ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

جنگ قرقیسیا

فهرست مطالب

قرقيسيا شهرى كوچك نزديك سرچشمه رود خابور در نهر فرات است كه امروز به ويرانه اى نزديك شهر دير الزور، كنار مرز سوريه تبديل شده و به مرز تركيه هم نسبتاً نزديك است.اين شهر، به سبب قرقيسيا بن طهمورت ملك به اين نام ناميده شد و یا قرقيسيا معرّب كركيسيا است كه برگرفته از « كركيس »، نام محل اسب دوانى است كه به عربى «حلبه» مى گويند و در شعر، بسيارى اوقات بصورت مقصور مى آيد
معجم البلدان حموى مى گويد: اين شهر، به سبب قرقيسيا بن طهمورت ملك به اين نام ناميده شد. حمزه اصفهانى مى گويد: قرقيسيا معرّب كركيسيا است كه برگرفته از « كركيس »، نام محل اسب دوانى است كه به عربى «حلبه» مى گويند و در شعر، بسيارى اوقات بصورت مقصور مى آيد. (آخرش حذف مى شود).

برخى روايات در مورد نبردى بزرگ در آن سامان سخن گفته كه بعضى وقت آن را معين كرده و بين بنى عباس و بنى اميه دانسته اند. بعضى روايات هم آن را به سفيانى ربط داده اند كه در زمان امام مهدى(عليه السلام) خواهد بود اما برخى ديگر، سبب درگيرى را گنجى مى دانند كه در مسير فرات پيدا مى شود و بين سفيانى و اتراك اختلاف پيش مى آيد.

از جمله روايات، كافى از امام باقر(عليه السلام) آورده است كه به ميسّر فرمود: فاصله شما و قرقيسيا چقدر است ؟ عرض كردم: نزديك است، كنار ساحل فرات، فرمود: اتفاقى در آنجا خواهد افتاد كه از روزى كه خدا آسمان ها و زمين را آفريده و تا زمانى كه آسمان ها و زمين وجود خواهند داشت، مانند آن وجود نداشته و نخواهد داشت. (ميدان جنگ) سفره پرندگان خواهد بود و درندگان زمين و پرندگان آسمان، از آن سفره سير خواهند شد. افراد قبيله «قيس» در آن نبرد كشته مى شود و خونخواه و طرفدارى نخواهند داشت.

صاحب كافى مى گويد: عده اى اين ر
وايت را آورده اند و اضافه كرده اند: منادى ندا مى دهد: بياييد و گوشت ستمگران را بخوريد!


و همچنین در جای دیگر از حذيفه بن منصور از امام صادق(عليه السلام): خدا مائده (در روايتى « مأدبه») و سفره اى در قرقيسيا دارد كه فردى از آسمان از اين رخداد مطلع مى شود و مى گويد: اى پرندگان آسمان و درندگان زمين! بياييد از گوشت بدن ستمگران سير شويد!

و همچنین از عبد الله بن ابى يعفور آمده است كه ابو جعفر(عليه السلام) به من فرمود: فرزندان عباس و مروان در قرقيسيا نبردى خواهند داشت كه در آن نبرد زورمندان به بلوغ نرسيده، پير مى شوند. خداوند پيروزى را نصيب شان نخواهد كرد و به پرندگان آسمان و درندگان زمين وحى مى شود كه از گوشت ستمكاران سير شويد. آن گاه سفيانى خروج مى كند.

از جمله رواياتى كه در مورد خروج سفيانى و ظهور امام مهدى وارد شده، حديثى است كه مفيد در اختصاص آورده است: جابر جعفى مى گويد كه ابوجعفر(عليه السلام) به من فرمود: اى جابر! سرِ جايت بمان و تكان نخور (=كارى نكن)تا نشانه هايى را كه برايت مى گويم، ببينى و آنها
را دريابى:
نشانه اول، اختلاف فرزندان فلانى (بنى عباس بر سر مُلك) است كه گمان نمى كنم آن را ببينى، ولى پس از من اينها را نقل كن. نشانه ديگر صدايى است كه از آسمان شنيده مى شود، همچنين صدايى كه از جانب دمشق به شما مى رسد و نويد فتح مى دهد. قريه اى از شام به نام « جابيه » فرو مى رود و قسمت راست مسجد دمشق فرو مى ريزد و گروهى از تركستان خروج مى كنند، و پس از آن اوضاع مردم آشفته خواهد شد. برادران ترك در جزيره پياده مى شوند و جمعى از روم خروج كرده و در «رمله» فرود مى آيند.

اى جابر! در آن سال در هر نقطه اى از مغرب زمين، كشمكش زيادى روى مى دهد. نخستين سرزمين عرب كه خراب مى شود، شام است. در شام سه پرچم مختلف با هم جنگ خواهند داشت: پرچم اول اصهب (سرخ و سفيد) پرچم دوم ابقع (سياه و سفيد) و پرچم سوم سفيانى است. سفيانى با پرچم ابقع برخورد مى كند و با هم مى جنگند و او و تمام همراهانش را به قتل مى رساند.
بعد پرچم اصهب را تار و مار مى كند. آن گاه هدفى جز رفتن به عراق ندارد. سپس لشكر او به قرقيسيا مى رسد و جنگى در آنجا جنگ درمى گيرد كه صد هزار نفر از ستمگران كشته مى شود.


پس از آن سفيانى هفتاد هزار لشكر به كوفه مى فرستد، آنها مردم كوفه را يا مى كشند، يا دار مى زنند، و يا به اسيرى مى گيرند. در اين بين چند لشكر از خراسان با سرعت برق، منازل ميان راه را طى مى كنند. چند نفر از ياران قائم در ميان آنها هستند. سپس مردى از موالى اهل كوفه قيام مى كند، ولى سرلشكر سفيانى او را بين حيره و كوفه به قتل مى رساند.

آن گاه سفيانى لشكرى به مدينه مى فرستد. مهدى از مدينه به مكه مى رود. چون خبر رفتن مهدى از مدينه به سرلشكر سفيانى مى رسد، لشكرى را به دنبال او مى فرستد، ولى وى را نمى يابند. مهدى مانند موسى بن عمران، با ترس و لرز وارد مكه مى شود. سرلشكر سفيانى در بيابان « بيدا » فرود مى آيد. در آن جا گوينده اى از آسمان صدا مى زند: اى بيدا! اين قوم را نابود گردان، و با
اين صدا زمين آنها را در كام خود فرو مى برد. تنها سه نفر از آنها باقى مى ماند كه خدا صورت هاى آنها را به عقب برمى گرداند. آن سه نفر از قبيله كلب اند. اين آيه درباره اينها آمده است:


«اى كسانى كه كتاب آسمانى به شما داده شد! ايمان بياوريد به آنچه نازل كرديم، كه آنچه را نزد خود داريد، تصديق مى كند، پيش از آن كه بعضى از صورت ها را تغيير دهيم، و آن را به پشت برگردانيم» (نساء/50)

در آن روز قائم در مكه است. او در آن جا به بيت الحرام (خانه خدا) تكيه مى دهد، در حالى كه به آن پناه بُرده است. مى گويد: اى مردم! ما از خدا و هر كسى كه دعوت ما را بپذيرد، يارى مى طلبيم. من از خانواده محمد، پيغمبرتان هستم. ما از هر كس به خدا و محمد نزديك تريم…

ابن حماد گفته «ارطاة» را نقل كرده كه معركه قرقيسيا را به سفيانى ربط داده و طرفين را ترك و روم قرار داده و مى گويد: وقتى ترك ها و روميان گرد بيايند و قريه اى در دمشق فرو رود و ديوار سمت غرب مسجد دمشق فرو ريزد
، در شام سه پرچم برافراشته مى شود: ابقع، اصهب و سفيانى. در دمشق مردى و همراهانش محاصره شده و كشته مى شوند و دو نفر از آل ابوسفيان خروج مى كنند كه پيروزى با دومى است. وقتى پيروان «ابقع» از مصر حركت كنند، سفيانى با سپاهش بر ضد آنها شورش مى كند، و آنقدر از تركان و روميان در قرقيسيا مى كشد كه درندگان زمين از گوشت شان سير مى شوند.


اما اين روايت، فقط سخنى بُريده است. همچنين چند روايت وجود دارد كه احاديث را مربوط به گنجى مى داند كه در آن اختلاف دارند. روشن ترين روايت، روايتى است كه از ابن حماد از پيامبر آورده شده است: «كوهى از طلا و نقره در مسير فرات نمايان مى شود كه از هر نُه نفر كه براى دستيابى بر آن بجنگند، هفت نفر كشته مى شوند. اگر شاهد چنين وضعى بوديد، نزديك آن نشويد… فتنه چهارم هجده سال است، سپس رخدادهايى نمودار مى شود كه خود را نشان مى دهد و فرات كوهى از طلا را نمايان مى كند. امت بر آن هجوم آورده، از هر نُه نفر، هفت تن كشته مى شود.

همچنین در جایی دیگر از على(عليه السلام): سفيانى در شام ظهور مى كند، آن گاه نبردى ميان آنها در قرقيسيا رخ مى دهد ]و آن قدر كشته مى دهد] كه پرندگان آسمان و درندگان زمين از لاشه هايشان سير مى شوند. سپس در پشت سرشان جنگى رخ مى دهد و گروهى مى آيند تا وارد خراسان شوند. لشكر سفيانى در پى اهالى خراسان مى آيند، چنانكه شيعه آل محمد را در كوفه مى كشند، آن گاه اهل خراسان در پى مهدى بيرون مى روند.

مقصود از فتنه چهارم در اين حديث معلوم نيست، چرا كه تعداد فتنه ها در روايات ناهمگون است. با اينكه تشخيص آخرين فتنه متصل به ظهور مهدى(عليه السلام) آسان است اما اكثر نصوص مربوط به اين معركه، مُرسَل و گفته اشخاص بوده و جزء احاديث نبوى نيست اما اگر درست باشد، احتمال دارد كه گنج مذكور، منبع نفت يا معدن طلا و نقره باشد كه محل درگيرى سه دولت مى شود اما بيشتر احاديث مى گويد طرف مقابل سفيانى در اين معركه، ترك ها هستند و چون درگيرى به خاطر ثروتى است كه در مرزهاى سوريه و تركيه وجود دارد، بنابراين ممكن است منظور از ترك ها، اهالى فعلى تركيه باشند.

برخى روايات مى گويد پيش از خروج سفيانى، عده اى در جزيره اى كه جزيره ربيعه يا ديار بكر، نزديك قرقيسياست، فرود مى آيند. شايد مقصود روس ها يا ديگران باشند كه امت ترك ناميده مى شوند.

بر اساس روايات، مهدى(عليه السلام) نخستين پرچم خود را براى جنگ با تركان برمى افرازد. مقصود از جزيره در اينجا منطقه اى نزديك موصل است كه آن نيز ديار ربيعه ناميده مى شود، اما «رمله» كه نيروهاى روم در آنجا فرود مى آيند، شايد «رمله» فلسطين يا مصر باشد، والله العالم!


علی کورانی


www.alvadossadegh.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید