتی در بخشهای مختلف در جهت کاهش تصدی گری به دولت کمک می نمودند.
همچنین با عنایت به فعالیتهای انسان دوستانه در کشور بویژه در بعد کمک به مردم و با قدرت گرفتن از ارزشهای دینی، عقاید اسلامی مردمی، مالی و سنتهای فرهنگی سازمانهای رسمی مردم نهاد در غالب خیریه ها با سرعت افزایش یافته است

نگاهی گذرا به آمار و تشکیلالات تشکلهای مردمی در جهان
شروع قرن آخر هزاره دوم میلادی آستانه حرکت شتابان شهرنشینی و بروز تحولات مدنی و شکل گیری نهادهای متنوع مردمی می باشد. غرب نجات یافته از بربریت و جنگ های طولانی در این قرن به خود آمد که دیگر جنگ و ستم به خودی را پایان داده و استعمار نو را برای حفظ منافع ملی خود پیش گیرد، لذا متخصصین و مسئولین با هوشیاری فرصت مغتنم شمرده و تجربه های گذشته را به آموزه ای برای ملت و فرصت گرانبهایی برای دولت برای رشد توسعه فراهم آورد و کم کم با تدوین قوانین و مقررات جامعه مدنی شکل دادند و احترام متقابل شهروندی را سرلوحه تبلیغات و شعار های خود قرار دادند . دولت، مردم باتفاق بر مشکلات فائق آمدند و دموکراسی شکل غربی با محوریت اقتصاد با پوششهای انسانی که هم اکنون نیز ادامه دارد.
آنها با فاصله گرفتن از دین متحجر و استفاده استادانه از نیازهای افراد جامعه خود را بشکلی از نظم فعلی در آورند.
به طور مثال به تشکلها مردمی معیارها و منشورهای اخلاقی خاص فرهنگ خودشان را پیشنهاد نمودند که برخی از ویژگیهای آن عبارتند از:
۱- اخلاق ابداعی به عنوان ابزاری درونی برای اعتلای تشکل مورد استناد قرار بگیرد.
۲- از منطق سیاه و سفید (خودی یا غیرخودی) در ارزیابی منشور اخلاقی
اجتناب شود.
۳- اصل اعتقاد به مردم و پای بندی به اهداف سازمان مدنظر قرار گیرد.
۴- تعاریف معیارهای اخلاقی وطنی شود و ابعاد جهانی آن بازگو گردد.
۵- فرهنگ سازی و ایجاد بستر مؤثر برای تعمیم معیارهای مورد نظر
۶- برابر یک برآورد تقریبی در سال ۲۰۰۰ تعداد تشکلهای غیردولتی، مردمی، ملی، محلی و بین المللی در سراسر جهان ۳۳۰ میلیون تخمین زده شده است و در آن زمان حدوداً ۲۰ درصد از کل اعتبارات همکاریهای جهانی از طریق تشکلهای غیردولتی هزینه گردید و کماکان ادامه دارد و بسیاری از فعالیتهای بخش غیردولتی از همین کمکهای بین المللی برای ا
یجاد چالش ها و تنش های در موارد دلخواه غرب بهره مند می گردند.
ها ی بزرگ با رایزنی با آژانس های سازمان ملل و NGO ایجاد و تأسیس سازمان های غیردولتی بین المللی و کمک دولتها تحت پوشش فعالیتهای انسان دوستانه، تشویق خلاقیت ، گسترش همکاریها، برگزاری دوره های آموزشی از طریق اساتید صهیونیستی و سایر اساتید مسئله دار به توسعه فرهنگ سازی هماهنگ و ایجاد شبکه های غیردولتی متشکل از تشکلهای ها)با معیارهای خود می پردازند.NGO) مردمی

آشنایی مختصر با تشکیلالات تشکلهای مردمی در ایران
در اغلب تشکلهای سنتی دین مداری، رعایت ارزشهای مذهبی، توجه معیارهای اخلاق اسلامی از جمله محورهای مورد قبول بود و حتی کمت ر به مباحث سیاسی و اجتماعی پرداخته می شد، اشاعه فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دادند.
تشکلهای رسمی دهه ۷۰ روند برنامه های نهادهای مردم نهاد کماکان در ابعاد دینی و فرهنگ اسلامی را مورد توجه بود ، با گسترش مباحث تسامح و ها و آموزشهای نوین و همراهی NGO تساهل و نشستهای ملی و بین المللی برخی از تشکلهای دانشجویی و سایر رخدادها منجر به جنبش سازمانهای غیردولتی با نیروی محرکه دولتی شد و به نو عی امکانات دولتی در اختیار تقویت این جریان قرار گرفت.
۱۳۸۲ – همکاری مستمر دولت و سازمانهای غیردولتی از سال ۱۳۷۰ بیش
از پیش گسترش یافت ،و چنان مکانیزمهایی ایجاد گردید ،که همکار سومی را نیز در پس پرده و دور از چشم مردم به میدان آمد وآن نبود جز آژانسهای بین المللی که بصورت ماتریسی همکاری تنگاتنگی داشتند که در اواخر دولت هشتم حلقه های این همکاری کامل گردید، ولی وقتی نیروی محرکه دولتی از این مثلث جدا گردیده برنامه ها و فعالیتهای تدوینی توسط آژانسهای بین المللی های کشورمان ادامه یافت و به اندک بهانه یی به فتنه ها یی NGO و برخی از تبدیل گردید، هرچند اکثریت قریب باتفاق سازمانهای مردم نهاد همراه مردم در کنار سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی هستند ، ولی اعتمادها بنوعی تحت الشعاع برخی از فتنه های قبلی قرار گرفته است.
با این سابقه کشور دارای بیش از ده هزار سازمان مردم نهاد می باشد که با مجوز؛ وزارت کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت علوم و فناوری، وزارت فن آوری و ارتباطات، استانداریها، فرمانداریها، نیروی انتظامی ج ۱۱ ، سازم
ان بهزیستی کشور یا سازمان محیط زیست، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان ملی جوانان و….فعالیت می نمایند . ذیلاً به برخی از ویژگیهای سازمانهای مردم در کشور اشاره می شود:
– گروهی از آنها با موضوع صنفی با هدف حفظ و حمایت از حقوق و ایجاد هماهنگی و انسجام میان فعالیتهای آنان را مطرح کرده اند.
– غالباً با مسائل مدیریتی و ساختار سازمانی روبرو هستند.
– مسائل فنی و تخصصی بطور موردی و سلیقه ای است.
– مشکلات ثبتی، قانونی، نظارتی، سخت افزاری
– مشکلات تجهیزات، تاریخی منابع مالی
– ناباوری به توانایی های تشکلهای مردمی
تشکیل تشکلها با عضویت مؤسسات به منظور رفع یا حداقل کاهش مسائل برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و انعکاس آن به دولت در جهت تحقق اهداف یک ضرورت است و اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور با ایفای این نقش سعی در رفع نارسایی و مشکلات مؤسسات عضو دارد و برخی از خدمات اتحادیه عبارتند از:
۱- کمک به رشد و بالندگی مؤسسات عضو از طریق آم وزش و ارتقای نیروی انسانی فنی آنان
۲- گسترش، تحکیم و تثبیت همکاری میان مؤسسات عضو و غیرعضو
۳- ارائه پیشنهاد و افزایش پیگیری در برنامه ها پیشنهادی دولت به مجلس
۴- تعامل و ارتباط بیشتر دولت و تشکلهای قرآنی

آمار غیر رسمی سازمان های مردم نهاد (تشکل ها) و پراکندگی آن در استان ها
جدول شماره ۱

لیست آمار تقریبی مؤسسات و تشکلهای قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
مأخذ : آمار اتحادیه تشکلهای کشور جدول شماره ۲

توضیح اینکه مؤسسات قرآنی که از وزارت کشور، استانداریها، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی در این جدول نیامده است

بطور کلی چهار رابطه بین دولت و تشکلهای قرآنی ( غیر دولتی ) متصور است که عبارتند از رابطه ابزاری، رابطه ستیزی، رابطه تعاملی، چون در ارتباط با تشکل
های قرآنی به تصور ابزاری ستیزی، طبری قابل تصور نیست، لذا رابطه تعاملی بین دولت و سازمانهای مردم نه اد در نظرمی باشد، اولین پیشنهاد این است این رابطه با موقعیت برابر طرفین (دستگاه ذیربط و تشکلهای مردمی) محقق می گردد. و در این مبحث موارد ذیل به عنوان مسائل فی مابین ، این ارتباط قابل طرح است.
۱- عدم قبول تغییر و تحول فعالیتهای اجرای متناسب با توسعه یافتگی
۲- عدم قبول ضرورت کاهش تصدی گری و ایفای جدی نقشی نظارتی توسط دولت
۳- اعمال قدرت بیش از دولت با توجه به در اختیار داشتن حدود ۸۰ درصدی امکانات کشور به لحاظ عدم اجرای اصل ۴۴
۴- نقص قوانین لازم و مناسب و عدم استفاده از ظرفیت ها و نیروهای کارآمد
۵- عدم دسترسی تشکلهای مردمی به منابع و امکانات و حتی آمار و اطلاعات
۶- ترس از وابستگی سازمانهای مردم نهاد به عوامل مخالف نظام و کمکهای خارجی
۷- کمبود سازماندهی، برنامه ریزی و تشکیلات مناسب برای بهره گیری از متخصصین در تشکلها
۸- نگرانی مدیریت بخش غیردولتی از دخالت دولت ب ه جای نظارت و خدشه به استقلال سازمانهای مردم نهاد
۹- عدم دسترسی از دانش ارتباطات و رایانه، سایت و تخصصهای مختلف برای تشکلها
طبیعتاً برخی از موارد دوطرفه بوده، بدنه دولت پس از یک قرن تسلط بر مقدرات مردم تمایل ندارد فضای مناسبی را برای بخش غیردولتی باز کند، اگر به سابقه امر مراجعه کنیم قسمت قابل توجهی از سخنرانیهای امام راحل(ره) در جهت تقویت مجلس و نمایندگان بوده است زیرا امام با درک این حقیقت تا قبل از انقلاب اسلامی اکثریت نمایندگان فرمایشی بودند و اختیاری از خودد نداشتند و برای این تغییر نگرش تلاش فراوانی به عمل آمد.

راهکارهای توسعه تشکل های قرآنی در کشور
فرصت لازم برای رفع تنگناها و نیازهای فرهنگی پس از ارتقا آگاهیهای مردمی در هر جامعه یی بوجود می آید مثلاً اتحادیه تشکلهای قرآنی پس از احساس نیاز فرهنگی و بهره گیری از روشهای نوین تشکیلاتی متولد گردید و حرکتهای مثبت این تشکل معنوی، مردمی برکات فراوانی داشته، ولی بطور کلی چالش مدیریتی جدیدی برای تحقق نیات خیرخواهانه مصلحین بخش قرآنی کشور ضروریست.
رویکرد به عضو و کسب اطلاعات » برای این حرکت راهکار مناسب پیشنهاد می گردد. « صحیح
– گردآوری داده های از طریق
پژوهشها و فعالیت های علمی که در موضوع قرآن تاکنون انجام نشده است .
– کسب اطلاعات صحیح با روشهای علمی از طریق توزیع فرمهای هماهنگ و قابل تجمیع
– نیازسنجی با بهره گیری از مؤسسات عضو و غیرعضو تشکلهای قرآنی
– تعیین اولویتهای اجرایی، آموزشی، تحقیقاتی
– تهیه طرحها برنامه های اجرایی مورد نیاز
– اجرای برنامه ها
– ارزشیابی

پیشنهادی برای بهبود روابط اعضاء با اتحادیه و دولت
– سرکشی به مؤسسات و تهیه گزارش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برنامه
– برگزاری دوره های آموزشی سراسری، منطقه ای و استانی
– تشکیل گروه کار با عضویت اعضاء علاقه مند و با انگیزه
– هدایت و حمایت مؤسسات براساس بهره گیری از نوآوریهای علمی بویژه مدیریت مبتنی بر رفتار سازمانی و محوریت نیروی انسانی
– تعمیق فعالیتهای قرآنی در مؤسسات و ارتقا کیفی برنامه ها و تخصصی کردن در یک تا ۳ بعد مشخصی
– تقویت محوریت، محوریت شورایعالی انقلاب فرهنگی و فعال نمودن شورای توسعه فرهنگ قرآنی با مصرف محوریت قرآن و عترت در مراکز سیاست گذاری و مهندسی فرهنگی کشور
– ارائه موضوعات پژوهش با هماهنگی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور
– و بالاخره رقابتی کردن فعالیتهای قرآنی در کشور
در این ارتباط شروع به راه اندازی اتحادیه مردمی مؤسسات قرآنی در کنار اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور (اتحادیه فعلی ) زمینه رقابتی ش دن فعالیتها قرآنی و بسط و گسترش فرهنگ قرآنی بیش از گذشته فراهم آورده است. اینک این دو مجموعه به عنوان دو بال زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی ) با رقابت و رفاقت توانمندیهای بالقو ه موسسات را بالفعل درآید .

چگونگی پیگیری و ایجاد هماهنگی بیشتر
۱- ایجاد رابطه مطلوب با مرکز توسعه فعالیتهای هماهنگی قرآنی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی و….. (دولت) از طریق :
– پیگیریهای متعادل منطقی، حمایت دوجانبه
– تدوین روابط و تفاهم نامه و آیین نامه و قوانین متناسب.
– الزام به ر
عایت مفاد اساسنامه و احساس مسئولیت بیشترهیئت مدیره.
– قبول نظارت دولت، اصلاح نگرش مؤسسات قرآنی به دولت به عنوان تسهیل کننده.
– جمع بندی و اعلام خواسته های تشکلهای قرآنی به دولت.
– هماهنگی بیشتر در تأثیرگذاری بر سه مرحله برنامه ریزی، اجرا و نظارت.
– جلسات هم اندیشی و گفتگوهای چهره به چهره و تعاملات و آموزشهای دوجانبه توأم با احترام متقابل و باور یکدیگر.
۲- هماهنگی و همسویی با رقبا و اتحادیه ها و مؤسسات قرآنی غیردولتی که در ارتباط با دو اتحادیه موجود پیشنهاد می گردد: ایجاد وحدت و همکاری و تبدیل تقابل به رفاقت و رقابت سازنده بدون مداخله در امور یکدیگر و حفظ استقلال طرفین، که با تشکیل جلسات هیئت مدیره ها و ایجاد یک شورای مرکزی متشکل از کلیه اعضاء هیئت مدیره راهبرد خوبی را جهت پیشبرد فعالیتهای قرآنی بخش غیردولتی ایجاد نمود.
بدیهی است تشکیل گرو ه کاری و گروه اجرایی جهت تدوین ادبیات و مقررات و قوانین تدوین چگونگی ارتباط تشکلهای دولتی در پیشبرد فعالیتها و تدابیر اجرایی به نفع کلیه اعضاء و اتحادیه ها خواهد بود.
۳- شناسائی و جذب تشکلهای سنتی قرآنی و دینی کشور به منظور هدایت کلیه مؤسسات در چارچوب اهداف قرآنی برنامه توسعه کشور زیرا در همه تشکلهای قرآنی توکل به خدا، اخلاص، عشق و ایمان اصل است ولی نیاز به بهره گیری این اصل برای دستیابی و خلق تفکر تازه موجب فعالیت بیشتر بر اساس نیاز متناسب با شرایط زمان و مکان می گردد.

نتیجه گیری و جمع بندی
شاید یکی از نتایج این مقاله زمینه سازی بیشتر برای ایجاد تعامل و هماهنگی بین سازمانهای مردم نهاد موجود با یکدیگر و دولت می باشد، که برای این کار راهکارهای ارائه شده بویژه استمرار نشستهای سراسری، منطقه ای، استانی ضروری باشد تا با تشکیل گروههای کار وضعیت روابط شفافتر و حسن تفاهم ها بیشتر گردد، که از آثار تشکیلات منسجم و هدفدار محسوب می گردد.
از طرفی تلفیق کامل نظرات جبران کاستی های نسبی تشکلهای قرآنی را بهمراه دارد، این نوشتار با همه کمی و کاستی ها، گامی برای بهره گیری از سازماندهی، برنامه ریزی، آموزشی موسسات و برنا مه یی کردن فعالیتها و نیز ارتقاء کمی و کیفی تشکلهای قرآنی کشور موثر خواهد بود.
این مقاله بی شک دارای نواقصی ا ست که از دیده تیزبین عزیزان خواننده مخ
فی نخواهد ماند، از اینرو درخواست برخورد منتقدانه و چالشی مورد انتظار است که بذل لطف فرموده ارشادات خود برایم ارسال فرمایید.
من ا… التوفیق
سیدکمال الدین موسوی

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید