ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

زیباترین دعا، ترجمه دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام

فهرست مطالب

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و ایمان مرا به كاملترین مراتب ایمان برسان، و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز، و نیتم را به بهترین نیتها و عملم رابه بهترین اعمال ترفیع ده.


خدایا به لطف خود نیتم را كامل و خالص ساز. و یقینم راثابت و پا برجاى دار و به قدرت خود آنچه را كه از من تباه شده اصلاح فرماى.


خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را كه باعث دل مشغولى من است، كفایت كن و مرا به كارى كه فردا از آن مورد سؤال قرار مى‏دهى بگمار، و روزگارم را در آنچه براى آنم آفریده‏اى مصروف دار و از غیر خود بى‏نیاز ساز و روزیت را بر من بگستر و به نگاه كردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگرانم دچار مكن و عزیزم گردان و گرفتار كبرم مساز و بر بندگى خود رامم كن و عبادتم را به سبب خود پسندى تباه منماى. و خیر را براى مردم به دستم روان كن. و كار نیكم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرماى. و مرا از تفاخر و مباهات نگاهدار.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا در میان مردم به درجه‏اى ترفیع مده مگر آنكه به همان اندازه پیش نفس خویشم پست گردانى، و عزتى آشكارا برایم بوجود میاور مگر آنكه به همان نسبت پیش نفس خویشم خوار سازى.


خدایا بر محمد و آلش رحمت، و از هدایتى پر سود و گراینده به مقصود برخوردارم ساز كه روشى دیگر بجاى آن نگزینم و از طریقت حقى كه از آن منحرف نگردم و از نیت صوابى كه در آن شك نكنم و مرا تا آنگاه كه عمرم جامه خدمت در راه طاعت تو باشد زنده بدار پس هر زمان كه بیم آن رود كه مزرع عمرم چراگاه شیطان گردد پیش از آنكه شدت غضبت بسوى من بشتابد یا خشمت بر من مستحكم گردد، مرا بسوى خود فرا گیر. خدایا هیچ خوئى كه بر من عیب شمرده شود باقى مگذار جز آنكه آن را اصلاح كنى و هیچ صفت نكوهیده‏اى را بجاى منه مگر آنكه آن را نكو سازى.


<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify&g t;و هیچ خصلت كریمه ناقصى بر جاى مگذار، جز آنكه آن را كامل كنى. بر محمد و آل محمد رحمت فرست و شدت كینه كینه توزان را در باره من به محبت، و حسد متعدیان را به مودت، و بدگمانى اهل صلاح را به اعتماد، و دشمنى نزدیكان را به دوستى، و بدرفتارى خویشان را به نیكوئى و بى‏اعتنائى اقربا را به نصرت، و دوستى مجامله كاران را به دوستى حقیقى و اهانت مصاحبان را به حسن عشرت، و تلخى ترس از ستمكاران را به شیرینى امنیت مبدل ساز. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست: و مرا بر كسى كه در باره‏ام ستم كند دستى و بر آنكه با من مخاصمه كند زبانى، و بر آنكه عناد ورزد پیروى‏ئى قرار ده. و در برابر آنكه با من مكر كند مكرى و بر آنكه مرا مقهور خواهد قدرتى، و بر آنكه مرا عیب كند و دشنام گوید تكذیبى، و از كسى كه مرا تهدید كند سلامتى بخش و به اطاعت كسى كه مرا براه صواب آرد و پیروى كسى كه مرا ارشاد كند، موفق‏دار. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرإ؛ااّّ توفیق ده تا با آن كس كه با من غش و دغلى كند به نصیحت و اخلاص مقابله كنم، و آن را كه از من دورى گزیند به نیكوئى پاداش دهم.و به آنكه مرا محروم سازد به بخشش عوض دهم، و آن را كه از من ببرد با پیوستن مكافات كنم، و با كسى كه از من غیبت كند، بوسیله ذكر خیرش مخالفت نمایم. و در برابر نیكى سپاسگزارى نمایم. و از بدى چشم بپوشم.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا به زیور صالحین بیاراى، در گستردن داد و فرو خوردن خشم، و خاموش كردن آتش فتنه و خصومت و جمع آورى پراكندگان و اصلاح
میان مردمان و فاش كردن نیكیهاى اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خوئى و فروتنى و خوش رفتارى و سنگینى و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خرده‏گیرى و ترك احسان درباره نااهل و گفتن حق هر چند دشوار آید و اندك شمردن خیر در گفتار و كردارم گر چه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و كردار خویش گر چه اندك باشد مرا در همگى این صفات به خلعت زیباى پرهیزگاران بپوش.


و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فروگذاشتن اهل بدعت، و بكار برنده رأى خودت در آور و كامل ساز. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و وسیع‏ترین روزى‏هایت را بر من در هنگام پیر شدنم و قوى‏ترین نیروهایت را در من به هنگام خستگیم قرار ده و مرا به كاهلى در عبادتت، و كورى در تشخیص طریقتت و ارتكاب خلاف دوستیت، و پیوستن با كسى كه از تو جدا شود و جدا شدن از كسى كه با تو بپیوندد مبتلا مساز.


 


 خدایا مرا مرا چنان كن كه هنگام ضرورت با سلاح یارى تو حمله‏ور شوم و هنگام حاجت از تو مسئلت كنم و هنگام مسكنت پیش تو به تضرع و زارى آیم و مرا چون بیچاره شوم به كمك خواستن از غیر خودت و چون فقیر شوم به فروتنى براى مسئلت از غیر خود، و چون بترسم، به تضرع پیش غیر خود گرفتار مكن كه به آن سبب سزاوار خوارى و منع و بى‏اعتنائى تو گردم. اى مهربانترین مهربانان.


 


خدایا آنچه را از آرزومندى و گمان گرائى و حسد ورزى كه شیطان در دل من همى افكند بیاد عظمتت و تفكر در قدرتت و تدبیر بر ضد دشمنت مبدل ساز. و آن كلمه زشت یا سخن ناستوده یا دشنام عرضى یا شهادت باطل یا غیبت مؤمن غائب، یا بد گفتن به شخص حاضر و مانند اینها را كه شیطان بر زبان من جارى كند. به سخن حمد، و مبالغه در ثنا، و سعى و دقت در تمجید، و شكر نعمت، و اعتراف به احسان و شمردن نعمتهاى خودت، بدل فرماى.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و چنان كن كه ستمزده نشوم و حال آنكه تو بر دفاع از من قادرى، و ستم نكنم و حال آنكه تو بر جلوگیرى من توانائى و گمراه نشوم در صورتى كه هدایت من براى تو ممكن است، و فقیر نگردم با اینكه گشایش زندگیم از جانب تو است. و سركشى نكنم با اینكه توانگریم از ناحیه تو است.


خدایا بسوى آمرزش تو كوچ كرده‏ام. و بسوى عفو تو آهنگ نموده‏ام و به گذشت تو مشتاق شده‏ام. و به فضل تو اعتماد كرده‏ام. در صورتى كه موجبات مغفرت تو نزد م
ن نیست و چیزى كه بوسیله آن سزاوار عفو تو گردم در كردار من نیست. و پس از این حكم، كه من خود در باره خویش راندم جز فضل و احسان تو سرمایه امیدى ندارم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و بر من تفضل فرماى.


خدایا مرا به منطق هدایت گویا ساز، و به آئین تقوى ملهم نماى و به خوى و خصلتى كه پاكیزه‏تر است موفق‏دار و به كارى كه پسندیده‏تر است بگمار. خدایا مرا به بهترین راه روان ساز و چنان كن كه بر آئین تو بمیرم و هم بر آن آئین زندگى از سر گیرم. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا در مجارى اعمال و مجالى احوال از نعمت اعتدال برخوردار ساز و در اقوال و افعال از اهل صواب و سداد و از ادله هدایت و رشاد و از زمره صالحین عباد قرار ده و رستگارى در معاد و سلامت از كمینگاه عذاب را نصیبم فرماى. خدایا براى خودت از نیروهاى نفس من آنچه را كه باعث آزادى و پیراستگیش گردد بستان و آنچه را كه وسیله تأمین حوائج و اصلاح كار نفس من شود به آن باز گذار، زیرا نفس من در معرض هلاك است مگر آنكه توأش نگاه دارى. خدایا اگر عم بسوى من لشگر انگیزد ساز و سلاح من توئى و اگر از همه جا و همه كس محروم شوم هدف امیدم توئى و اگر حوادث و شدائد بر من هجوم آورد استغاثه‏ام بتو است و هر چه از دست برود عوضش، و هر چه تباه شود اصلاحش نزد تو، و هر چه را ناپسند دارى تغییرش به دست تو است. پس پیش از بلا عافیت، و پیش از طلب توانگرى، و پیش از گمراه شدن هدایت را بر من انعام كن، و مرا از رنج عیب جوئى بندگان محفوظ دار، و ایمنى از عذاب روز بازپسینم ارزانى دار، و از رهبرى كاملم برخوردار ساز.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و بدیها را به لطف خود از من بر طرف كن، و مرا به نعمت خود بپروران و به كرم خود اصلاح فرماى، و به احسان خود مداوا كن. و در سایه رحمتت جاى ده. و در خلعت خشنودیت بپوشان. و چون كارها بر من دشوار و درهم شود، به صواب ترین آنها و چون كردارها مشتبه گردد به پاكیزه‏ترین و نافع‏ترین آنها؛ و چون مذاهب متناقض شود و پسندیده‏ترین آنها موفق ساز.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و تاركم را به تاج بى‏نیازى بیاراى، و مرا به حسن تدبیر در امور بگمار، و دوام هدایت ارزانى دار، و به توسعه دستگاه آشفته مساز، و زندگى ساده و آرام عطا فرماى، و زندگانیم را به مشقت دائم و رنج روزافزون مبدل منماى و دعایم را بسویم بر مگردان، زیرا كه من براى تو معارضى نمى‏شناسم و با تو مثل و مانندى نمى‏پرستم.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا از اسراف بازدار. و رزقم را از تلف حفظ كن،و دارائیم را بوسیله بركت دادنش افزون ساز، و مرا در انفاق از آن در امور خیر به راه صواب رهبرى كن.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا از رنج بسیار كسب و تحصیل روزى بى‏نیاز ساز، و رزق بى‏دریغ روزى كن تا از عبادت تو به طلب رزق مشغول نگردم. و سنگینى وبال كسب روزى را بر دوش نكشم.


خدایا و آنچه را كه مى‏طلبم به قدرت خود برآور، و از آنچه مى‏ترسم مرا به جوار عزت خود پناه ده.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و آبرویم را به توانگرى نگاه‏دار، و منزلتم را به تنگدستى پست مكن، كه از روزى خوارانت روزى طلبم، و از اشرار خلقت خواهش عطا كنم. تا به ستایش آنكه به من عطاكند، و به نكوهش آنكه منع كند مبتلا گردم. در صورتى كه متصدى حقیقى عطا توئى. نه ایشان.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا تندرستیى در عبادت و آسایشى در پارسائى و علمى توأم با عمل، و پارسائیى مقرون با رفق و اقتصاد روزى ساز.


خدایا
مدت عمر مرا با عفو خود به پایان بر، و آرزویم را در امید رحمتت به تحقیق رسان.و راه‏هایم را براى رسیدن بسر منزل خشنودیت هموار ساز، و عملم را در همه احوالم نیكو گردان.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و مرا در اوقات غفلت براى یادكردن خود، متنبه كن. و در روزگار مهلت در اطاعت خود بكار دار، و راهى هموار بسوى محبت خود برایم آشكار ساز، و بوسیله آن خیر دنیا و آخرت را برایم كامل فرماى.


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. مانند بهترین رحمتى كه پیش از او بر كسى از خلق خود فرستاده‏اى، و بعد از او بر كسى خواهى فرستاد. و ما را در دنیا بهره‏اى نیكو و در آخرت نیز عطائى نیكو ببخش. و مرا به رحمت خود از عذاب دوزخ نگاه دار.


منبع: صحیفه سجادیه (امام سجاد (ع) )


http://iranika.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید