ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

رجعت در آخرالزمان

فهرست مطالب

رجعت از جمله اعتقادات شيعه است و از كساني كه در عهد حكومت حضرت وليعصر (عج) رجعت خواهد نمود ، امام حسين (ع) است كه پس از شهادت امام زمان به حكومت خواهد رسيد.


رجعت در لغت به معني بازگشت و در اصطلاح به بازگشت گروهي از مومنان خالص و عده اي از منافقان فاجر به اين جهان پيش از قيامت گفته مي شود.
اعتقاد به رجعت از باورهاي مسلم و ترديدناپذير شيعه است كه بر آيات قرآن و احاديث معصومين عليهم السلام استوار مي باشد.(1)
رجعت در دوران حكومت موعود آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد و خداوند عده اي از مردگان را با همان اندام و صورتي كــه بودند زنده كرده و به دنيا برمي گرداند. به گروهي از آن
ان عزت مي دهد و گروهي را ذليل مي كند و حق مظلومان را از ستم گران مي گيرد. وقتي قـائم قيام كــرد خداوند همه اذيت كنندگان مومنين را زنده مي كند تا به مجازات دنيوي برسند و دادگري مومنان به ظهور مي رسد. (2)


دلايل عقلي اعتقاد به رجعت :


عــلامه سـيد محمد حسين طباطبايي (ره) در تفسير شريف الميزان ، ذيل تفسير آيه 210 – 208 به مساله رجعت و اعتقاد شيعه بـدان و نـظـر عقلي مخالفان آن اشاره كرده با دلايل عقلي به رد نظريه مخالفان مي پردازد از جمله مي گويد : چيزي كــه از قوه به فعليت درآمده ديگر محال است بالقوه شود ، مطلبي است صحيح و ليكن قبول نداريم كــه مساله مورد بحث مــا از اين باب باشد براي اين كه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است. مورد فرض او كسي است كه عمر طبيعي خود را كرده و بــه مـرگ طبيعي از دنيا رفته باشد كه برگشتن او به دنيا مستلزم آن امر محال است و اما مرگ «اخترامي» كه عاملي غيرطبيعي از قبيل قتل و يا مرض باعث آن شود. بـرگشتن انسان بـعـد از چنين مـرگي به دنيا مستلزم هيچ محذور و اشكالي نيست چون ممكن است بعد از آن كه به مرگ غيرطبيعي از دنيا رفت و در زمــاني ديگر مستعد كمالي شد، در زماني غير از زمان زندگي موجود بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن كمال را به دست آورد.
و يا ممكن است اصل استعدادش مشروط باشد به اين كه مقداري در برزخ زندگي كرده باشد چنين كسي بـعـد از
مــردن و ديـدن برزخ داراي آن استعداد مي شود و دوباره بدنيا برمي گردد آن كمال را به دست آورد كه در هر يك از اين دو فرض، مساله رجعت و برگشتن به دنيا جايز اسـت و مستلزم محذور محال نيست. اين گفتاري خلاصه و فشرده بود درباره مساله رجعت. (3)


آيات رجعت در قرآن و روايات ائمه (ع) :


از جمله آياتي كه در قرآن به مساله رجعت دلالت دارد آياتي چون : «و يوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا» (نمل /83) و آن روز كـه از هر امتي گروهي از كساني را كه آيات ما را تكذيب كردند. محشور مي گردانيم پس آنان نگاه داشته مي شوند تا همه به هم بپيوندند.»
همچنين آيه : «ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» (بقره/214) «آيــا پنداشتيد كــه داخــل بهـشت مي شويد و حــال آن كـه دچار سختي و زيان شدند و به (هول و) تكان درآمدند تا جايي كه پيامبر (خدا) و كساني كه با وي ايمان آورده بودند گفتند : يــاري خدا كي خواهد بود ؟ بدانيد كه ياري خدا نزديك است.»


ايــن آيــه مـي فهماند آنچه در امـت هــاي گذشته رخ داده در ايــن امت نيز رخ خواهد داد و يكي از آن وقايع مساله رجعت و زنده شدن مردگاني است كه در زمان ابراهيم و موسي و عيسي و عزير و ارميا و غير ايشان اتفاق افتاده بايد در اين امت نيز اتفاق بيفتد. (4)
همچنان كه رسول خدا (ص) هم در كلامي ، به طور اجمال اين مفهوم را مي فهماند :
«به آن خدايي كه جانم به دست اوست شما مسلمانان بــا هــر سنتي كه در امت هاي گذشته جريان داشته رو به رو خواهيد شد و آن چه در آن امت ها جريان يافته مو به مو در اين امت جريان خواهد يافت بــه طوري كه نه شما از آن سنت ها منحرف مي شويد و نه آن سنت ها كه در بني اسرائيل بود شما را ناديده مي گيرد.» (5)
آياتي چون آيه 10 سوره مومن و آيه 260 سوره بقره و آيه 6 اسرا از ديگر آيات مبين مساله رجعت هستند.


از جمله روايات ديگر رجعت، روايتي است از حضرت امام صادق (ع) كه مي فرمايد :
هنگام رجعت كساني كه مومن خالص و كافر خالص هستند زنده مي شوند و به دنيا برمي گردند. (6)


در مورد حضرت وليعصر (عج) نيز آمده است : در روز ظهور عده اي از ظالمان بــه اذن خدا از قبورشان زنده مي شوند و مجازات مي گردند از اين رو ، حضرت را يگانه منتقم خون سالار شهيدان امام حسين (ع) خــوانــده انـد و در دعاي ندبه آمده است : «اين الطالب بدم المقتول بكربلا اين المنصور علي
من اعتدي عليه و افتري …» ، «كجاست طالب خون حسين(ع) كه در كربلا كشته شد ؟ كـجـاست آن يــاري شــده تـا ياري كند كساني را كه حقشان پايمال شده است ؟»


رجعت كنندگان چه كساني اند ؟


در مورد كساني كــه در دوران حكومت جهاني مـوعود آخرالزمان رجعت خواهند كرد دو دسته روايت نقل شده دسته اول به طور كلي از كساني ياد مي كند كه يا كافر خالصند و يــا مـومـن خالص ازاين رو مي توان نام بسياري را در آن ميان جاي داد.
طـبـق روايــات ، پيامبران ، حضرت اسماعيل و حضرت رسـول اكرم (ص) اميرالمومنين (ع) امام حسين (ع) ساير امامان معصوم(ع) و جمعي از اصحاب با وفاي پيامبر اسلام چون سلمان ، مقداد ، جابربن عبدالله انصاري ، مالك اشتر ، مفضل بن عمرو نيز اصحاب كهف و برخي ديگر رجعت مي كنند. (7)


رجعت امام حسين در روزگار ظهور قائم :&lt ;/B>


نخستين رجعت كننده در روزگار ظهور حضرت وليعصر(عج)، حضرت امام حسين(ع) است.
امام صادق(ع) مي فرمايد : نخستين كسي كــه زمين بــراي او شكافته مي شود و بــه روي زمين رجعت مي كند ، حـسين بن علي است و به قدري حكومت مي كند كه از كثرت سن ابروهايش روي ديدگانش مي ريزد.(8)


يكي از اصول مسلم و قطعي كه شيعه بدان معتقد است اين است كه امام را امام غسل مي دهد اين برگرفته از حديث امام رضا(ع) است كه مـي فــرمـايد : امام را جز امام غسل نمي دهد. (9) بنابراين بــايــد يكي از امامان رجعت نموده مراسم تغسيل و خاكسپاري امام عصر (عج) را بر عهده بگيرد كه طبق روايات رسيده امام حسين(ع) اين مهم را انجام مي دهند.


در تفسير عياشي ذيل آيه شريفه «نم رددنا لكم الكره عليهم« (اسراء / 6) از امام صادق نقل شده است كه : مقصود ، زنـده شدن دوباره امام حسين(ع) و هفتاد نفر از اصحابش در عصر امام زمان(ع) است ، در حالي كه كلاه خودهاي طلايي بر سر دارند و به مردم رجعت و زنده شدن دوباره حضرت حسين(ع) را اطلاع مي دهند ت
ا مومنان به شك و شبهه نيفتند و اين در حالي است كه حضرت مهدي(ع) در ميان مردم است.


هنگامي كه همه مومنان ، امام حسين (ع) را شناختند و تاييد كردند كه او حسين(ع) است ، مرگ حضرت مهدي (ع) فرا خواهد رسيد و ديده از جـهـان فـرو مي بندد. آنگاه امام حسين (ع) وي را غسل و كفن و حنوط مي كند و به خاك مي سپارد كــه هــرگــز امــام را جــز امــام غـسـل نمي دهد.(10)
پس ازشهادت امام زمان و تدفين ايشان ، امام حسين (ع) عهده دار حكومت جهاني ايشان مي شوند و بــه قـدري حكومت مي كنند كه گفته شده است ، از كثرت سن ابروهايش روي ديدگان مباركش را مي پوشاند تا اينكه روز قيامت و رستاخيز فرا رسد.


منابع :


1- پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان (عج) عليرضا رجالي تهراني ، ص .257
2- حضرت مهدي (عج) فروغ تابان ولايت ، محمد محمدي اشتهاردي ، ص 119 و .117
3- تفسيرالميزان، علامه طباطبايي
، ج 2، ص 61-.160
4- همان، ص .161
5- بحارالانوار، ج 53، ص .127
6- اثباه الهدا ه ج 7، ص .157
7- الزام الغاصب، شيخ علي يزدي حائري، ج 2، ص .360
8- بحارالانوار ج 53، ص .46
9- اصول كافي ، كليني، ج 1، ص .384
10- تفسير عياشي، ج 2، ص .281


خبرگزاري شبستان


http://essay.monajat.org

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید