ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن

فهرست مطالب

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن


از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه مسلمان را بر برادرش حق لازم هست

كه چون او را ملاقات كند بر او سلام كند و چون بيمار شود او را عيادت كند و در غايبانه خيرخواه او باشد و چون عطسه كند

او را دعا كند و بايد آن كه عطسه مى كند بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ لاشَريكَ لَهُ و ديگران به او بگويند رَحِمَكَ اللّهُ و او در جواب بگويد يَهْديكُمُ اللّهُ وَيُصلِحُ بالَكُمْ.


از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه چون كسى عطسه كند او را دعا كنيد اگر چه دريا در ميان فاصله باشد.


در حديث صحيح از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه دهن درّه از شيطان است و عطسه از جانب خداوند عالميان است .


در حديث ديگر منقول است كه حق تعالى را نعمت هاى بسيار بر بنده هست در هنگام صحّت بدن و سلامتى اعضا و جوارح و بن


ده فراموش ‍ مى كند كه خدا را بر آن نعمت ها
شكر كند پس به اين سبب خدا امر مى فرمايد بادي را كه در بدنش جولان مى كند.

و از بينيش بيرون مى آيد پس از اين جهت مقرّر كرده اند كه در اين حال خدا را حمد كند كه اين حمد تلافى شكر آن نعمت ها باشد كه فراموش كرده است .


حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه نيكو چيزي است عطسه نفع مى رساند به بدن و خدا را به ياد مى آورد.

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن

در حديث حسن از آن حضرت منقول است كه چون كسى عطسه كند بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَصَلَّى اللّهُ عَلى
مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ
.


در حديث حسن ديگر فرمود كه چون كسى عطسه كند بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ لاشَريكَ لَهُ و ديگران به او بگويند يَرْحَمُكَ اللّهُ و او در جواب بگويد يَغْفِرُاللّهُ لَكَ وَلَنا.


از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه طفل نابالغى نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عطسه كرد و گفت اَلْحَمْدُللّه حضرت به او فرمود بارَكَ اللّهُ فِيكَ.


در حديث ديگر منقول است كه حضرت صادق عليه السّلام عطسه كردند پس فرمودند اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ پس انگشت را بر بينى گذاشتند و گفتند رَغَمَ اَنْفى لِلّهِ رَغْما داخِرا.


از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه هر كه بعد از عطسه بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ عَلى كُلِّ حالٍ ، درد گوش ‍ و درد دندان نيايد و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن

هر كه عطسه كسى را بشنود حمد الهى كند و صلوات بر محمّد و اهل بيتش ‍ بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود كه اين را بگو اگر چه دريا در ميان تو و او فاصله باشد.
در حديث ديگر فرمود براى رفع درد دندان و درد گوش كه چون كسى عطسه كند حمد خدا بكند.
در حديث ديگر منقول است كه ترسائى عطسه كرد آن حضرت به او گفتند يرحمك اللّه .
در حديث ديگر از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه چون مسلمانى عطسه كند

و ساكت بماند از براى علّتى ملائكه از جانب او مى گويند اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ و اگر او بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالْمينَ ملائكه مى گويد يَغْفِرُاللّهُ لَكَ و فرمود كه عطسه كردن بيمار علامت عافيت او است و راحت بدن است .
از حضرت صادق عليه السّلام منقول است : عطسه نفع مى بخشد به بدن مادامي كه زياده از سه مرتبه نشود و چون زياده از سه شود درد و بيماري است .


در حديث ديگر فرمود كه هر كه عطسه كند و دست را بر روى بينى گذارد و بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ كَثيرا كَماهُوَ اَهْلُهُ وَصَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از سوراخ بينى او مرغى بيرون آيد

از ملخ كوچك تر و از مگس بزرگ تر تا برود به زير عرش استغفار كند براى او تا روز قيامت .
در حديث ديگر فرمود كه كسي كه عطسه كند تا هفت روز از مردن ايمن است .
از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم در چند روايت منقول است كه (کسي که سخني مي گويد و) عطسه بين او واقع شود علامت راستى آن سخن است .
از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه عطسه را تا سه مرتبه دعا بگو و چون زياده از سه شود او را واگذار.
در روايت ديگر منقول است كه چون كسى عطسه كند سزاوار آن است كه انگشت شهادت بر روى بينى گذارد و بگويد اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ

رَغَمَ اَنْفى لِلّهِ رَغْما دخِرا صاغِرا غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلا مُسْتَحْسِرٍ و هرگاه ديگرى عطسه كند تا سه مرتبه بگويد يَرْحَمُكَ اللّهُ و چون زياده شود بگويد شفاكَ اللّهُ، و چون مرد مؤمن عطسه كند

بگويد يَرْحَمْكَ اللّهُ و اگر زن باشد بگويد عافاك اللّهُ و اگر طفل باشد بگويد زَرَعَكَ اللّهُ و اگر بيمار باشد بگويد شَفاكَ اللّهُ و اگر كافر ذمى باشد بگويد هَداكَ اللّهُ و اگر پيغمبر يا امام باشد بگويد صَلَّى اللّهُ عَلَيْكَ و در جواب بگويند يَغْفِرُاللّهُ لَنا وَلَكَمُ.
از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه بسيار عطسه كردن ايمن مى گرداند پنج درد را : اوّل خوره، دويم لقوه، سيم نزول آب در چشم، چهارم صلابت و خشونت پرهاى بينى و


پنجم بيرون آمدن مو در پشم و اگر خواهى كه كم شود عطسه روغن مرزنگوش در بينى بچكان به قدر يك دانه. راوى گفت كه پنج روز چكانيدم برطرف شد
.


از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه هر كه در بيت الخلاء عطسه كند حمد الهى را در خاطر خود بگذراند و محتمل است كه مراد آهسته گفتن باشد.

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه چون کسي عطسه كند به او بگو يَرْحَمَكُمُ اللّهُ و او در جواب بگويد يغْفِرُاللّهُ لَكُمْ وَ يَرْحَمَكُمْ.


از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه صلوات بر حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلّم واجب است نزد عطسه كردن و نزد كشتن حيوانات .


در حديث معتبر از حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلّم منقول است كه كسي كه آروق زند به جانب آسمان بلند نكند و فرمود كه آروق نعمت خدا است بعد از آن حمد الهى بكنيد.


از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه مؤمن آب دهان را به جانب قبله نيندازد و اگر از روى فراموشى بيندازد استغفار بكند.

 

در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلاتم منقول است كه هرگاه كسى در نماز عطسه كند اَلْحَمدُلِلّهِ بگويد.
در حديث ديگر فرمود كه اگر بشنوى كه كسى عطسه كند و تو در نماز باشى بگو اَلْحَمْدُلِلّهِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
اگرچه در ميان شخص كه عطسه كرده است دريا باشد
.

 

حليه المتّقين – علاّمه محمّد باقر مجلسي رحمه الله

 

http://akhlagh.net

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

 

آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن. آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن. آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن. آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن. آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن. آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید