ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

عملکرد مدیریت مؤسسات قرآني مردمی در توسعه فرهنگ قرآنی

فهرست مطالب

قرآن کريم اين وحي ناب خداوند، ريسمان استوار و دستاويز محکمي است که خداوند براي جان هاي مستعد و مشتاق، به سوي زمين فرو فکنده است، تا بندگانش به آن چنگ زنند و به بهشت قرب وي فرا روند و در جايگاه صدق بيارامند.
یکی از اصول توسعه تشکل ها و مؤسسات مردمی در روند مسئولیت پذیري در طرح هاي ملی و منطقه اي بهبود عملکرد مدیریت می باشد و مؤسساتی که بر پایه تجارب و دیدگاه هاي علمی و عملی و اصولی و بر اساس تحقیقات و برنامه ریزي دقیق و فرایند مدار در ایجاد زمینه فعال و کارآمد در عرصه ملی تلاش نموده و صاحب نظریه هستند، قطعاً در این مسیر، موفقیت هاي چشمگیري دست پیدا کرده اند.
مؤسسات قرآنی مردمی هم از این منظر داراي اهمیت می باشند، لذا در این نوشتار سعی کرد هایم به راهکارهایی جهت موفقیت در این راستا و بیان موانع پیش روي این حرکت، اشاره نموده تا مؤسسات قرآنی مردمی با این الگو و با استفاده از این محور ها، در مسیر خدمت به نشر و ترویج فرهنگ ناب قرآنی و سهیم شدن در رسیدن به سابقه مطلوب قرآنی گامهاي مؤثري بردارند. ان شاء الله
بخش اول:
راهکارهاي پیشنهادي در جهت بهبود عملکرد مدیریت مؤسسات قرآنی مردمی

1 اطمینان یافتن از درك صحیح اهدف و چشم انداز توسعه قرآنی.
2 ارزیابی از توانمندي بالقوه مؤسسه در جهت به فعل رساندن تواناییها.
3 تعیین شاخص هاي عملکردي در حوزه مؤسسه قرآنی.
4 بررسی راههاي احتمالی جهت جایگزین نمودن در برنامه هاي نامناسب.
5 تعیین اولویت ها و طرح هاي هماهنگی مؤسسه براي انجام فعالیت ها.
6 تعیین تیم فکري (اتاق فکر) و تیم اجرایی به منظور مدیریت صحیح و اتخاذ نظارت پایدار.
7 تعیین طرح هاي عملی تفصیلی به جهت روشن شدن مسیر اجرا (گانچارت).
8 بازنگري مستمر در فرایند اجرا.
9 ارزیابی و شناخت آسیب هاو انتخاب راه هاي جبرانی.
10 توجه به روند پیشرفت فعالیت و استفاده از روش هاي مدیریت تشویق جهت تسریع در امور.
11 تبیین نقش مشارکت بین تمامی نیرو هاي مؤسسه جهت ایجاد خود باوري.

: نمودار 1


بخش دوم:
موانع رشد و تحول مؤسسات قرآنی مردمی در مدیریت عملکرد در راستاي توسعه فرهنگ قرآنی

1 عدم تحلیل منطقی در گلوگاه هاي موجود در فرآیند مدیریت عملکرد.
2 عدم توجه به نقش و میزان مشارکت نیروها در بهبود مدیریت عملکرد.
3 عدم تعیین گانچارت ساختاري اهداف و نبود رویکرد عملیاتی در فرایند فعالیت.
4 عدم شناخت کامل از ظرفی ت هاي مؤسسه در جهت پیاده سازي طرح هاي بزرگ.
5 عدم تبیین استراتژي مقابله با تغییر در صورت به وجود آمدن مشکلات اجرایی و یا برنامه هاي احتمالی.
6 عدم داشتن اطلاعات و آمار و نبود بانک اطلاعاتی از پیشینه و سوابق طرح هاي برزگ ملی.
7 نداشتن رویکرد مثبت به روش هاي نوین علمی در بهبود عملکرد مدیریت مؤسسات مردمی.
8 عدم شناخت و نیازهاي مخاطبین به منظور برنامه ریزي منسجم و عملیاتی در حوزه هاي قرآنی.
9 عدم ارزیابی مستمر در فرایند برنامه.
10 عدم آشنایی با قوانین در جهت ایجاد تعامل بین نهاد هاي غیردولتی و دولتی.
11 نبود برنامه بودجه و پشتیبانی به منظور روند صحیح انجام فعالیت ها.

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید