ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اعجاز عددی قرآن کریم

فهرست مطالب

تساوی عددی و هماهنگی رقمی و تناسب در موضوعات قرآن كریم چیزی است كه قدرت بشـری از ذكر آن به گونه ای فـرا گیـر نـاتوان اسـت، و از توضیـح كـامل بیان شامل آن در می ماند و از اینكه بتواند حق این معجزه بزرگ را از لحاظ اعداد و ارقام و شرح و تفسیر كاملاً ادا كند ناتوان است.به عنوان نمونه تعدادی از تناسبهای عددی آیات قرآن را جهت استفاده علاقمندان می آوریم.

اَجْر:
واژه اَجْرْ) مزد) 108 بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه فِعْلْ (كار) آمده است.و جزاءكیفر – پاداش” 117 بار در قرآن به كار رفته و مَغْفِرَتْ 334 بار، در نتیجه، مُزد با كار و حِساب با عدل و داد در قرآن بر ابر آمده است. ولی آمرزش دو برابر كیفر به كار رفته است و این یكی از شگفتیهای تساوی و تناسب و توازن در آیات قرآن است.

اَلْبابْ:
كلمه (اَلْباب ْ) به معنی (مغزها -خردها) 16 بار در قرآن آمده است كه با كلمه اَلْاَفْئِدَة (دلها) برابر است.


اِبْلیسْ:
در قرآن لفظ اِبْلیسْ 11 بار آمده و عینا ًبه همین تعداد یعنی 11 مرتبه فرمان به اِسْتِعاذِه (پناه بردن به خدا) تكرار شده است.
اِنْفاقْ:

واژه اِنْفاقْ و مشتقاتش73 بار در قرآن آمده است كه با لفظ رِضا (خوشنودی) و مشتقات آن برابر است.


اَصْنامْ:
الفاظ اَصْنام ْ) بتها) و خَمْر ْ(شراب مست كننده) و خِنْزیرْ (خوك) و بَغْضاء ْ(دشمنی شدید) و حَصَب ْ(پـاره سنگ است كه به مـردم (گناهكاران) اصابت می كند و بـدیـن وسیلــه عــذاب می شوند) و تَنْكیلْ (تعذیب- عذاب كردن شدید) و حَسَد ْ(رشك) و خِیبَت ْ(ناكامی -نومیدی) هر كدام 5 بار در قرآن
مجید به كار رفته، با وجود آنكه به گونه ای پراكنده و دور از یكدیگر در سوره های قرآن واقع شده اند.


آیاتْ:
واژه آیات 382 بار در قرآن آمده و با توجه به اینكه واژه النّاسْ (مردم) 241 بار و اَلْملائِكَة (فرشتگان) 86 بار و عالَمین (جهانیان) 73 بار در قرآن به كار رفته، كلمه آیات (نشانهها) به اندازه مجموع واژه های ناس و ملائكه و عالمین به كار رفته است.


ایمانْ:
ایمان و مشتقات آن 811 بار در قرآن به كار رفته و لفظ عِلْم و مشتقات آن 782 بار و مترادف علم یعنی كلمه مَعْرِفَتْ با مشتقاتش29 مرتبه در قرآن كریم آمده است.در نتیجه علم و معرفت و مشتقات آن دو مجموعاً 811 بار تكرار شده اند كه مساوی با لفظ ایمان به كار رفته اند.


اَلنّاسْ:
كلمه اَلنّاس و مشتقات و مترادفات آن 368 بار در قـرآن آمده و این مساوی با واژه رَسول می باشد كه با مشتقاتش 368 بار در قرآن به كار رفته است.


بُخْلْ:
كلمه بخل در قرآن كریم 12 مرتبه آمده كه با لفظ حسرت (دریغ-اندوه) و طَمَع ْو جُحُود (انكار ورزیدن) برابر است.


بَصَرْ:
تعداد مواردی كه در قرآن از (بَصَر ْو بَصیرَة) یاد شده 148 مرتبه می شود، كه با تعداد مواردی كه از (قَلْب و فُؤاد) سخن رفته برابر است.


بَعْثْ:
لفظ بَعْث ْ(زنده كردن مردگان) و مشتقات و مردافات آن 45 بار در قرآن كریم آمده، و درست به اندازه و لفظ صِراط است.


بِرّ:
لفظ بر ّ(نیكی) و تمام مشتقاتش 20 بار در قرآن آمده، كه با واژه ثَواب و مشتقاتش برابر است.


تَلاوَت:
كلمه تلاوت (خواندن – پیروی كردن) در قرآن 62 بار آمده و با موارد به كار رفته واژه صالِحاتْ برابر است.


جَحیم:
كلمه جحیم (دوزخ) 26 بار در قرآن تكرار شده، كه برابر با لفظ عِقاب (كیفر) می باشد.


حِساب:
كلمه حساب 29 بار در قرآن به كار رفته كه درست به اندازه موارد به كار رفته واژه (عَدْل ْو قِسْط) می باشد. زیر ا14 بار واژه عدل و 15 بار واژه قسط در قرآن كریم به كار رفته است.


حَیاتْ:
كلمه حیات و مشتقاتش در آنجا كه ویژه حیات انسان است به شمار می رود 145 بار در قرآن كریم آمده است و درست به همین اندازه واژه مرگ و مشتقاتش در قرآن به كار رفته است.


حَرْثْ:
واژه حرث (كِشت) 14 بار در قرآن آمده، و به همین اندازه واژه ِزراعَت (كشاورزی) به كار رفته، و جالب است كه لفظ فاكهة (میوه) نیز به همین اندازه است.


حَرْبْ:
كلمه حرب) جنگ) و مشتقاتش 6 بار در قرآن آمده، و جالب اینكه تعداد واژه أسری (اسیران) نیز به همین اندازه به كار رفته است.


دُنیاوِآخَرَتْ:
كلمه دنیا در قرآن 115 بار رفته و واژه آخرت نیز عینا ً115 بار در قرآن آمده است.در صورتی كه لفظ دنیا به تنهایی و جدا از لفظ آخرت و همچنین لفظ آخرت جدای از لفظ دنیا در آیاتی چند به كار رفته اند با این همه تعداد واژه دنیا و آخرت برابرند.


خِیانَتْ:
كلمه خیانت 16 بار د
ر قرآن آمده كه درست مساوی لفظ خُبْثْ (ناپاك) می باشد
.


دینْ:
كلمه دین و مشتقات آن 92 بار در قرآن به كار رفته است كه با واژه مساجد و مشتقاتش كه در قرآن آمده برابر است.


رُسُل& lt;B>:
واژه رسل 368 بار تكرار شده و واژه نبی 75 بار و بَشیر 18 بار و نَذیر 57 بار كه مجموع ارقام مذكور 518 مرتبه است، جای شگفتی است كه این عدد با تعداد مواردی كه اسامی پیامبران آمده، برابر است، یعنی اسامی پیامبران الهی (آدم، نوح، ابراهیم000) نیز 518 بار در قرآن به كار رفته است.


رَحیم:
لفظ رحیم كه در اسماء حسنی برای خداوند است 114 بار در قرآن آمده، در حالی كه رَحمان 57 بار آمده كه درست نصف لفظ رحیم می باشد به علاوه رقم 114 همان عددی است كه سوره های قرآن كریم به تعداد آن نازل شده است.


سَلام:
واژه سلام و مشتقاتش50 بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه طیبات (پاكیزه ها) به كار رفته است.


شَهر:
خداوند در قرآن می فرماید: ” اِنَّ عَّدَةَ الشُهُورِ عِنْدَاللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرَاً فی كِتابِ اللهسوره توبه آیه 26یعنی ” تعداد ماهها نزد خدا و در كتاب او دوازده ماه است ” آنگاه می بینیم واژه شهر (ماه) 12بار در قرآن مجید تكرار شده است، یعنی درست به اندازه ماههای سال و واژه یَوم (روز) با سایر م
وارد 365 در قرآن آمده است كه درست به تعداد روزهای سال است و نیز واژه یَوم به صورت جمع یعنی (اَیّام) و مثنی (دو روز)
و اَیاماً جمعاَ 30 بار به كار رفته كه به اندازه روز های ماه می باشد.


صالِحات:
صالحات (كارهای درست) و همه مشتقات آن 167 بار در قرآن به كار رفته، و عیناً به همین تعداد لفظ (سَیّئات) یعنی بدیها با تمام مشتقاتش به كار رفته است.


صَیْف:
واژه صیف و اَلْحرّ (تابستان و گرما) و اَلشِّتاءْ و اَلْبَرْددْ (زمستان و سرما) در قرآن كریم با یكدیگر برابرند و هر كدام 5 بار آمده است.با آنكه جز در سوره قریش آیه 2 و 3در جای دیگر از قرآن با یكدیگر به كار نرفته اند.


صِیام:
واژه صیام (روزه) و صَبْر (شكیبایی) و دَرَجات و شَفَقَت (بیمناكی – مهربانی) هر كدام 14 بار در قرآن آمده و با هم به طور مساوی به كار رفته اند.


صَلوة:
واژه صلوة (نماز -دعا) 67 بار در قرآن به كار رفته، كه با واژه نَجات و مَلائِكَة و قُرآن به كار رفته است.


طُهر:
واژه طهر (پاكی) و تمام و مشتقاتش31 بار در قرآن كریم آمده است كه با موارد به كار رفته واژه اِخْلاص و تمام مشتقاتش برابر است.


http://ahmadmotaleby.mihanblog.com

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید