گالری صوت

تلاوت های تحقیق و ترتیل قرآن ــ نهج البلاغه خوانی

Audio

استاد محمد اللیثی

سوره مبارکه ی حشر

3.4/5

استاد عبدالباسط

سوره ی مبارکه ی حمد

3.4/5

دکتر علی رضازاده

نهج البلاغه

3.4/5

استاد محمود رمضان

سوره ی مبارکه ی فصلت

3.4/5

استاد مصطفی اسماعیل

سوره مبارکه ی شمس

3.4/5

استاد شحات محمد أنور

سوره ی مبارکه ی احزاب، نازعات، نصر

3.4/5

استاد محمد عمران

سوره ی مبارکه ی بقره

3.4/5

استاد شحات محمد انور

سوره ی مبارکه ی اسرا

3.4/5

استاد محمد عمران

سوره ی مبارکه ی لقمان

3.4/5