ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام زکات/ بخش سوم

زکات شتر، گاو و گوسفند


س 94 _ زکات شتر، گاو و گوسفند چند شرط دارد؟
ج _ زکات شتر، گاو و گوسفند به غیر از شرطهای که گفته شد، دو شرط دیگر نیز دارد:
اول _ باید حیوان در تمام سال بیکار باشد.
دوم _ باید در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن، از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک شخصی دیگری بچرد، زکات ندارد.


س 95 _ اگر انسان برای گاو، گوسفند و شتر خود، چراگاهی که کسی آن را نکاشته بخرد یا اجاره کند آیا باید زکات بدهد؟
ج _ معلوم نیست زکات بر او باشد.


س 96 _ اگر برای چراندن در آن، باج بدهد، آیا باید زکات بپردازد؟
ج _ بنابر احتیاط واجب باید زکات بپردازد.


 


نصاب شتر


س 97 _ شتر چند نصاب دارد؟
ج _ شتر دوازده نصاب دارد.


س 98 _ نصاب اول شتر چقدر است؟
ج _ پنچ شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد، زکات ندارد.


س 99 _ نصاب دوم شتر چه مقدار است؟
ج _ ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.


س 100 _ نصاب سوم شتر چقدر است؟
ج _ پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.


س 101 _ نصاب چهارم شتر چه مقدار است؟
ج _ بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.


س 102 _ نصاب پنجم شتر چقدر است؟
ج _ بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.


س 103 _ نصاب ششم شتر چقدر است؟
ج _ بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.


س 104 _ نصاب هفتم شتر چه
مقدار است؟
ج _ سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.


س 105 _ نصاب هشتم چه مقدار است؟
ج _ چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.


س 106 _ نصاب نهم شتر چه مقدار است؟
ج _ شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.


س 107 _ نصاب دهم شتر چه قدر است؟
ج _ هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشد.


س 108 _ نصاب یازدهم شتر چقدر است؟
ج _ نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهار شده باشد.


س 109 _ نصاب دوازدهم شتر چه مقدار است؟
ج _ صد و بیست و یک شتر و بالاتر که باید یا چهل، چهل حساب کند و برای هر چهل، یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده است، یا پنجاه پنجاه حساب کند و برای هر پنجاه، یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد. و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت، بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه شتر بیشتر نباشد.
مثلا اگر یک صد و چهل شتر دارد، باید برای صد، دو شتری که داخل سال چهارم شد، و برای چهل یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.


س 110 _ آیا زکات بین دو نصاب واجب است؟
ج _ زکات بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم کرده است، نرسیده فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و هم چنین است در نصاب های بعد.


 


نصاب گاو


س 111 _ گاو، چند نصاب دارد؟
ج _ گاو دو نصاب دارد.


س 112 _ نصاب اول گاو چه مقدار است؟
ج _ نصاب اول، سی است. وقتی شماره گاوها به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد، داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده، بابت زکات بدهد.


س 113 _ نصاب دوم زکات چه قدر است؟
ج _ چهل و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد.


س 114 _ آیا زکات بین سی و چهل واجب است؟
ج _ زکات بین سی و چهل واجب نیست، مثلا کسی که سی و نه گاو دارد فقط باید زکات سی گاو را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد.


س 115 _ هنگامی که تعداد گاوها به شصت رسیده زکات آن چند گاو است؟
ج _ هنگامی که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول است باید دو گوساله که داخل
سال دوم شده بدهد و هم چنین هر چه بالاتر رود، باید یا سی سی حساب کند یا چهل چهل، یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را بپردازد. ولی بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند از نه بیشتر نباشد. مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید سی و چهل حساب کند و برای سی گاو آن زکات سی و برای چهل گاو آن زکات چهل را بدهد، اما اگر سی و سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می ماند.


 


نصاب گوسفند


س 116 _ گوسفند چند نصاب دارد؟
ج _ گوسفند، پنج نصاب دارد.


س 117 _ نصاب اول گوسفند چه مقدار است؟
ج _ چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره گوسفندان به چهل نرسیده، زکات
ندارد.


س 118 _ نصاب دوم گوسفند چه مقدار است؟
ج _ صد و بیست، و یک و زکات آن دو گوسفند است.


س 119 _ نصاب سوم چقدر است؟
ج _ دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است.


س 120 _ نصاب چهارم چه مقدار است؟
ج _ سیصد و یک، و زکات آن چهار گوسفند است.


س 121 _ نصاب پنجم گوسفند چقدر است؟
ج _ چهار صد و بالاتر که باید آنها را صدصد حساب کند و برای هر صد گوسفند، یک گوسفند بدهد.


س 122 _ آیا لازم است زکات را از خود گوسفندان بدهد؟
ج _ لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد. بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا طبق قیمت گوسفند پول و یا جنس دیگری بدهد، کافی است.


س 123 _ آیا زکات بین دو نصاب واجب است؟
ج _ زکات بین دو نصاب، واجب نیست. پس اگر شماره گوسفندها از نصاب اول که چهل است، بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است، نرسیده فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و هم چنین است در نصاب های بعد.


چند مسأله


س 124 _ چه وقت زکات، گوسفند، شتر و گاو، واجب می شود؟
ج _ اگر به مقدار نصاب برسد، واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.


س 125 _ زکات گاو و گاو میش، شتر عربی و غیر عربی، بز و میش، چگونه حساب می شود؟
ج _ در زکات، گاو و گاو میش، یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و هم چنین بز و میش در زکات با هم فرق ندارد.


س 126 _ اگر برای زکات بخواهند گوسفند بدهد، آن گوسفند چه شرایطی باید داشته باشند؟
ج _ باید حداقل هفت ماه کامل داشته باشد و بنابر احتیاط مستحب داخل سال دوم شده باشد.


س 127 _ اگر بخواهد بز بدهد، آن بز چه شرایطی باید داشته باشد؟
ج _ باید حداقل یک سال اش کامل شده و بنابر احتیاط مستحب داخل سال سوم شده باشد.


س 128 _ گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمت اش مختصری از گوسفند های دیگر او کمتر باشد، آیا اشکال دارد؟
ج _ اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی بدهد که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر باشد و هم چنین است دو گاو و شتر.


س 129 _ اگر چند نفر با هم شریک هستند، نسبت به پرداخت زکات چه وظیفه ای دارند؟
ج _ هر کدام که سهم اش به نصاب اول رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است، زکات واجب نیست.


س 130 _ اگر یک نفر در چند جا، گاو یا شتر و یا گوسفند داشته باشد نسبت به پرداخت زکات چه وظیفه ای دارد؟
ج _ اگر روی هم رفته به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را بدهد.


س 131 _ آیا به گاو، گوسفند و شتری که معیوب باشد، زکات واجب است؟
ج _ اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد، بیمار و معیوب باشد، باید زکات آن را بدهد.


س 132 _ اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد، هم بیمار و معیوب باشند، آیا می تواند از خود آنها، زکات را بدهد؟
ج _ می تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه ساله، بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آن را از بیمار، یا معیوب و یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم، بعضی بیمار و دسته ای معیوب، دسته دیگر بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشند، بنابر احتیاط واجب برای زکات آن سالم، بی عیب و جوان بدهد.


س 133 _ اگر کسی پیش از تمام شدن ماده یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را که دارد، با چیز دیگری عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، آیا زکات بر او واجب می شود؟
ج _ زکات بر او واجب نیست.


س 134 _ کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آن را از پول یا طلا و نقره بدهد، تا نسبت به پرداخت زکات چه وظیفه ای دارد؟
ج _ تا وقتی شماره آن از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات بدهد.


س 135 _ اگر از خود آن بدهد، نسبت به زکات چه وظیفه ای دارد؟
ج _ اگر از خود آن بدهد و از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش، زکات آن را بدهد، تا وقتی که گوسفند های او از چهل کم نشده هر سال باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.


 


مصرف زکات


س
136 _ موارد مصرف زکات چند مورد است؟
ج _ زکات در هشت مورد مصرف می شود.


س 137 _ مورد اول مصرف زکات کدام است؟
ج _ فقیر. یعنی کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفل اش را ندارد. اما کسی که صنعت یا ملک و یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را تهیه کند، فقیر نیست.


س 138 _ مورد دوم مصرف زکات چیست؟
ج _ مسکین. یعنی کسی که از فقیر سخت تر زندگی را می گذارد.


س 139 _ مورد سوم از مصرف زکات چیست؟
ج _ کسی که از طرف امام معصوم یا نایب امام مأمور اس
ت زکات را جمع آوری نماید، به حساب رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.


س 140 _ چهارمین مورد از مصارف زکات کدام است؟
ج _ کافرهایی که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند و هم چنین مسلمانانی که دین آنها ضعف دارد.


س 141 _ مورد پنجم از مصارف زکات چیست؟
ج _ خرید برده ها و آزاد کردن آنان.


س 142_ مورد ششم از مصارف زکات کدام است؟
ج _ بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد.


س 143 _ هفتمین موردی که زکات باید در آن مصرف شود، کدام است؟
ج _ سبیل الله. یعنی کارهایی که منفعت عمومی دینی دارد، مانند ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود یا برای مسلمانان منفعت دنیایی داشته باشد.


س 144 _ مورد هشتم از موارد مصرف زکات کدام است؟
ج _ ابن السبیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.


س 145 _ به فقیر و مسکین چه اندازه باید داد؟
ج _ جایز است به فقیر و مسکین، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفل اش یک مرتبه از زکات بدهد.


س 146 _ اگر فقیر یا مسکین کاتب باشد، چه مقدار باید به آنها زکات پرداخت؟
ج _ اگر فقیر یا مسکین کاسب باشد و مقداری پول یا جنس دارد، بنابر احتیاط واجب، باید فقط به اندازه کسری یک سال اش به او زکات بدهد.


س 147 _ کسی که مخارج سال اش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند، آنچه باقی مانده، به اندازه مخارج سال او هست یا نه، آیا می تواند زکات بگیرد؟
ج _ نمی تواند بدون تحقیق زکات بگیرد.


س 148 _ صنعت گر، مالک و یا تاجری که درآمد او از مخارج سال اش کمتر است، آیا می
تواند برای کسری مخارج اش زکات بگیرد؟
ج _ می تواند برای کسری مخارج اش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک و یا سرمایه خود را برای مخارج زندگی مصرف نماید.


س 149 _ فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفل اش را ندارد اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته یا مال سواری دارد، آیا می تواند زکات بگیرد؟
ج _ چنانچه بدون آنها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آن احتیاج دارد.


س 150 _ فقیر که اثاث خانه، ظرف لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آن احتیاج دارد را ندارد، آیا می تواند از زکات خریداری کند؟
ج _ می تواند از زکات خریداری کند.


س 151 _ فقیر که یاد گرفتن صنعت، برای او مشکل نیست، آیا می تواند با گرفتن زکات زندگی کند؟
ج _ بنابر احتیاط واجب، باید یاد بگیرد و با زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.


س 152 _ به کسی که قبلا فقیر بوده و می گوید فقیرم، آیا می توان به او زکات داد؟
ج _ اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.


س 153 _ آیا به کسی که می گوید: فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، می توان زکات داد؟
ج _ چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب بدون تحقیق به زکات ندهند.

&l t;/SPAN>

س 154 _ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلب کار باشد، آیا می تواند طلب او را از زکات حساب کند؟
ج _ می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.


س 155 _ اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرض اش نباید، آیا انسان می تواند طلبی که از او دارد بابت زکات حساب کند؟
ج _ انسان می تواند طلبی که از او دارد، بابت زکات حساب کند.


س 156 _ در چه صورت نمی تواند طلب مرده را از زکات او حساب کند؟
ج _ اگر مال او به اندازه قرض اش و ورثه او را ندهند یا به جهت دیگری انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابر احتیاط واجب نباید طلبی که از او دارد بابت زکات حساب کند.


س 157 _ وقتی که انسان چیزی بابت زکات به فقیر می دهد، آیا لازم است به او بگوید، زکات است؟
ج _ لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به عنوان هدیه و پیشکش بدهد ولی باید خودش قصد زکات نماید.


س 158 _ اگر کسی به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد، چه وظیفه ای دارد؟
ج _ چنانچه چیزی که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکات است، نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را دوباره خارج کند و به مستحق بدهد.


س 159 _ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، آیا می تواند برای دادن بدهی خود زکات بگیرد؟
ج _ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن بدهی خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در گناه خرج نکرده باشد.


س 160 _ اگر به بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بپردازد، بعد بفهمد قرض را در گناه مصرف کرده، چه وظیفه ای دارد؟
ج _ چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولی بنابراحتیاط واجب اگر از آن گناه توبه نکرد، چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب نکند.


س 161 _ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر فقیر نباشد، آیا می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند؟
ج _ اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.


س 162 _ به مسافری که خرجی او تمام شده، یا سواری او از کار افتاده، در چه صورت می تواند زکات داد؟
ج _ چنانچه سفر او سفر گناه نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را بمقصد برساند می تواند زکات بگیرد، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد.


س 163 _ مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته، هنگامی که به وطن اش رسید، چه وظیفه ای دارد؟
ج _ اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید: زکات است.


منبع: www.shaaer.com


برداشت از: www.askdin.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید