ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام/2

فهرست مطالب

61. در آنچه نزد خدا است رغبت کنيد.


62. به دنبال
طاعت رويد.


63.و رنج آنرا تحمل کنيد


64. چه زشت است مومن رسوا وارد بهشت شود.


65. روز قيامت ما را بتکلف و رنج گناهانتان دچار نکيند يعني گناه چندان نباشد که شفاعتش ميسر نشود عبارت احتمال معناي ديگر هم دارد )
روز قيامت خود را در برابر دشمنان رسوا نکنيد شما که دعوي داريد ما نزد خدا رتبه و مقام داريم با آلودگي به اين دنياي بي مقدار خود را دروغگو معرفي نکنيد.


66. دستورهاي خدا را رها نکنيد که بين شما و خوشي (دائم) و ديدار محبوب فاصله اي نيست جز اينکه پيغمبر(ص) حاضر شود و شما را از وضع آينده آگاه کند و بشارت از جانب بيايد و ديده ها روشن گردد و عاشق ديدار حق شويد(يعني فاصله غير از مرگ نيست)و البته آنچه نزد خدا است بهتر و پايدار تراست.


67. دستورهاي خدا را رها نکنيد که بين شما و خوشي دائم و ديدار محبوب فاصله اي نيست جز اينکه پيغمبر حاضر شود و شما را از وضع آينده آگاه کند و بشارت از جانب خدا بيايد و ديده ها روشن گرددو عاشق ديدار حق شويد ( يعني فاصله غير از مرگ نيست) و البته آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.


68. ضعيفان را تحقير نکنيد هر که مومني را حقير شمارد خدا او را با آن مومن در بهشت جمع نکند (يعني او را به بهشت نبرد) مگر اينکه توبه کند.


69. اگر مومني حاجت برادرش را فهميد او را وادار به اظهار نکند ( پيش از اظهار حاجتش را روا کند) به يکديگر کمک و مهرباني و بخشش کنيد. به سان منافقان نباشيد که ميگويند ولي عمل نمي کنند.


70.ازدواج کنيد که سنت پيغمبر (ص) است آنجناب مکرر ميفرمود هرکه خواهد از سنت من متابعت کند ازدواج نمايد که از جمله سنتهاي من است.


71. و در طلب فرزند باشيد که من فردا به کثرت جمعيت شما بر ساير امتها افتخار کنم شير زناکار و ديوانه به فرزندانتان ندهيد که شير موجب سرايت است.


72. از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چينه دان ندارند اجتناب کنيد.  


73. از خوردن گوشت درندگان نيشدار و پرندگان چنگال دار پرهيز کنيد. 


74.سپرز( دمبلان گوسفند ) نخوريد که خون را فاسد ميکند.


75. سياه نپوشيد که لباس فرعون است. 


76. از غده هاي گوشت اجتناب کنيد که رگ خوره را تحريک ميکند. 


77. در دين قياس نکنيد که بسياري از احکام ديني قياسي نيست جمعيت هايي بيايند که قياس را به کار برند اينان دشمن دين اند اول کسي که قياس کرد شيطان بود.


78. کفشهاي هموار نپوشيد که کفش فرعون است او اول کسي بود که اينگونه کفش پوشيد


79. با ميخواران مخالفت کنيد.


80. خرما بخوريد که شفاي هر دردي است


81. از گفتار پيغمبر (ص)پيروي کنيد که فرمود : هرکه يک در سوال بر روي خود بگشايد خدا يک دراز فقر برويش باز کند


82. زياد استغفار کنيد که موجب وسعت رزق است


83. هر چه بتوانيد عمل خير جلو فرستيد که فردا مي يابيد  


84. از مجادله بپرهيزيد که توليد شک ميکند.


85. هرکه به خدا حاجتي دارد در سه وقت بخواهد : يکي در روز جمعه و هنگام ظهر يکي موقع وزيدن باد و باز شدن درهاي آسمان و فرود آمدن رحمت و آواز دادن پرندگان سوم آخر شب نزديک طلوع فجر که دو فرشته صدا ميزنند آيا توبه کننده اي هست که توبه اش را قبول کنند ؟ آيا سائلي هست که خواسته اش را بدهند ؟ آيا آمرزش خواهي هست که او را بيامرزند ؟ آيا حاجتمندي هست که حاجتش را روا کنند ؟ منادي خدا را جواب دهيد.


86. بين سپيده دم و طلوع خورشيد به دنبال روزي رويد که از گذشتن روي زمين در تحصيل معاش موثرتر است اين ساعتي است که خدا رزق بندگان را قسمت ميکند.


87 . هميشه منتظر فرج و گشايش باشيد هيچگاه از رحمت خدا نا اميد نشويد که هيچ عملي را خدا مانند انتظار فرج دوست ندارد.&nb
sp; 


88. بعد از نماز صبح بر خدا توکل کنيد که اين وقت بر آمدن حاجتها است.


 89. با شمشير به جانب حرم (مکه) نرويد.


90. در نماز شمشير پيش رو نگذاريد که قبله امن است.


91. هنگام مسافرت مکه به زيارت پيغمبر (ص) رويد که دستور خدا است و ترکش جفا و ناسپاسي است.  


92 . به زيارت قبر هايي که خدا رعايت حقش را لازم کرده برويد و آنجا طلب روزي کنيد.


93. گناه کم را کوچک نشماريد که کم کم
زياد ميشود.


94. سجده را طول دهيد که هيچ عملي براي شيطان از اين سخت تر نيست که ببيند پسر آدم در سجده است چه او مامور به سجده شد و نافرماني کرد و اين دستور را اطاعت ميکند و رستگار ميشود.


95. مرگ و موقع خروج از قبر و ايستادن برابر خدا را بسيار ياد کنيد تا مصيبتها بر شما آسان شود.


96. اگر به درد چشم مبتلا شديد آيه الکرسي بخوانيد و به خود تلقين کنيد که خوب شدم انشاء الله بهبودي پيدا مي کنيد.


97. از گناه اجتناب کنيد که هر گرفتاري و تنگي رزق در اثر گناه است حتي خراش بدن و زمين خوردن و مصيبت   خدا فرموده : ((هر مصيبتي به شما رسد نتيجه کردار خود شما است و بسياري را هم خدا مي بخشد)). 


98. بر سر سفره غذا نام خدا ببريد و طغيان نکنيد که نعمت و روزي خدا است ميخوريد.


99. با نعمت خوش رفتاري کنيد که نعمت از دست مي رود و هر عملي به آن کرده باشيد شهادت ميدهد.


100. هر که به رزق کم قانع شود خدا هم به عمل اندک او راضي ميشود.


101. از تقصير بپرهيزيد که روزي حسرت ميخوريد که حسرت فايده ندارد.


102 . در ميدان جنگ رو به دشمن کمتر سخن گوئيد و بسيار ياد خدا کنيد و پشت به دشمن نکنيد که موجب غضب خدا هست.


103. اگر در ميدان ديديد يکي از برادرانتان مجروح شده يا عقب نشيني کرده يا دشمن در او طمع بسته با جان خود در حفظ او بکوشيد.


104. هرچه بتوانيد کار خير کنيد که از مرگ بد جلوگيري ميکند .


& lt;P style=”TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto” dir=rtl class=MsoNormal align=justify>105. هرکه ميخواهد بداند مقامش نزد خدا چگونه است به بيند مقام خدا هنگام گناه در نظر او چگونه است؟ اگر خدا در نظرش عظمت دارد و گناه را به احترام فرمان او ترک ميکند او هم نزد خدا مقامي دارد.   


 106. هيچکس چيزي با برکت تر از گوسفند براي عائله اش در منزل تهيه نکرده هرکه يک گوسفند در خانه داشته باشد روزي يک مرتبه ملائکه برايش تقديس و تسبيح ميکنند و هرکه دو تا داشته باشد دو مرتبه و هرکه سه تا داشته باشد سه مرتبه ميگويند مبارک باشد.  


   107 . هرگاه مسلماني ضعيف شد گوشت و شير بخورد که خدا در آنها قوت نهاده .


108. براي سفر حج لوازم سفر را قبلا تهيه کنيد خداوند ميفرمايد : اگر خيال حرکت داشتند وسائلي تهيه کرده بودند . ( اين دستور براي اين است که گاهي آماده نبودن موجب ترک حج ميشود).


109. در آفتاب پشت به خورشيد بنشينيد که خورشيد هر درد خفته اي را بيدار ميکند.


110. در سفر حج به خانه خدا زياد بنگريد که خدا آنجا صدو بيست رحمت دارد شصت تا براي طواف کنندگان چهل تا براي نماز گزاران بيست تا براي نگاه کنندگان.


111. ميان در خانه و حجر الاسود به گناهاني که در نظر داريد اقرار کنيد هر کس آنجا گناهانش را بشمارد و اقرار کند و از خدا آمرزش خواهد بر خدا حق است که او را بيامرزد.


112. پيش از آمدن بلا دعا کنيد.


113. پنج وقت درهاي آسمان باز است : وقت آمدن باران هنگام جنگ موقع اذان در حال قرائت قرآن ظهر و سپيده دم .   


114. کسي که ميت را غسل ميدهد بايد بعد از کفن کردن او غسل کند.


115 . کفن را با عود معطر نکنيد جز کافور عطري به مردگان نزنيد که ميت مثل حاجي در احرام است.


116 . به بستگانتان سفارش کنيد با لاي سر مرده سخنان مناسب گويند . زنان بني هاشم پس از مرگ پيغمبر ص به همدردي حضرت زهرا س آمدند ( و به شمردن فضائل پيغمبر ص و گريه زاري پرداختند ) حضرت فرمود : شماره را رها کنيد و به دعا پردازيد.  


117 . به زيارت مردگان برويد که به ديدار شما خرسند ميشوند و سر قبر پدر و مادر اول در حق آنها دعا کنيد و بعد حاجت خود را (از خدا ) بخواهيد.       


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید