ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام لباس مردان و پوشاندن از نامحرم

فهرست مطالب

80. مسئله: پوشيدن لباس ابريشمي خالص براي مرد حرام است اگرچه عرقچين يا بند شلوار باشد، خواه بيننده اي باشد يا نه و اگر هست مرد باشد يا زن محرم باشد يا نامحرم.
امام و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 842.
خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 842 و منهاج الصالحين، (لباس مصلى)، شرط ششم.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 763&lt ;/SPAN>.
اراكى، بهجت، فاضل و گلپايگانى:(1).
81
. مسئله: اگر تمام يا نيمي از آستر لباسي از ابريشم خالص باشد پوشيدن آن براي مرد جايز نيست.
امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 27.
امام: توضيح المسائل، مسئله 835.
اراكى: توضيح المسائل، مسئله 829.
بهجت: توضيح المسائل، مسئله 704.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 843.
خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 843 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 763.
گلپايگانى:(2).
82
. مسئله: پوشيدن لباس ابريشمي براي مردان حرام است اگرچه لباسي باشد كه ظاهر نيست مانند لباس زير.
امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از مدارك مسئله قبل.
83
. مسئله: اگر لباسي داراي قيطانهاي ابريشمي باشد و يا آرمي در آن باشد كه ابريشمي باشد پوشيدن آن اشكال ندارد.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 26.
سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
بهجت:(3).
84
. مسئله: همراه داشتن چيز ابريشمي مانند دستمال در جيب اشكالي ندارد.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 26&lt ;SPAN dir=ltr>.

بهجت: توضيح المسائل، مسئله 705.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 845.
سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 845 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
فاضل: توضيح المسائل، مسئله 847.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 765.
85
. مسئله: اگر جنس لباس ممزوج از ابريشم و غير آن باشد در صورتي كه ابريشم خالص بر آن صدق نكند پوشيدن آن اشكالي ندارد و اما اگر به گونه اي باشد كه بدان صدق ابريشم خالص بشود پوشيدن آن جايز نيست.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 530.
86
. مسئله: اگر انسان شك كند كه اين لباس از ابريشم است يا چيز ديگر پوشيدن آن اشكالي ندارد& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt” dir=ltr>.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 36.
اراكى: توضيح المسائل، مسئله 830.
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 844 و صراط النجاة، سؤال 1191.
سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 531.
فاضل: توضيح المسائل، مسئله 846.
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 844.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 764.
87
. مسئله: پوشيدن لباسي كه با نخ ابريشمي دوخته شده باشد اشكالي ندارد.< BR>امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله 26.
سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.
بهجت: (4).
88
. مسئله: زينت كردن به طلا يا پوشيدن لباس طلا بافت براي مرد حرام است، چه آشكار باشد چه پنهان، و نماز با آن نيز باطل است. بنابراين اگر مرد مثلاً زنجير طلا به گردن آويخته باشد اگر چه ناپيدا باشد حرام است.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله 24.
امام: توضيح المسائل، مسئله 831.
اراكى: توضيح المسائل، مسئله
825.
بهجت: توضيح المسائل، مسئله 701.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 839.
خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 839 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مكاسب محرمه، مسئله 37.
فاضل: توضيح المسائل، مسئله 839.
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 760.
89
. مسئله: پوشيدن هرگونه زينت از جنس طلا براي مرد جايز نيست، چه آشكار باشد چه پنهان.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 21.
امام: توضيح المسائل، مسئله 832.
اراكى: توضيح المسائل، مسئله 826.
بهجت: توضيح المسائل، مسئله 702.
تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 840.
خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 840؛ منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 528 و مكاسب محرمه، مسئله 37.
فاضل: توضيح المسائل، مسئله 840 و جامع المسائل، ج‏1، سؤال 254.&l t;/SPAN>
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 761.
در نتيجه: به دست كردن حلقه طلا يا به گردن انداختن زنجير طلا اگر چه زير لباس باشد و ديده نشود و يا ساعت يا دگمه سر دست و يا هر زينت ديگري كه طلا باشد جايز نيست.
90&lt ;/SPAN>. مسئله: بنابر احتياط واجب مردان بايد از عينك طلا نيز استفاده نكنند.
امام:توضيح المسائل، مسئله 832.
فاضل: توضيح المسائل، مسئله 840.
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
مكارم: توضيح المسائل، مسئله 761.
تبريزي و سيستانى:(5).
91
. مسئله: طلاي سفيد حكم طلاي زرد را ندارد و پوشيدن آن براي مردان اشكالي ندارد مگر آنكه همان طلاي زرد باشد كه رنگ آن تغيير كرده باشد.
امام: كتاب استفتائات، ج‏1، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى‏50، 51، 54 – 52.
اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم:(6).
92
. مسئله: زينت كردن به مطه در صورتي كه صدق طلا بدان نشود اشكال ندارد&lt ;SPAN dir=ltr>.

امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
اراكي و بهجت: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.
خامنه اى:(7).
93
. مسئله: اگر چيزي ممزوج از طلاي زرد و فلز ديگري باشد اگر طلاي زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوري كه طلاي زرد بر آن صدق نكند حكم طلاي زرد را ندارد.
امام: استفتائات، ج‏2، با استفاده از سؤالهاي 13 و 14.
بهجت و سيستانى: استفتاء.
مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
فاضل:(8).
94
. مسئله: اگر مردي شك كند كه چيزي از جنس طلاست يا نه، استفاده كردن از آن براي او اشكال ندارد.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 21.
امام: استفتائات، ج‏1، لباس نمازگزار، سؤال 55.
اراكى، خامنه اي و سيستانى: استفتاء.
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 841 و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال 115.بهجت:(9).


 


پوشش مرد از محارم و مردان ديگر.
توجه: از كليه احكام اين بخش همسر مستثني است.
(10).
97
. مسئله: مردان بايد عورتين خود را از مردان ديگر و همچنين از محارم خود بپوشانند و پوشانيدن بقيه بدن از آنها واجب نيست.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله‏1.
بهجت، تبريزي و خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 19.
98
. سؤال: آيا پوشيدن مايو يا لباسهاي زير كه حجم عورتين پيداست لكن پوست بدن پيدا نيست براي پوشش در مقابل ديگران كافي است.
جواب: اگر مفسده اي بر آن مترتب نباشد اشكالي ندارد.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 4، ص‏551.
تبريزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 907.
خامنه اي و فاضل: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، ( احكام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله 55.
امام و گلپايگانى: استفتاء.
بهجت:(11).
99
. مسئله: نپوشاندن هركجاي بدن به قصد به حرام انداختن ديگري حرام است.
امام، اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و گلپايگانى: استفتاء.
بهجت:(12).
100
. مسئله: برهنه كردن بدن به قصد لذّت و ريبه در مقابل محارم (به استثناي همسر) يا مردان ديگر حرام است.
امام، اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى: استفتاء.
بهجت:(13).
101

. مسئله: دكتر بودن از مستثنيات نيست لذا مردان بايد عورتين خود را از دكترها نيز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر)
.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص 550 549.
بهجت، تبريزي و خامنه اى: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله 55 و (نكاح)، مسئله 20.
توضيح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردي مضطر باشد مي تواند در مقابل دكتر كشف عورت كند (مانند موارد بيماري كه بدون برهنه كردن عورتين براي دكتر مداوا ممكن نباشد) والا در غير اين صورت (مثل پيشگيري از بچه دار شدن در غير مقام اضطرار) مردان بايد عورتين خود را از ديگران بپوشانند حتي اگر ديگرى، پدر، برادر، پسر و يا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و يا هركس ديگري باشد.


پوشش مرد از زنان نامحرم.
102. مسئله: مردان بايد عورتين خود را از نامحرم بپوشانند و پوشيدن بقيه بدن از آنها واجب نيست.
امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مك
ارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص‏549
.
سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 19.
بهجت و خامنه اى:(14).
103
. مسئله: مردان بنابر احتياط مستحب بايد مواضعي را كه بطور معتاد مردان مي پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمي به قصد لذّت و يا ريبه به آنها نگاه مي كند&lt ;/SPAN>.
امام، فاضل و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 51.
بهجت، خامنه اي و گلپايگانى:(15).
104
. مسئله: باز گذاشتن هر جاي بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.
امام، اراكى، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
بهجت:(16).
در نتيجه اگر مردي بازو يا سينه، و يا بدن خود را به قصد آنكه نامحرمي به او نگاه بكند باز بگذارد و يا پيراهن نازك بدن نما بپوشد به قصد آنكه نامحرم به بدن او نگاه كند حرام است و بايد از آن اجتناب كند. بله اگر لباس مثلاً آستين كوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن ديگري اگر چه علم داشته باشد ديگري به حرام بيفتد بنابر احتياط مستحب نبايد چنين لباسي بپوشد.
105. سؤال: آيا خانمهاي نامحرم مي توانند براي مردان آمپول بزنند و يا فشار خون بگيرند و يا عكسهاي راديولوژي بگيرند.
جواب: اگر مستلزم لمس و يا نگاه حرام به بدن مرد باشد جايز نيست مگر در مقام اضطرار.
امام، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (نكاح)، با استفاده از مسائل 47 و 31.
امام: توضيح المسائل، مسئله 2433 و استفتاء.
اراكى: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 2437 و استفتاء.
خامنه اى: استفتاء.سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسائل 19، 20 و 21.
بهجت:(17).
106
. سؤال: آيا مردان مي توانند در حالي كه مي دانند نامحرم به آنها نگاه مي كند مقدار بيشتري از بدن خود را كه بطور معتاد مردان مي پوشانند برهنه كنند مثلاً با زيرپوش در منزل باشند درحالي كه مي دانند نامحرم به آنها نگاه مي كند و يا براي شستن فرش يا ماشين و يا… پاهاي خود را بالا بزنند و يا در مقابل نامحرم شنا كنند.
جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غير اين صورت بهتر است ترك كند خصوصاً اگر بيننده جوان باشد.
امام، فاضل و مكارم: عروه، (نكاح)، با استفاده از مسئله 51.
بهجت، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى:(18).
منبع: سمتا www.dte.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید