ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام لباس مردان و پوشاندن از نامحرم

۸۰. مسئله: پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.
امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲ و منهاج الصالحین، (لباس مصلى)، شرط ششم.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳&lt ;/SPAN>.
اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى:(۱).
۸۱
. مسئله: اگر تمام یا نیمی از آستر لباسی از ابریشم خالص باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست.
امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۷.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۵.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۹.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۴.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳.
گلپایگانى:(۲).
۸۲
. مسئله: پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که ظاهر نیست مانند لباس زیر.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.
۸۳
. مسئله: اگر لباسی دارای قیطانهای ابریشمی باشد و یا آرمی در آن باشد که ابریشمی باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
بهجت:(۳).
۸۴
. مسئله: همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶&lt ;SPAN dir=ltr>.

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۵.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۷.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۵.
۸۵
. مسئله: اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم خالص بر آن صدق نکند پوشیدن آن اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای باشد که بدان صدق ابریشم خالص بشود پوشیدن آن جایز نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۰.
۸۶
. مسئله: اگر انسان شک کند که این لباس از ابریشم است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکالی ندارد& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt” dir=ltr>.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۳۶.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۰.
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴ و صراط النجاه، سؤال ۱۱۹۱.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۱.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۴.
۸۷
. مسئله: پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد.< BR>امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله ۲۶.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.
بهجت: (۴).
۸۸
. مسئله: زینت کردن به طلا یا پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلاً زنجیر طلا به گردن آویخته باشد اگر چه ناپیدا باشد حرام است.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله ۲۴.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۱.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله
۸۲۵.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۱.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۰.
۸۹
. مسئله: پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست، چه آشکار باشد چه پنهان.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۶.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۲.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۸۴۰؛ منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۲۸ و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و جامع المسائل، ج‏۱، سؤال ۲۵۴.&l t;/SPAN>
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱.
در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه زیر لباس باشد و دیده نشود و یا ساعت یا دگمه سر دست و یا هر زینت دیگری که طلا باشد جایز نیست.
۹۰&lt ;/SPAN>. مسئله: بنابر احتیاط واجب مردان باید از عینک طلا نیز استفاده نکنند.
امام:توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱.
تبریزی و سیستانى:(۵).
۹۱
. مسئله: طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد.
امام: کتاب استفتائات، ج‏۱، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى‏۵۰، ۵۱، ۵۴ – ۵۲.
اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم:(۶).
۹۲
. مسئله: زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد&lt ;SPAN dir=ltr>.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
اراکی و بهجت: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.
خامنه اى:(۷).
۹۳
. مسئله: اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوری که طلای زرد بر آن صدق نکند حکم طلای زرد را ندارد.
امام: استفتائات، ج‏۲، با استفاده از سؤالهای ۱۳ و ۱۴.
بهجت و سیستانى: استفتاء.
مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
فاضل:(۸).
۹۴
. مسئله: اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست یا نه، استفاده کردن از آن برای او اشکال ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱.
امام: استفتائات، ج‏۱، لباس نمازگزار، سؤال ۵۵.
اراکى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۱ و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال ۱۱۵.بهجت:(۹).


 


پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.
توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است.
(۱۰).
۹۷
. مسئله: مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله‏۱.
بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹.
۹۸
. سؤال: آیا پوشیدن مایو یا لباسهای زیر که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است.
جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴، ص‏۵۵۱.
تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۹۰۷.
خامنه ای و فاضل: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، ( احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵.
امام و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت:(۱۱).
۹۹
. مسئله: نپوشاندن هرکجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت:(۱۲).
۱۰۰
. مسئله: برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) یا مردان دیگر حرام است.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت:(۱۳).
۱۰۱

. مسئله: دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر)
.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص ۵۵۰ ۵۴۹.
بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، مسئله ۲۰.
توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در غیر این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگرى، پدر، برادر، پسر و یا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و یا هرکس دیگری باشد.


پوشش مرد از زنان نامحرم.
۱۰۲. مسئله: مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مک
ارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص‏۵۴۹
.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۹.
بهجت و خامنه اى:(۱۴).
۱۰۳
. مسئله: مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که بطور معتاد مردان می پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذّت و یا ریبه به آنها نگاه می کند&lt ;/SPAN>.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۱.
بهجت، خامنه ای و گلپایگانى:(۱۵).
۱۰۴
. مسئله: باز گذاشتن هر جای بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.
امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
بهجت:(۱۶).
در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه، و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمی به او نگاه بکند باز بگذارد و یا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر لباس مثلاً آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی بپوشد.
۱۰۵. سؤال: آیا خانمهای نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون بگیرند و یا عکسهای رادیولوژی بگیرند.
جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر در مقام اضطرار.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۴۷ و ۳۱.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.
اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۳۷ و استفتاء.
خامنه اى: استفتاء.سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۹، ۲۰ و ۲۱.
بهجت:(۱۷).
۱۰۶
. سؤال: آیا مردان می توانند در حالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند مقدار بیشتری از بدن خود را که بطور معتاد مردان می پوشانند برهنه کنند مثلاً با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند و یا برای شستن فرش یا ماشین و یا… پاهای خود را بالا بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند.
جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این صورت بهتر است ترک کند خصوصاً اگر بیننده جوان باشد.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱.
بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى:(۱۸).
منبع: سمتا www.dte.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید