ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبك زندگي از نگاه امام علي علیه السلام/6

فهرست مطالب

326. به خدا جز مومن
مرا دوست ندارد و جز منافق با من دشمني نورزد.


327. هنگام ملاقات برادران مصافحه کنيد و با خوشروئي و خرمي با هم مواجه شويد تا چون جدا شويد گناهانتان بريزد.


328. چون يکي عطسه کند بگوئيد: ير حمکم الله او هم جواب دهد : يغفرالله لکم و يرحمکم خدا فرموده: چون به شما درود گويند بهتر از آن جواب دهيد يا همان را باز گوئيد.


329. با دشمن دست بده و مصاحفه کن ولو او مايل نباشد اين دستور خداست در قرآن فرموده: بدي را به بهترين وجه از خود بگردان آنگاه کسي که بينتان دشمني بوده چون دوستي مهربان خواهد شد اما اين رويه را جز مردان صابر و صاحبان بهره فراوان به کار نبندند.


330. کيفري بالاتر از اين براي دشمن نيست که درباره او فرمان خدا را اطاعت کني (و مرتکب گناهي نشوي) اين بس که بيني دشمن بمعصيت خدا مشغول است.


331. دنيا دست به دست ميگردد تو به نيکوترين وجه به دنبال بهره خويش باش تا نوبتت برسد.

332. مومن بيدار و مترصد و بيمناک است هميشه منتظر يکي از دو خير است ( يا وصول به رحمت الهي در آخرت يا بهره مندي از لطف او در دنيا ) از بلائي که مجازات گناه او است ميترسد و به رحمت خدا اميد وار است.


333. مومن از بيم و اميد خالي نيست از کرده هاي خود بيمناک است از وعده هاي خدا غافل نيست و از تهديدهاي او ايمني ندارد.


334. شما آباد کنندگان زمين ايد خدا شما را جانشين امتهاي گذشته کرده تا معلوم دارد چه ميکنيد؟ در کارهائي که خدا
مي بيند مراقب او باشيد.


335. از شاهراه خارج نشويد مبادا ديگران بجاي شما آنرا بپيمايند.


336. هرکه عقلش کامل باشد نيک رفتار و دين نگهدار است.


337. براي رسيدن به آمرزش پروردگار و بهشتي که به پهناي آسمانه
ا و زمين است سبقت گيريد که جز بوسيله تقوي به آن نميرسيد.


338. هرکس شيفته گناه شود از ياد خدا بي خبر ماند.


339. هرکه از پيشواي بر حق دريافت وظيفه نکند خدا شيطاني بر او بگمارد که دست از او بر ندارد.


&am p;nbsp;340. چرا مخالفان شما در گمراهي خود بصيرترند و در بذل ما سخاوتمندتر؟!اين نيست جز براي اينکه شما به زندگي پست دنيا ساخته ايد بظلم و ستم تن داده ايد و بي ارزش دنيا بخل مي ورزيد در آنچه مايه عزت و سعادت و غلبه بر دشمن است کوتاهي و قصور داريد. نه از خدا شرم ميکنيد و نه به فکر خويشتن ايد.


341. هر روز ستمي تازه ميکشيد و از خواب گران سربر نميداريد و سستي شما تمام نميشود.


342. نمي بينيد! دين و ديار شما روز به روز فرسوده تر ميشود و بغفلت ميگذرانيد؟ خدا به شما فرموده: ستمکاران را به پشتيباني نگيريد که آتش شما را فرا گيرد و جز خدا ياوري نداريد و کسي به ياري شما بر نخيرد.


343. بچه ها را در شکم مادر نامگذاري کنيد اگر نميدانيد پسر است يا دختر دو نام بر او بگذاريد چه اگر سقط شود و نامي نداشته باشد در قيامت از پدر مواخذه کند پيغمبر (ص) جنين زهرا ص را پيش از تولد محسن ناميد.


344. ايستاده آب نخوريد که باعث درد بي درمان است مگر اينکه خدا علاج کند.


345. چون سوار چهارپا شويد نام خدا بريد: بگوئيد سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کناله مقرنين و انا الي ربنا لمنقلبون.


346. هنگام حرکت براي سفر بگوئيد: اللهم انت الصاحب في السفر و الحامل علي الظهر و الخليفه في الاهل و المال و الولد.


347. چون در منزلي فرود آئيد بگوييد: اللهم انزلنا منز لامبارکاوانت خير المنزلين.


348. چون براي خريد جنس به بازار رويد بگوئيد: اشهد ان لاال
ه الا الله وحده لا شريک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اني اعوذ بک من صفقه خاسره و يمين فاجره و اعوذبک من بوار الايم.


349. کسي که پس از نمازي به انتظار وقت نماز ديگر در مسجد بنشيند زوار خدا محسوب ميشود و بر خدا لازم است که زوارش را احترام کند و حاجتش را بر آورد.


350. آنکه به سفر حج يا عمره ميرود مهمان خدا است و بر خدا لازم است که مهمانش را گرامي دارد و مشمول عفو خود قرار دهد.


351. هرکه به کودک بي خبري شراب دهد که مستش کند خدا او را در چرک بدن زنان زناکار حبس کند تا از عهده جواب اين جنايت برآيد.


352. صدقه براي مومن سپر بزرگي است در برابر آتش و براي کافر مانع اتلاف مال است در دنيا عوض ميگيرد مانع بلا است و در آخرت نصيبي ندارد.


353. دوزخيان را زبان در آتش افکنده.


354. نوريان را زبان نوراني کرده زبان را نگه داريد و به ذکر خدا مشغولش کنيد.


355. پليدترين کارها آنست که گمراهي آورد و بهترين دست رنج کار خير است.


356. از صورتگري بپرهيزيد که روز قيامت بازخواست کنند.


357. اگر کسي خار و خاشاکي از تو دور کرد بگو خدا آچه را نميپسندي از تو دور کند.


358. اگر موقع بيرون آمدن از حمام برادرت گفت گوارا باد آب گرم ( عافيت باشد ) بگو: آسوده خاطر باشي.


359. اگر گفت درود خدا بر تو بگو درود خدا بر تو جايت بهشت باشد.


360. در راه قضاي حاجت نکن.


361. تقاضا بعد از مدح و ثنا است اول مدح خدا گوئيد بعد حاجت خواهيد.


362. اي دعا کننده مطلب حرام و نشدني درخواست مکن.


363. اگر خواستيد ميلاد پسري را به پدر تبريک گوييد بگوئيد خدا اين موهبت را مبارک کند او را نيرومند کند و احسان وي را قسمت تو نمايد.


364. چون کسي از مکه بازگردد ميان چشمانش را ببوس که به خانه خدا افتاده دهانش را بوسه ده که با آن حجرالاسود را بوسيده که پيغمبر (ص) هم بر آن بوسه زده پيشاني و صورتش را ببوس براي عرض تبريک بگو خدا حجت را قبول کند بر کوششت ترحم فرمايد آنچه خرج کردي عوض دهد اين سفر را آخرين زيارتت قرار ندهد.


365. از فرومايگان بترسيد اينها مردمي هستند که از خدا نميترسند کشندگان پيمبران و دشمنان ما در اين طبقه اند.


366. خداوند متعال توجهي به زمين کرد و ما را انتخاب فرمود و براي ما هم شيعياني گزيد که ما را ياري کنند در شادي ما شاد باشند و در اندوه ما غمگين و مال و جانشان را در راه ما دريغ ندارند اينها از ما هستند و ما از اينهائيم.


367. هر يک از شيعيان ما که عملي بر خلاف دستور ما انجام دهد پيش از مرگ بلائي به جان يا مال يا اولادش برسد که از گناه پاک و هنگام لقاي پروردگار گناهي نداشته باشد اگر باز چيزي مانده باشد در دم مرگ بر او سخت گيرند تا آمرزيده شود.


368. شيعيان ما چون بميرند صديق و شهيد در شمار آيند چه ولايت ما را تصديق کرده اند و در راه ما براي خدا و رسول دوستي و دشمني کرده اند خدا فرموده: ( آنها که به خدا و پيغمبر ايمان آرند آنان نزد خدا صديقان ( راستي پيشه گان ) و شهيدان اند و اجر و نور خويش دارند )


369. بني اسرائيل هفتادو دو فرقه شدند اين امت هفتادو سه فرقه شوند و تنها يک فرقه بهشتي اند.


370. هرکه سر ما را فاش کند خدا ( حرارت ) آهن را به او بچشاند.


371. نوزاد را روز هفتم ختنه کنيد از سرما و گرما هم نترسيد چه آنکه ختنه پاک کننده بدن است.


372. و زمين از بول ختنه نشده به خدا مي نالد.


373. مستي چهارگونه است مستي شراب مستي ثروت مستي خواب و مستي سلطنت


374. هنگام خواب دست راست زير گونه راست نهيد کسي نميداند از خواب برميخيزد يا نه.


375. من دوست دارم مومن پانزده روز يک بار نوره بکشد.


376. ماهي کم بخوريد که بدن را آب ميکند بلغم را زياد و خون را غليظ مينمايد.


377. سر کشيدن شير ، خوردن شير درمان هر دردي است بجز مرگ.


378. انار را با پيه آن بخوريد که معده را دباغي ميکند.


379. هر دانه انار که در معده قرار گيرد تا چهل شب دل را زنده کند و جان را از امراض امان بخشد و وسوسه شيطان را براند.


380. سرکه نان خورش خوبي است صفرا بر و حيات بخش قلب است.


381. کاسني بخوريد که در هر صبحگاه قطره اي شبنم بهشتي بر برگ آن مينشيند.


382. آب باران بخوريد که بدن را پاک کند و مرض را براند خدا فرموده: ( از آسمان باران فرود آورد تا شما را پاک کند و آلودگي شيطان را از جانتان دور کند و دلها را محکم و قدمها را استوار نمايد)


383. سياه دانه دواي هر دردي است مگر زهر آگين باشد.


384. گوشت گاو درد است.


385. و شيرش دوا


386. و روغنش شفا


387. براي زن آبستن دوا و غذايي بهتر از خرماي تازه نيست خداي متعال به مريم فرمود: ( درخت خرما را به جانب خود تکان ده خرماي تازه برايت فرو ريزد بخور و بنوش و چشم روشن دار )


388. با خرما کام نوزادان را برداريد پيغمبر (ص) با حسن و حسين (ع) چنين کرد.


389. چون کسي اراده کند با زن خود بياميزد شتاب نکند زنان هم کارهائي دارند.


390. اگر کسي زن بيگانه اي ديد که از او خوشش آمد بازن خويش همبستر شود که او هم خواسته او را دارد مبادا شيطان را بدل راه دهد چشم از نامحرم بگراند.


391. اگر زن ندارد دو رکعت نماز بگزارد و بسيار شکر خدا کند و صلوات
بر پيغمبرص فرستد سپس از فضل خدا طلب کند البته از رافت و مهرباني خود بي نيازش کند.


392. هنگام مباشرت با زن سخن کوتاه کنيد که موجب گنگي ( فرزند ) است.


393. کسي بداخل فرج همسرش نگاه نکند ممکن است چيز ناپسندي به بيند علاوه باعث کوري ( فرزند ) است.


394. هنگام جماع بگوييد: اللهم اني استحلک فرجها بامرک و قبلتها بامانتک فان قضيت لي منها ولدافا جعله ذکر اسويا و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شريکا.


395. اماله يکي از چهار درمان است پيغمبر (ص) فرمود: بهترين دارو اماله است شکم را بزرگ کند درد درون را برطرف نمايد و بدن را نيرو دهد.


396. با بنفشه انفيه بسازيد.


397. حجامت را از دست ندهيد.


398. اول و نيمه ماه جماع نکنيد که شيطان در فرزند شرکت ميکند.


399. از نوره کشيدن و حجامت چهارشنبه اجتناب کنيد که چهارشنه روز نحس دائمي است و جهنم آنروز خلق شده.


400. در روز جمعه ساعتي است که هرکه حجامت کند بميرد.


( کتاب نصايح باب چهارصد از صفحه 373 تا 404 )


پایگاه خبری تعامل www. taamolnews. ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید