ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبك زندگي از نگاه امام علي علیه السلام/3

فهرست مطالب

118.  مسلمان آينه مسلمان است اگر لغزشي از مسلماني ديديد بضد او قيام نکنيد به نفعش کار کنيد با رفاقت و مدارا ارشاد و نصيحتش کنيد از اختلاف بپرهيزيد که موجب پراکندگي است راست گوييد تا مقرب شويد و اجر ببريد.  


119. هرکه با حيوان سواري سفر کند در وقت پياده شدن اول با آب و علف حيوان بپردازيد.


 120. در صورت حيوان نزنيد چه به شکر خدا تسبيح ميگويد .


121. هرکس در مسافرت گم شد يا جانش در مخاطره افتاد فرياد زند يا صالح اغثني : اي صالح بفريادم برس. در برادران جني شما شخصي به نام صالح است که براي رضاي خدا به منظور نجات شما روي زمين گردش ميکند چون صدا را بشنود اجابت کند گمشده را راهنمايي کند و حيوانش را نکه دارد.   


122. هرکه از شير بترسد جانش يا گوسفندش در خطر افتد دايره اي دور خود رسم کند و بگويد : اي خداي دانيال و چاه و خداي هر شير درنده مرا و گوسفندم را حفظ کن. 


123. هرکه از عقرب بترسد اين آيه ها را بخواند : سلام علي نوح في العالمين انا کذلک نجزي المحسنين انه من عبادنا المومنين.     


124. هرکه از غرق شدن بترسد بگويد : بسم الله مجريها و مرساها ان ربي لغفور رحيم بسم الله الملک القوي و ما قدروا الله حق قدر ه و الارض جميعا قبضته يوم القيمته و السماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالي عما يشرکون.<o:p&gt ;


125. روز هفتم براي نوزادان قرباني کنيد و هم وزن موي سرشان نقره صدقه دهيد پيغمبر ص در ميلاد حسن و حسين (ع) و ساير فرزندانش چنين کرد.   


126. وقتي چيزي به سائل دادي بگوييد براي شما دعا کند دعاي او در حق شما مستجاب است اما در حق خودش اثري ندارد چون غالبا دروغ ميگويد.


127. بعد از احسان به فقير دست خود را ببوسيد که صدقه را پيش از آنکه بدست سائل برسد خدا ميگيرد
چنانکه در قرآن است مگر نميدانيد آن خدا است که توبه بندگان را ميپذيرد و صدقات را ميگيرد.     


128. شب صدقه دهيد صدقه شبانه غضب خدا را خاموش ميکند.


129. گفتارتان را جزء اعمالتان حساب کنيد تا در غير کارهاي خير کمتر سخن گوييد.


130. از آنچه خدا روزي شما کرده انفاق کنيد که انفاق کننده مثل مجاهد در راه خداست هرکه بداند خدا عوض ميدهد سخاوت مندانه ميبخشد.


131. هرکه اول يقين داشت بعد شک کرد به يقين سابق عمل کند شک يقين را نميشکند.      


132.شهادت ناحق ندهيد.  


133.بر سر سفره اي که در آن شراب ميخورند ننشينيد کسي نميداند کي خدا او را ميگيرد ( شايد در همان مجلس عذاب يا مرگ فرا رسد )


134. بر سر سفره مثل  غلامان بنشينيد چهار زانو نزنيد که خدا اينگونه نشستن و اين نشيننده را خوش ندارد.


135. پيغمبران پس از نماز عشاء شام ميخوردند.


136. بدون شام نخوابيد که بدن ويران ميشود.


137.تب پيش در آمد مرگ و زندان خدا در زمين است خدا هر بنده اي را بخواهد باين زندان مي افکند اما تب گناه را ميريزد چنانکه کرک از گرده شتر ميريزد.


138. هر دردي از داخل بدن است بجز زخم و تب که ( از خارج ) به بدن ميرسد .


139. سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانيد که حرارت تب گوئيا از نفس جهنم است.     


140. تا مرض بر صحت غلبه نکند نبايد مسلمان درمان کند.


141. دعا قضا و قدرمحکم را برگرداند آنرا سپرخود قرار دهيد.         


142. وضو بعد از طهارت ده حسنه دارد خود را طاهر کنيد.


143. از تنبلي بر حذر باشيد که تنبل حق خدا را ادا نميکند.


144. بوي ناراحت کننده بدن را با آب برطرف کنيد.    </o:p&gt ;


145. هميشه خود را وارثي کنيد ( کثيف نباشيد)خدا بنده کثيفي را که موجب آزار همنشين است دشمن دارد.  


146. در نماز با ريش خود بازي نکنيد و به کاري که شما را مشغول کند نپردازيد. 


147. پيش از آنکه به کار ديگرسر گرم شويد به عمل خير بپردازيد.


148. مومن جانش از وي در عذاب است و مردم از او در آسايش.   


149. گفتارتان ذکر خدا باشد. 


150. از گناه بترسيد که مانع روزي ميشود.    


151. بيماران را با صدقه درمان کنيد.


152. اموال را با زکات بيمه کنيد.


153.نماز مايه تقرب پرهيزگاران است.  


154.حج جهاد مردم ناتوان است.


155. جهاد زن خوب شوهرداري کردن است.


156. فقر بزرگترين مرگ است.


157. کمي عائله خود ثروتي است.       


158. اندازه گيري نصف زندگي است.


159.غصه نصف پيري است.


 160. هرکه ميانه روي کند تهي دست نشود. 


    161. هرکه مشورت کند هلاک نشود.


162.احسان جز با مردم شرافتمند يا ديندار شايسته نيست.


163.هرچيز ميوه اي دارد ميوه احسان تعجيل در آن است.


164.هر که بداند خدا عوض ميدهد سخاوتمندانه بخشش کند.


165. هر که در مصيبت دست بر رانش زند اجرش پامال شود.


166.بهترين اعمال انتظار فرج از خداست. 


167.هرکه پدر و مادر را اندوهگين کند بر آنها ستم کرده.


168.با صدقه روزي را فرود آريد.


169.امواج بلا را پيش از رسيدن با دعا از خود بگردانيد به آن خدايي که دانه را شکافته و بندگان را آفريده هجوم بلا به جانب مومن از سرازير شدن سيل از بالاي تپه و دويدن اشتر سريعتر است.


170.از خدا عافيت از سختي بلا را بخواهيد که شدت بلا دين را بر باد ميدهد.


171.خوشبخت آن است که از ديگران پند گيرد     


172.با رياضت اخلاق نيک را در خود پرورش دهيد که انسان با خوي خوش به درجه روزه دار شب بيدار ميرسد.


173.هرکه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرک و خون دوزخيان بخوراند هر چند آمرزيده شود.


174.نذر گناه صحيح نيست.


175.قسم براي قطع رحم صحيح نيست.  


176.دعا کننده بي عمل مثل تير انداز بي زه است.   


177.زن مسلمان بايد خود را براي شوهر خوشبو کند.  


178.آن که در راه دفاع از مالش کشته شود شهيد است. 


179.مغبون نه ستوده است نه اجري دارد.


180.قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بي اجازه شوهر صحيح نيست.


181.يک روز تا شب ترک سخن روا نيست مگر به ذکر خدا مشغول باشد.  


182.پس از مهاجرت به شهر اسلامي بازگشت به وطن کفر جايز نيست و بعد از فتح ( مکه ) هجرت واجب نيست.


183.به تجارت پردازيد که از مال مردم بي نياز شويد خدا کاسب امين را دوست دارد.


184.هيچ کاري نزد خدا محبوب تر از نماز نيست هيچ کار دنيا شما را از نماز به وقت باز ندارد که خدا گروهي را مذمت کرده که از نماز سهو ميکنند يعني غافل ميشوند و وقت نماز را سبک مي گيرند.


185.بدانيد که دشمنان شما در کارهاي نيک تظاهر و ريا ميکنند و خداوند توفيق عمل خالص به آنان نمي دهد جز عمل خالص را هم نمي پذيرد.


186.نيکي کهنه نشود و گناه فراموش نگردد خداوند جليل با کساني است که پرهيزگار و نيکو کارند.&l t;o:p>


187.مومن به برادرش تقلب و خيانت نکند او را وانگذارد متهمش نکند به وي نگويد من از تو بيزارم.   


188.براي کارهاي بدنماي برادرت عذري بجوي اگر عذري نيافتي پرده پوشي کن.


189.از جا کندن کوهها از برانداختن سلطنتي که عمرش سر نيامده آسانتر است از خدا کمک خواهيد و صبر کنيد که زمين مال خداست به هر يک از بندگان بخواهد واگذار مي کند و سرانجام ( نيک ) از پرهيزگ
اران است.


190.پيش از وقت به کاري دست نزنيد که موجب پشيماني است مبادا طول مدت و مرور زمان دلهاي شما را سخت کند.


191.بر ناتوانان ترحم کنيد و بدين وسيله رحمت خدا را جلب کنيد.


192.از غيبت مسلمان بپرهيزيد خدا
فرموده : از يکديگر غيبت نکنيد هيچ يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟با اين آيه مسلماني حاضر به غيبت نميشود.


193.مسلمان نبايد در نماز دستها را مثل مجوسيان روي هم بگذارد.


194.مانند بندگان سر سفره بنشينيد و روي زمين غذا بخوريد.


195.ايستاده آب نخوريد.


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید